Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 94 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie pomocy państwa, jakiej Włochy zamierzają udzielić Società Consortile De Tomaso srl oraz UAZ Europa srl wchodzącym w skład grupy De Tomaso (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 40) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 94 POZ 34

Strona 1 z 10
L 94/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.4.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie pomocy państwa, jakiej Włochy zamierzają udzielić Societą Consortile De Tomaso srl oraz UAZ Europa srl wchodzącym w skład grupy De Tomaso (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 40)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny.) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/260/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia swoich uwag zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami (1), a także mając na uwadze, co następuje:

I. POSTĘPOWANIE (1)

Włochy przedstawiły uwagi z chwilą wszczęcia postępowania, tj. dnia 13 października 2003 r. Dnia 6 lutego 2004 r. Komisja zażądała od Włoch wyjaśnień, a dnia 17 lutego 2004 r. odbyło się spotkanie między służbami Komisji, władzami Włoch oraz przedstawicielami zainteresowanej spółki. W piśmie z dnia 23 kwietnia 2004 r. Włochy dostarczyły dodatkowych informacji. 30 kwietnia włoski Minister Produkcji wysłał pismo do Komisji zwracając się z prośbą o szybkie rozwiązanie omawianej sprawy. Komisja odpowiedziała na jego pismo dnia 18 czerwca 2004 r.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY

Pismem z dnia 18 grudnia 2002 r. władze Włoch poinformowały Komisję o planie pomocy regionalnej na rzecz Societą Consortile De Tomaso srl oraz UAZ Europa srl. Dnia 4 lutego 2003 r. Komisja zwróciła się o udzielenie dodatkowych informacji. Władze Włoch dwukrotnie, 12 marca i 22 kwietnia, zwróciły się o przedłużenie czasu na odpowiedź, po czym przesłały informacje w piśmie z dnia 26 maja 2003 r. Pismem z dnia 24 lipca 2003 r. Komisja poinformowała Włochy o decyzji wszczęcia postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącej wyżej wspomnianej pomocy. Decyzja o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag. Komisja nie otrzymała uwag od zainteresowanych stron.

(6)

(2)

Przewidziana pomoc zostałaby przyznana Societą Consortile De Tomaso srl oraz UAZ Europa srl należącym do grupy De Tomaso (zwanej dalej „De Tomaso”). Obecnie De Tomaso produkuje, w ilości bardzo ograniczonej, samochody sportowe o wysokich osiągach. W ocenie Włoch De Tomaso zalicza się do małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (3) (zwane dalej „rozporządzeniem MŚP”). Projekt

(3)

(7)

(4)

De Tomaso zamierza otworzyć na terenie wcześniej niezagospodarowanym nowy zakład produkcyjny (inwestycja od podstaw), który po ukończeniu będzie w stanie:

(1) Dz.U. C 227 z 23.9.2003, str. 2. (2) Zob. przypis nr 1.

(3) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33, ostatnio zmieniony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 22).

1.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/35

a) montować ok. 40 tys. sztuk rocznie modelu Simbir samochodu terenowego produkowanego przez rosyjskiego producenta samochodów UAZ; b) wytwarzać ok. 8 tys. sztuk rocznie modelu Vallelunga – sportowego sedana oraz 300 sztuk rocznie modelu Pantera - luksusowego samochodu sportowego. Projekt rozpocznie się natychmiast po zatwierdzeniu przez Komisję pomocy, a zakończenie prac przewiduje się na rok 2006. Produkcja samochodów rozpocznie się już w 2005 roku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 94 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 50 z 20061.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 września 2005 r. w sprawie pomocy państwa nr C 5/2004 (ex N 609/2003), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Kronoply (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3497) (1)

 • Dz. U. L94 - 42 z 20061.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie programu pomocy państwa C 8/2004 (ex NN 164/2003), który Włochy wprowadziły w życie na rzecz spółek aktualnie notowanych na giełdzie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 591) (1)

 • Dz. U. L94 - 32 z 20061.4.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/37/WE z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia niektórych substancji (1)

 • Dz. U. L94 - 28 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2006 z dnia 31 marca 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do krajowych programów kontroli trzęsawki owiec i dodatkowych gwarancji oraz ustanawiające odstępstwo od pewnych wymogów decyzji 2003/100/WE i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1874/2003

 • Dz. U. L94 - 26 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2006 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1464/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na dodatek paszowy „Monteban” należący do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L94 - 24 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 544/2006 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L94 - 23 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 37. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L94 - 22 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 38. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L94 - 21 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2006 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L94 - 20 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 6. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L94 - 18 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 6. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L94 - 16 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 538/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 6. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L94 - 14 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L94 - 12 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L94 - 10 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L94 - 8 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L94 - 6 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L94 - 3 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L94 - 1 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.