Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 94 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 września 2005 r. w sprawie pomocy państwa nr C 5/2004 (ex N 609/2003), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Kronoply (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3497) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 94 POZ 50

Strona 1 z 7
L 94/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.4.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 września 2005 r. w sprawie pomocy państwa nr C 5/2004 (ex N 609/2003), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Kronoply (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3497)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/262/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Niemcy przedstawiły uwagi w piśmie z dnia 19 marca 2004 r. (A/32003). W piśmie z dnia 24 maja 2004 r. (A/33878) spółka Luther Menold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH przedstawiła uwagi w imieniu spółki Kronoply, które przekazano Niemcom dnia 19 listopada 2004 r. (D/58277).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(5)

uwzględniając porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

2. OPIS POMOCY

2.1. Pierwsze zgłoszenie N 813/2000 po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przytoczonymi artykułami (1) i uwzględniając te uwagi,

(6)

Niniejsza decyzja powiązana jest ze środkiem pomocy N 813/2000, którego przyznanie na rzecz spółki Kronoply zostało zatwierdzone przez Komisję. 3 lipca 2001 r. (SG/D/289524) Komisja zgodnie z Wielosektorowymi zasadami ramowymi z 1998 r. zatwierdziła na rzecz spółki Kronoply intensywność pomocy brutto w wysokości 31,5 % na budowę zakładu produkcyjnego dla płyt „Oriented Strand Boards” (4) (zwanych dalej „płytami OSB”) w Heiligengrabe, Brandenburgia, obszarze objętym pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE. Intensywność pomocy ustalono 3,5 % poniżej maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy z uwagi na fakt, że właściwy rynek uznano za kurczący się. Komisja dokonała oszacowania trzech czynników korygujących, stosowanych do wyliczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy zgodnie z Wielosektorowymi zasadami ramowymi z 1998 r. Na podstawie tych czynników maksymalną dopuszczalną intensywność pomocy określono na poziomie 31,5 % (czynnik konkurencji – 0,75, czynnik kapitału i pracy – 0,8 oraz czynnik wpływu na region – 1,5). Pomoc wyniosła tym samym 35,4 mln EUR (5).

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

1. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 22 grudnia 2003 r. (A/39031) Niemcy zgłosiły zamiar przyznania w ramach Wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych (2) (zwanych dalej „Wielosektorowymi zasadami ramowymi z 1998 r.”) dotacji inwestycyjnej na rzecz Kronoply GmbH, Heiligengrabe (Brandenburgia), (zwanej dalej „spółką Kronoply”). Zgłoszoną pomoc zarejestrowano pod numerem N 609/03.

(8)

(2)

Pismem z dnia 18 lutego 2004 r. (SG/D/200649) Komisja poinformowała Niemcy o podjęciu decyzji w sprawie wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

(3)

Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag w sprawie przedmiotowej pomocy.

(1) Dz.U. C 258 z 10. 20.10.2004, str. 12. (2) Dz.U. C 107 z 4. 7.4.1998, str. 7. (3) Patrz przypis 2.

(4) Płyty OSB (Oriented Strand Board - płyta wiórowa orientowana) to płyty stosowane w budownictwie, składające się z trzech warstw tzw. „strands” (długich wiórów drzewnych), głównie z drewna sosnowego. Płyty OSB stosuje się do budowy ram drewnianych, w szczególności zaś do sanacji i renowacji starych budynków, w budownictwie prefabrykowanym i w przemyśle opakowaniowym. (5) Pomoc składała się z pomocy inwestycyjnej w postaci bezzwrotnej dotacji w wysokości 19,92 mln EUR, wypłaconej na podstawie 29. Wspólnego planu ramowego rządu federalnego i krajów związkowych „Poprawa regionalnej struktury gospodarczej”, jak również dotacji inwestycyjnej przyznanej na mocy ustawy o dotacjach inwestycyjnych z 1999 r. w wysokości 15,48 mln EUR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 94 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 42 z 20061.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie programu pomocy państwa C 8/2004 (ex NN 164/2003), który Włochy wprowadziły w życie na rzecz spółek aktualnie notowanych na giełdzie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 591) (1)

 • Dz. U. L94 - 34 z 20061.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie pomocy państwa, jakiej Włochy zamierzają udzielić Società Consortile De Tomaso srl oraz UAZ Europa srl wchodzącym w skład grupy De Tomaso (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 40) (1)

 • Dz. U. L94 - 32 z 20061.4.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/37/WE z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia niektórych substancji (1)

 • Dz. U. L94 - 28 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2006 z dnia 31 marca 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do krajowych programów kontroli trzęsawki owiec i dodatkowych gwarancji oraz ustanawiające odstępstwo od pewnych wymogów decyzji 2003/100/WE i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1874/2003

 • Dz. U. L94 - 26 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2006 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1464/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na dodatek paszowy „Monteban” należący do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L94 - 24 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 544/2006 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L94 - 23 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 37. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L94 - 22 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 38. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L94 - 21 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2006 z dnia 31 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L94 - 20 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 6. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L94 - 18 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 6. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L94 - 16 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 538/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 6. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L94 - 14 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L94 - 12 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L94 - 10 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L94 - 8 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L94 - 6 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L94 - 3 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L94 - 1 z 20061.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2006 z dnia 31 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.