Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 92 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia o EOG

Data ogłoszenia:2006-03-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 92 POZ 35

Strona 1 z 5
30.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/35

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 12/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia o EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2005/338/WE z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustanawiającą kryteria ekologiczne dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego usługom kempingowym (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2005/341/WE z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiającą kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom osobistym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (3).

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2005/342/WE z dnia 23 marca 2005 r. ustalającą zrewidowane ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom do ręcznego zmywania naczyń (4).

(5)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2005/343/WE z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiającą kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom przenośnym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (5).

(6)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2005/344/WE z dnia 23 marca 2005 r. ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego uniwersalnym środkom czyszczącym oraz środkom czyszczącym przeznaczonym do urządzeń sanitarnych (6). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2005/384/WE z dnia 12 maja 2005 r. zmieniającą decyzje 2000/45/WE, 2001/405/WE, 2001/688/WE, 2002/255/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (7).

(7)

(8)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2005/360/WE z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiającą kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania smarom wspólnotowego oznakowania ekologicznego (8).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L L 306 108 115 115 115 115 127 118 z z z z z z z z 24.11.2005, str. 45. 29.4.2005, str. 67. 4.5.2005, str. 1. 4.5.2005, str. 9. 4.5.2005, str. 35. 4.5.2005, str. 42. 20.5.2005, str. 20. 5.5.2005, str. 26.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

L 92/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.3.2006

(9)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2002/747/WE z dnia 9 września 2002 r. ustanawiającą zrewidowane kryteria ekologiczne odnoszące się do wspólnotowego programu przyznawania oznakowań ekologicznych na żarówki i zmieniającą decyzję 1999/568/WE (9).

(10)

Decyzja 2005/341/WE uchyla decyzję Komisji 2001/686/WE (10), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(11)

Decyzja 2005/342/WE uchyla decyzję Komisji 2001/607/WE (11), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(12)

Decyzja 2005/343/WE uchyla decyzję Komisji 2001/687/WE (12), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(13)

Decyzje Komisji 94/924/WE (13), 94/925/WE (14), 1999/568/WE (15), 1999/10/WE (16), 96/304/WE (17), 96/337/WE (18), 1999/554/WE (19), 2000/40/WE (20), 98/634/WE (21) oraz 1999/179/WE (22), które są uwzględnione w Porozumieniu, przestały obowiązywać i należy w związku z tym wykreślić je z Porozumienia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 92 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 46 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w określonych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L92 - 45 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 44 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 43 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 42 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 34 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 32 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 31 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 29 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 28 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 26 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 24 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 23 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 22 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 20 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 17 z 200630.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L92 - 15 z 200630.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2005/758/WE w odniesieniu do objęcia dalszych części terytorium Chorwacji podlegających niektórym środkom ochronnym w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 891) (1)

 • Dz. U. L92 - 12 z 200630.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie przepisów krajowych nakładających na supermarkety obowiązek umieszczania środków spożywczych zmodyfikowanych genetycznie w osobnych działach oddzielonych od produktów niezmodyfikowanych genetycznie, zgłoszonych przez Cypr na mocy art. 95 ust. 5 traktatu WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 797)

 • Dz. U. L92 - 10 z 200630.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 508/2006 z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/1999 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz mleka w proszku do Republiki Dominikańskiej

 • Dz. U. L92 - 6 z 200630.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie warunkowego dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi wchodzących w zakres rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L92 - 5 z 200630.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2006 z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1061/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L92 - 4 z 200630.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2006 z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2006 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L92 - 3 z 200630.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2006 z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1695/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L92 - 1 z 200630.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2006 z dnia 29 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.