Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 98 POZ 76

Tytuł:

Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 2/2002/SC z dnia 30 maja 2002 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EFTA

Data ogłoszenia:2006-04-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 98 POZ 76

Strona 1 z 2
L 98/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.4.2006

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

STAŁY KOMITET KRAJÓW EFTA

DECYZJA STAŁEGO KOMITETU PAŃSTW EFTA NR 2/2002/SC z dnia 30 maja 2002 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EFTA

STAŁY KOMITET PAŃSTW EFTA STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Następujące dokumenty EFTA związane z EOG są publicznie dostępne: — Porozumienie EOG — Skonsolidowana wersja załączników i protokołów do Porozumienia EOG — Suplement EOG do Dziennika Urzędowego — Wykaz przyjętych decyzji Wspólnego Komitetu EOG — Oczekiwane zawiadomienia na mocy art. 103 — Wykaz Celex — Arkusze informacyjne dotyczące wybranych programów w zakresie działań Podkomitetu IV — Plan pracy przewodniczącego EFTA — Rezolucje Wspólnego Komitetu Parlamentarnego EOG — Opinie Komitetu Konsultacyjnego EFTA — Rezolucje Komitetu Konsultacyjnego EOG — Porządek dzienny Rady EOG — Wnioski Rady EOG — Porządek dzienny Stałego Komitetu EFTA — Wnioski Stałego Komitetu EFTA — Porządek dzienny i protokoły Komitetu Parlamentarnego EFTA — Porządek dzienny i protokoły Wspólnego Komitetu Parlamentarnego EOG — Porządek dzienny i protokoły Komitetu Konsultacyjnego EFTA

6.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/77

— Porządek dzienny i protokoły Komitetu Konsultacyjnego EOG — Komentarze EOG EFTA — Porządek dzienny Wspólnego Komitetu EOG — Protokoły Wspólnego Komitetu EOG (po wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską) — Decyzje Wspólnego Komitetu EOG — Sprawozdanie roczne Wspólnego Komitetu EOG — Wykaz wniosków dotyczących ustawodawstwa WE mogącego mieć znaczenie dla Porozumienia EOG („stopniowe przejęcie dorobku WE”) — Wykaz przyjętego prawodawstwa WE rozważanego w celu uwzględnienia w Porozumieniu EOG — Statystyki związane z EOG stworzone przez Urząd Statystyczny EFTA — Inne dokumenty oficjalne związane z EOG, niesklasyfikowane jako poufne Artykuł 2 1. W odniesieniu do dokumentów EFTA związanych z EOG niewymienionych w art. 1 stosuje się zasady opisane w tytułach „INNE DOKUMENTY EFTA” oraz „JAK UZYSKAĆ DOSTĘP PUBLICZNY DO INNYCH DOKUMENTÓW EFTA” w Załączniku do decyzji Rady EFTA nr 2 z 1997 r. („WYTYCZNE DOTYCZĄCE DOSTĘPU PUBLICZNEGO DO DOKUMENTÓW EFTA”) zatwierdzone przez Stały Komitet dnia 27 czerwca 1997 r. 2. Decyzja Rady EFTA nr 2 z 1997 r. oraz Załącznik do niej są załączone do niniejszej decyzji w celach informacyjnych.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2002 r. W imieniu Stałego Komitetu

Gunnar Snorri GUNNARSON William ROSSIER

Przewodniczący

Sekretarz Generalny

L 98/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.4.2006

ZAŁĄCZNIK „DECYZJA RADY NR 2 z 1997 r. (przyjęta na 9 posiedzeniu dnia 18 czerwca 1997 r.) WYTYCZNE DOTYCZĄCE DOSTĘPU PUBLICZNEGO DO DOKUMENTÓW EFTA RADA, pragnąc zaoferować społeczeństwu zwiększoną przejrzystość oraz aktywne dostarczanie informacji na temat działalności EFTA, przekonana o korzyściach płynących z zapewnienia społeczeństwu możliwie najszerszego dostępu do dokumentów EFTA, uwzględniając projekt wytycznych przedłożony pod uwagę Rady EFTA przez Stały Komitet Państw EFTA, sporządzony na posiedzeniu w dniu 26 września 1996 r.; STANOWI: Niniejszym zatwierdza się wytyczne dotyczące dostępu publicznego do dokumentów EFTA określone w Załączniku do niniejszej decyzji oraz zostają one udostępnione społeczeństwu. Niniejsza decyzja wchodzi w życie niezwłocznie po przyjęciu jej przez Stały Komitet Państw EFTA.

6.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/79

ZAŁĄCZNIK WYTYCZNE DOTYCZĄCE DOSTĘPU PUBLICZNEGO DO DOKUMENTÓW EFTA Niniejsze wytyczne stosują się do wniosków skierowanych do Sekretariatu EFTA dotyczących dostępu publicznego do dokumentów EFTA: PUBLICZNE DOKUMENTY EFTA Następujące dokumenty EFTA są publiczne: — Konwencja Sztokholmska; — Porozumienie o wolnym handlu z państwami trzecimi; — Wspólne Deklaracje o współpracy; — Sprawozdania roczne EFTA.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 98 POZ 76 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 80 z 20066.4.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 3/2005/SC z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EFTA oraz uchylająca decyzję nr 2/2002/SC Stałego Komitetu Państw EFTA z dnia 30 maja 2002 r.

 • Dz. U. L98 - 75 z 20066.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1260) (1)

 • Dz. U. L98 - 73 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 560/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny oraz jabłka)

 • Dz. U. L98 - 71 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L98 - 68 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 558/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 6 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L98 - 65 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 557/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L98 - 63 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 556/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na wodach WE, wodach norweskich i wodach międzynarodowych I i II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L98 - 57 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L98 - 55 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L98 - 3 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2006 z dnia 23 marca 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu

 • Dz. U. L98 - 1 z 20066.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2006 z dnia 5 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.