Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 94 POZ 50 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 września 2005 r. w sprawie pomocy państwa nr C 5/2004 (ex N 609/2003), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Kronoply (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3497) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 94 POZ 50 - Strona 3

Strona 3 z 7

• Brak efektu zachęty: Komisja wyraziła poważne wątpliwości co do zachęcającego charakteru zgłoszonej pomocy, ponieważ inwestycje zostały już zrealizowane. Jeśli natomiast pomoc nie wywołuje efektu zachęty, nie mają zastosowania odstępstwa określone w art. 87 ust. 3 lit. a) i c) Traktatu WE dotyczące pomocy regionalnej. • Brak konieczności pomocy: Komisja wyraziła poważne wątpliwości co do tego, czy pomoc dla już zrealizowanych inwestycji można uznać za niezbędną dla sprzyjania rozwojowi gospodarczemu określonych gałęzi lub dziedzin gospodarki w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. a) i c) Traktatu WE. Intensywność pomocy w wysokości 31,5 % stanowiła w rozpatrywanym przypadku wystarczającą zachętę dla realizacji inwestycji.

(6) Dz.U. L 83 z 3. 27.3.1999, str. 1, rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2004 r.

2.2. Drugie zgłoszenie N 609/2003

(11)

Kolejną próbę osiągnięcia odrzuconej wcześniej intensywności pomocy na poziomie 35 % podjęto w drugim

L 94/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.4.2006

3. UWAGI NIEMIEC (16)

Niemcy nadal nalegały na ponowną ocenę rynku przez Komisję zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 659/1999: • Pomoc przyznanoby w ramach Wspólnego planu ramowego rządu federalnego i krajów związkowych „Poprawa regionalnej struktury gospodarczej” zatwierdzonego przez Komisję jako program pomocy regionalnej. Komisja zobowiązana jest więc jedynie sprawdzić, czy zgłoszony środek pomocy odpowiada postanowieniom zatwierdzonego programu pomocy i jest zgodny z Wielosektorowymi zasadami ramowymi z 1998 r. Ponieważ pomoc, o której mowa w nowym zgłoszeniu, spełnia te wymogi, środek pomocy wyraźnie stanowi pomoc inwestycyjną, a nie pomoc operacyjną. • Sąd Pierwszej Instancji w orzeczeniu z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie T-130/02 (Kronoply przeciwko Komisji) (7) potwierdził, że możliwe jest dokonanie zgłoszenia dodatkowej pomocy lub zmiany już zatwierdzonej pomocy. Tym samym Komisja nie mogłaby uznać pomocy zgłoszonej w drugiej kolejności za pomoc operacyjną, uzasadniając to faktem zakończenia realizacji projektu. W przeciwnym bowiem razie bezzasadna byłaby – potwierdzona przez Trybunał – możliwość zgłaszania dodatkowych środków pomocy.

4. UWAGI ZAINTERESOWANYCH STRON

• Komisja nie może opierać się na wcześniejszej ocenie rynku, gdyż u jej podstaw leżała błędna z merytorycznego punktu widzenia definicja rynku. • Spółka Kronoply nie miała możliwości poddać pierwotnej decyzji Komisji pod ocenę sądu, ponieważ jej interesy nie były naruszone (10).

(19)

Spółka Kronoply odrzuciła zarzut braku efektu zachęty przytaczając na poparcie swojego stanowiska następujące argumenty: • W punkcie 4.2 Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej (11) (zwanych dalej „Wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej”) określono sposób na sprawdzenie istnienia zachęty. Brzmi on następująco: „Dodatkowo systemy pomocy muszą wymagać spełnienia warunku, zgodnie z którym wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony przed rozpoczęciem prac nad danym projektem. ” Spółka Kronoply spełniła ten warunek, przedkładając władzom krajowym wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Zatem pomoc obejmowała żądaną zachętę i spełniała kryterium konieczności sprzyjania rozwojowi gospodarczemu regionów w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE. • Spółka Kronoply od początku wnioskowała o intensywność pomocy w wysokości 35 %. Ograniczenie intensywności wnioskowanej pomocy nie oznaczało, że dalsza pomoc nie była potrzebna. Z uwagi na fakt, że formalne postępowanie może trwać nawet 18 miesięcy, rozwiązaniem korzystniejszym dla beneficjenta było natychmiastowe przyjęcie części pomocy, której słuszność nie była podważana przez Komisję.

5. OCENA POMOCY

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 94 POZ 50 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 42 z 20061.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie programu pomocy państwa C 8/2004 (ex NN 164/2003), który Włochy wprowadziły w życie na rzecz spółek aktualnie notowanych na giełdzie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 591) (1)

 • Dz. U. L94 - 34 z 20061.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie pomocy państwa, jakiej Włochy zamierzają udzielić Società Consortile De Tomaso srl oraz UAZ Europa srl wchodzącym w skład grupy De Tomaso (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 40) (1)

 • Dz. U. L94 - 32 z 20061.4.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/37/WE z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia niektórych substancji (1)

 • Dz. U. L94 - 28 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2006 z dnia 31 marca 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do krajowych programów kontroli trzęsawki owiec i dodatkowych gwarancji oraz ustanawiające odstępstwo od pewnych wymogów decyzji 2003/100/WE i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1874/2003

 • Dz. U. L94 - 26 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2006 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1464/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na dodatek paszowy „Monteban” należący do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L94 - 24 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 544/2006 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L94 - 23 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 37. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L94 - 22 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 38. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L94 - 21 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2006 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L94 - 20 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 6. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L94 - 18 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 6. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L94 - 16 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 538/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 6. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L94 - 14 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L94 - 12 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L94 - 10 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L94 - 8 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L94 - 6 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L94 - 3 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L94 - 1 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.