Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 94 POZ 50 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 września 2005 r. w sprawie pomocy państwa nr C 5/2004 (ex N 609/2003), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Kronoply (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3497) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 94 POZ 50 - Strona 7

Strona 7 z 7

(37)

(32)

Zamiast nadal zajmować się decyzją ex ante podjętą przez spółkę Kronoply, zdaniem Komisji właściwsze jest oparcie się na faktach. Oczywistym jest, że spółka Kronoply zdecydowała się na inwestycję i dalej prowadziła swoje działania po przyznaniu przedsiębiorstwu intensywności pomocy na poziomie jedynie 31,5 %. Przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowano zgodnie z pierwotnym planem. Spółka Kronoply nie dostosowała również przedsięwzięcia inwestycyjnego do mniejszej intensywności pomocy. Spółka Kronoply nie zmieni swojego postępowania, niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo otrzyma dalszą pomoc, czy też nie. Nic nie wskazuje, by dalsza pomoc miała skłonić spółkę Kronoply do zwiększenia produkcji bądź rozbudowy zakładów produkcyjnych. Jako że inwestycja została już zakończona, nie istnieje także powód do obaw o wstrzymanie produkcji przez spółkę Kronoply w wypadku nieotrzymania przez nią dalszej pomocy. Komisja doszła zatem do wniosku, że przyznanie pomocy w wysokości kolejnych 3,5 % nie spowodowałoby efektu zachęty. Jak stwierdzono już w decyzji o wszczęciu postępowania, pomoc musi wywoływać efekt zachęty, jeśli ma przy-

(38)

(33)

(39)

(34)

(35)

(13) Sprawa 730/79 Philip Morris przeciwko Komisji [1980], ECR 2671.

1.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/55

(40)

Komisja uznaje zatem, że w rozpatrywanym przypadku pomoc nie jest zgodna z art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE także dlatego, że nie jest konieczna dla rozwoju regionalnego. Przeanalizowano także, czy w odniesieniu do pomocy mają zastosowanie odstępstwa, o których mowa w art. 87 ust. 2 i 3 Traktatu WE: • Odstępstwa określone w art. 87 ust. 2 Traktatu WE w stosunku do pomocy o charakterze socjalnym przyznawanej indywidualnym konsumentom w celu naprawienia szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub skompensowania skutków spowodowanych podziałem Niemiec nie mają w tym przypadku zastosowania. • Pomoc nie można również uznać, na podstawie art. 87 ust. 3 lit. b) Traktatu WE, za pomoc przeznaczoną na wspieranie realizacji projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Niemiec. Nie jest ona także przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. d) Traktatu WE. • Artykuł 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE przewiduje zatwierdzanie pomocy przeznaczonej na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Ponieważ pomoc nie wykazuje efektu zachęty oraz konieczności jej przyznania, została uznana za niezgodną z art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE. Z tych samych powodów nie można jej uznać za zgodną z art. 87 ust. 3 lit c) Traktatu WE.

6. WNIOSKI (42)

(41)

Komisja uznaje zgłoszoną pomoc za pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Ponieważ pomoc nie powoduje efektu zachęty, ani nie jest konieczna nie stosuje się odstępstw, o których mowa w art. 87 ust. 2 lub 3 Traktatu WE. Pomoc stanowi zatem pomoc operacyjną niezgodną z zasadami pomocy państwa i nie może zostać przyznana.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Pomoc państwa w wysokości 3 936 947 EUR, którą Niemcy zgodnie ze zgłoszeniem N609/2003 zamierzają przyznać na rzecz Kronoply GmbH, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem. Z tego powodu nie wolno przyznać pomocy. Artykuł 2 Niemcy poinformują Komisję, w terminie dwóch miesięcy od zawiadomienia o niniejszej decyzji, o środkach podjętych w celu jej wypełnienia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 września 2005 r. W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 94 POZ 50 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 42 z 20061.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie programu pomocy państwa C 8/2004 (ex NN 164/2003), który Włochy wprowadziły w życie na rzecz spółek aktualnie notowanych na giełdzie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 591) (1)

 • Dz. U. L94 - 34 z 20061.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie pomocy państwa, jakiej Włochy zamierzają udzielić Società Consortile De Tomaso srl oraz UAZ Europa srl wchodzącym w skład grupy De Tomaso (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 40) (1)

 • Dz. U. L94 - 32 z 20061.4.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/37/WE z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia niektórych substancji (1)

 • Dz. U. L94 - 28 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2006 z dnia 31 marca 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do krajowych programów kontroli trzęsawki owiec i dodatkowych gwarancji oraz ustanawiające odstępstwo od pewnych wymogów decyzji 2003/100/WE i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1874/2003

 • Dz. U. L94 - 26 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2006 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1464/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na dodatek paszowy „Monteban” należący do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L94 - 24 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 544/2006 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L94 - 23 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 37. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L94 - 22 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 38. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L94 - 21 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2006 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L94 - 20 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 6. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L94 - 18 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 6. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L94 - 16 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 538/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 6. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L94 - 14 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L94 - 12 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L94 - 10 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L94 - 8 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L94 - 6 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L94 - 3 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L94 - 1 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.