Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 93 POZ 79

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2152/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 327/98 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz rozporządzenie (WE) nr 1549/2004 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 dotyczące systemu przywozu ryżu i ustanawiające szczegółowe przejściowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati (  Dz.U. L 342 z 24.12.2005)

Data ogłoszenia:2006-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 93 POZ 79

Strona 1 z 2
31.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/79

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2152/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 327/98 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz rozporządzenie (WE) nr 1549/2004 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1785/2003 dotyczące systemu przywozu ryżu i ustanawiające szczegółowe przejściowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342 z dnia 24 grudnia 2005 r.) I. Na str. 35, tekst załącznika III otrzymuje następujące brzmienie: „ZAŁĄCZNIK VII Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. c) — w języku hiszpańskim: Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 1 quinquies del Reglamento (CE) no 1549/2004 de la Comisión, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98] Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 1d nařízení Komise (ES) č. 1549/2004 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98) Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 1d i Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2004, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98) Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 1d der Verordnung (EG) Nr. 1549/2004 der Kommission festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1549/2004 artiklis 1d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98) Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 1δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004 της Επιτροπής, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98] Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 1d of Commission Regulation (EC) No 1549/2004 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98) Droit réduit de 30,77 % du droit fixé ą l’article 1er quinquies du règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission jusqu’ą la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98] Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98] Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1549/2004 1.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98) Komisijos reglamento (EB) Nr. 1549/2004 1d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98) Az 1549/2004/EK bizottsági rendelet 1.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet) Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 1(d) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1549/2004 sal-kwantitą indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (irRegolament (KE) Nru 327/98)

— w języku czeskim: — w języku duńskim:

— w języku niemieckim:

— w języku estońskim:

— w języku greckim:

— w języku angielskim:

— w języku francuskim:

— w języku włoskim:

— w języku łotewskim:

— w języku litewskim:

— w języku węgierskim:

— w języku maltańskim:

— w języku niderlandzkim: Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 1 quinquies van Verordening (EG) nr.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 93 POZ 79 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L93 - 65 z 200631.3.2006

  Decyzja Komisji z 27 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do regionalizacji w przypadku Argentyny oraz w odniesieniu do wzorów świadectw dotyczących przywozu świeżego mięsa wołowego z Brazylii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 896) (1)

 • Dz. U. L93 - 63 z 200631.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. uchylająca decyzję 2002/683/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu odbiorników telewizji kolorowej pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L93 - 62 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 530/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L93 - 61 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L93 - 60 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2006 z dnia 30 marca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L93 - 58 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2006 z dnia 30 marca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L93 - 57 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2006 z dnia 30 marca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L93 - 55 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2006 z dnia 30 marca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L93 - 52 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2006 z dnia 30 marca 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L93 - 50 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2006 z dnia 30 marca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L93 - 45 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2006 z dnia 30 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L93 - 43 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2006 z dnia 30 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L93 - 42 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 520/2006 z dnia 30 marca 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 30 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L93 - 41 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 519/2006 z dnia 30 marca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 22. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L93 - 38 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2006 z dnia 30 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L93 - 36 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2006 z dnia 30 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L93 - 34 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2006 z dnia 30 marca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 31 marca 2006 r.

 • Dz. U. L93 - 32 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2006 z dnia 30 marca 2006 r. ustanawiające środek przejściowy na rok gospodarczy 2005/2006 w odniesieniu do finansowania składowania zboża oferowanego do skupu interwencyjnego w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L93 - 31 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 514/2006 z dnia 30 marca 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 824/2000 w zakresie terminu dostaw zbóż do agencji interwencyjnych w niektórych państwach członkowskich w roku gospodarczym 2005/2006

 • Dz. U. L93 - 30 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia tymczasowych przepisów dotyczących wydawania pozwoleń przywozowych, o których wydanie złożono wniosek na mocy rozporządzenia (WE) nr 565/2002 ustanawiającego metodę zarządzania kontyngentami taryfowymi i wprowadzającego system świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L93 - 28 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 512/2006 z dnia 30 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L93 - 26 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 511/2006 z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1531/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz odbiorników telewizji kolorowej pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L93 - 12 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L93 - 1 z 200631.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.