Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 98 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2006 z dnia 23 marca 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu

Data ogłoszenia:2006-04-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 98 POZ 3

Strona 1 z 45
6.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 553/2006 z dnia 23 marca 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”) (1), w szczególności jego art. 7,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

1.1. Wszczęcie postępowania

(1)

W dniu 7 lipca 2005 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2), wszczęcie postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Wspólnoty niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) i Wietnamu.

(2)

Postępowanie antydumpingowe zostało wszczęte wskutek skargi złożonej w dniu 30 maja 2005 r. przez Europejską Konfederację Producentów Obuwia („CEC”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku powyżej 40 %, całkowitej wspólnotowej produkcji niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami.

1.2. Strony postępowania i wizyty weryfikacyjne

(3)

Komisja oficjalnie poinformowała o wszczęciu postępowania producentów eksportujących w ChRL i Wietnamie oraz importerów/handlowców uważanych za zainteresowanych, przedstawicieli eksportujących krajów, których dotyczy postępowanie, skarżących producentów wspólnotowych oraz ich stowarzyszenia. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz wystąpienia z wnioskiem o przesłuchanie w terminach określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(4)

Ze względu na dużą liczbę chińskich i wietnamskich producentów eksportujących oraz producentów wspólnotowych, w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewidziano możliwość kontroli wyrywkowej celem określenia dumpingu i szkody, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku importerów oraz handlowców we Wspólnocie nie zastosowano kontroli wyrywkowej, a wszyscy oni zostali poproszeni o współpracę.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. C 166 z 7.7.2005, str. 14.

L 98/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.4.2006

(5)

W celu umożliwienia producentom eksportującym z ChRL i Wietnamu złożenia wniosku o traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) lub o indywidualne traktowanie („IT”), gdyby wyrazili takie życzenie, Komisja przesłała formularze tych wniosków producentom eksportującym uważanym za zainteresowanych oraz do władz tych dwóch krajów, których dotyczy postępowanie.

(6)

Komisja rozesłała kwestionariusze do dziesięciu producentów wspólnotowych wybranych do próby, do eksportujących producentów w próbach wybranych dla krajów, których dotyczy postępowanie, do wszystkich importerów uważanych za zainteresowanych oraz do wszystkich importerów, którzy zgłosili się w terminach określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Dodatkowo kwestionariusze rozesłano do krajowych stowarzyszeń obuwniczych w państwach członkowskich Wspólnoty, gdzie skoncentrowane są przedsiębiorstwa produkcyjne, w celu uzyskania ogólnych informacji o rozwoju ich sytuacji, a także do stowarzyszenia konsumenckiego.

(7)

Odpowiedzi na kwestionariusz nadeszły od dwunastu objętych próbą chińskich producentów eksportujących, przy czym jeden z chińskich producentów eksportujących zdecydował się nie współpracować dalej, od czterech chińskich producentów eksportujących wnioskujących o indywidualne badanie na mocy art. 17 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 98 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 80 z 20066.4.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 3/2005/SC z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EFTA oraz uchylająca decyzję nr 2/2002/SC Stałego Komitetu Państw EFTA z dnia 30 maja 2002 r.

 • Dz. U. L98 - 76 z 20066.4.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 2/2002/SC z dnia 30 maja 2002 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EFTA

 • Dz. U. L98 - 75 z 20066.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1260) (1)

 • Dz. U. L98 - 73 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 560/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny oraz jabłka)

 • Dz. U. L98 - 71 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L98 - 68 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 6 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L98 - 65 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L98 - 63 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na wodach WE, wodach norweskich i wodach międzynarodowych I i II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L98 - 57 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L98 - 55 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L98 - 1 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.