Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2006 r. — Pomocy państwa C 22/2004 (ex N 648/2001) w sprawie ulg podatkowych dla zawodowych rybaków (Szwecja) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 265) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 21

Strona 1 z 6
7.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/21

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 lutego 2006 r. Pomocy państwa C 22/2004 (ex N 648/2001) w sprawie ulg podatkowych dla zawodowych rybaków (Szwecja) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 265)

(Jedynie tekst w języku szwedzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/269/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wania wyjaśniającego przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (1), w szczególności jego art. 14, po zwróceniu się do zainteresowanych stron o przedstawienie swoich uwag, zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1) (4)

Decyzję Komisji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 20 października 2004 r. (2). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie swoich uwag w tej sprawie. Władze szwedzkie odpowiedziały pismem z dnia 9 listopada 2004 r. Żadnych innych uwag nie otrzymano.

II. OPIS

Dnia 4 września 2001 r. władze szwedzkie powiadomiły Komisję o projekcie ustawy zmieniającym ustawę o podatku dochodowym (1999:1229). Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje dotyczące projektu pismami z dnia 10 grudnia 2001 r., 25 kwietnia 2002 r., 23 lipca 2002 r., 4 października 2002 r., 11 marca 2003 r., 24 lipca 2003 r. oraz 3 lutego 2004 r., na które władze szwedzkie udzieliły odpowiedzi pismami odpowiednio z dnia 26 lutego 2002 r., 7 czerwca 2002 r., 29 lipca 2002 r., 19 grudnia 2002 r., 19 maja 2003 r., 19 grudnia 2003 r. oraz 8 marca 2004 r. Pismem z dnia 16 czerwca 2004 r. Komisja powiadomiła Szwecję o swojej decyzji wszczęcia formalnego postępo-

Zgłoszony projekt ustawy, propozycja nowelizacji ustawy o podatku dochodowym (1999:1229), zakłada zwrot kosztów prowadzenia połowów dla wszystkich rybaków posiadających licencję. Projekt zmieni istniejący system ulg podatkowych dla rybaków. Istniejący system podatkowy

(5)

(2)

W 2002 roku szwedzka Krajowa Rada Podatkowa wprowadziła nowe ogólne zasady dotyczące ulg podatkowych dla zawodowych rybaków, które obowiązują nadal i które zasadniczo polegają na stosowaniu w sektorze rybołówstwa ogólnego systemu podatkowego, który jest również stosowany we wszystkich innych sektorach. Stąd też ulgi podatkowe dla rybaków istniejące od tegoż roku nie są uznawane za pomoc.

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. C 258 z 20.10.2004, str. 2.

L 99/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2006

(6)

Według zasad z 2002 roku rybak mógł korzystać z odliczeń podatkowych, jeżeli rejs połowowy wiązał się ze spędzeniem nocy poza domem, jako że noc spędzona poza domem jest ogólnym warunkiem w ramach ogólnego systemu podatkowego. Ponadto, według tychże zasad rybacy mogą dokonywać tych samych standardowych odliczeń podatkowych z tytułu wyższego kosztu utrzymania co pozostałe osoby samozatrudnione oraz w tych samych wysokościach. Władze szwedzkie zwracają uwagę, iż 99 % zawodowych rybaków w Szwecji jest samozatrudnionych i tym samym prowadzi jednoosobowe firmy.

ulgi podatkowej z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania. Tak więc, system ten obowiązujący jedynie rybaków stawia na równi z podatkowego punktu widzenia tych rybaków, którzy nie spędzają nocy poza domem, i tych, którzy to robią.

(12)

Celem zgłoszonego systemu jest stworzenie swobodnych warunków konkurencji pomiędzy szwedzkimi, duńskimi i norweskimi rybakami oraz zniwelowanie nierówności pomiędzy tymi rybakami, którzy mogą korzystać z tej ulgi podatkowej, i tymi, którzy takiej możliwości nie mają.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L99 - 36 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech i uchylająca decyzję 2006/254/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1556) (1)

 • Dz. U. L99 - 35 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do stref zamkniętych w związku z chorobą niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1262) (1)

 • Dz. U. L99 - 31 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/453/WE w odniesieniu do Szwecji i Zjednoczonego Królestwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1259) (1)

 • Dz. U. L99 - 29 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1258) (1)

 • Dz. U. L99 - 27 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1248) (1)

 • Dz. U. L99 - 20 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L99 - 19 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L99 - 18 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L99 - 16 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L99 - 15 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 23. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L99 - 13 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L99 - 11 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 7 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L99 - 6 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2014/2005 w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2006 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L99 - 3 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L99 - 1 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.