Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 97 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 96/335/WE ustanawiającą wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych (1)

Data ogłoszenia:2006-04-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 97 POZ 1

Strona 1 z 268
5.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 96/335/WE ustanawiającą wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/257/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 5a ust. 3 i art. 7 ust. 2, po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez zainteresowany sektor przemysłu należy zaktualizować wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych, określone w załączniku do decyzji Komisji 96/335/WE (2). W celu zapewnienia, by niektóre istniejące oraz nowe pozycje były precyzyjne z naukowego punktu widzenia i aktualne, oraz w celu poprawy wpisów botanicznych i definicji oraz klas funkcji należy zaktualizować sekcję I w Załączniku do decyzji 96/355/WE. Zaszła konieczność wprowadzenia znacznych zmian do konwencji dotyczących nazewnictwa, określonych w Załączniku do decyzji 96/335/WE, w celu poprawy ich przejrzystości i dostosowania ich do zmian w Międzynarodowym Nazewnictwie Składników Kosmetycznych (INCI).

(2)

(3)

(1) (2)

Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/80/WE (Dz.U. L 303 z 22.11.2005, str. 32). Dz.U. L 132 z 1.6.1996, str. 1.

L 97/2

(4)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.4.2006

Wykaz skrótów określonych w Załączniku do decyzji 96/335/WE należy dostosować, aby uwzględniał włączenie do wykazu nowych składników. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 96/335/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

(5) (6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Załącznik do decyzji 96/335/WE zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lutego 2006 r. W imieniu Komisji Günter VERHEUGEN Wiceprzewodniczący

5.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

L 97/3

W Załączniku do decyzji 96/335/WE wprowadza się następujące zmiany: Sekcja I otrzymuje następujące brzmienie:

„SEKCJA I SKŁADNIKI KOSMETYCZNE INNE NIŻ SUROWCE ZAPACHOWE I AROMATYCZNE

Wprowadzenie Niniejszy wykaz został przygotowany w głównej mierze na podstawie informacji dostarczonych przez europejską branżę kosmetyczną reprezentowaną przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego, Toaletowego i Perfumeryjnego (COLIPA). Wykaz obejmuje wszystkie elementy przewidziane w art. 5a dyrektywy w sprawie produktów kosmetycznych dotyczące tożsamości, typowych funkcji (typowych funkcji) oraz ograniczeń w odniesieniu do składników kosmetycznych. Składniki wymienione są w porządku alfabetycznym według nazw INCI, które łącznie stanowią powszechne nazewnictwo dla celów etykietowania w całej UE. Wykaz obejmuje następujące pola: 1. Nazwa INCI Odnosi się do powszechnego nazewnictwa stosowanego w oznakowaniu składników na opakowaniach produktów kosmetycznych. Zastosowane w nazewnictwie konwencje zostały załączone. Skrót „INCI” oznacza Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych. Odnosi się do nowej terminologii opracowanej przez COLIPA w związku z potrzebą wprowadzenia prawdziwie międzynarodowego systemu. Należy zauważyć, że art. 5a dyrektywy w sprawie produktów kosmetycznych odnosi się do nazwy CTFA, która została zastąpiona przez INCI jako prawidłowe oznaczenie nazewnictwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 97 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.