Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

Data ogłoszenia:2006-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 3

Strona 1 z 2
7.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 565/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

i przeprowadzenie dodatkowych badań tych substancji. Protokoły złożone Komisji przez sprawozdawców powinny zostać wykorzystane do przeprowadzenia tych badań.

(4)

Przepisy niniejszego rozporządzenia są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 15 rozporządzenia (EWG) nr 793/93,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Sprawozdawcy wyznaczeni przez państwa członkowskie zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 793/93 dokonali oceny informacji przedstawionych przez producentów i importerów w odniesieniu do niektórych substancji priorytetowych. Po konsultacji z tymi producentami i importerami sprawozdawcy uznali, że w celu dokonania oceny ryzyka konieczne jest zwrócenie się do producentów i importerów o przedstawienie dodatkowych informacji i przeprowadzenie dodatkowych badań. Nie można uzyskać informacji potrzebnych do oceny rozpatrywanych substancji od byłych producentów ani importerów. Producenci i importerzy sprawdzili, że badań na zwierzętach nie można zastąpić ani ograniczyć poprzez wykorzystanie innych metod. W związku z powyższym właściwe jest zwrócenie się do producentów i importerów substancji priorytetowych o przedstawienie dodatkowych informacji

Artykuł 1 Producenci i importerzy substancji wymienionych w Załączniku, którzy przedstawili informacje zgodnie z wymaganiami art. 3, 4, 7 i 9 rozporządzenia (EWG) nr 793/93, dostarczają informacje i wykonują badania określone w Załączniku oraz przekazują ich wyniki właściwym sprawozdawcom. Badania zostają wykonane zgodnie z protokołami określonymi przez sprawozdawców. Wyniki zostają przedstawione w terminach określonych w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 kwietnia 2006 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 84 z 5.4.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

L 99/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2006

ZAŁĄCZNIK

Termin od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

Nr

Nr EINECS

Nr CAS

Nazwa substancji

Sprawozdawca

Wymagania dotyczące badań/informacji

1

214-604-9

1163-19-5

Eter bis(pentabromofenylowy) (1)

UK/F

Badanie neurotoksyczności rozwojowej na szczurach lub myszach Odpowiedni program biomonitorowania człowieka, z uwzględnieniem badania mleka matki i krwi, oraz konieczność analizy tendencji w określonym okresie Program monitorowania środowiska z uwzględnieniem badania ptaków, osadów ściekowych, osadów dennych i powietrza w celu określenia tendencji w czasie dla określonej substancji oraz jej bardziej toksycznych i bardziej bioakumulacyjnych produktów rozkładu przez okres 10 lat

24 miesiące Coroczne sprawozdania przez okres 10 lat Coroczne sprawozdania przez okres 10 lat

2

237-158-7

13674-84-5

Fosforan tris(2-chloro-1-metyloetylu) (2) Fosforan tris[2-chloro-1-(chlorometylo)etylu] (2)

UK/IRL

Dane dotyczące uwalniania i sposobu wykorzystania na poszczególnych etapach cyklu życia substancji Dane dotyczące uwalniania i sposobu wykorzystania na poszczególnych etapach cyklu życia substancji Badanie toksyczności w układzie osad denny-woda na Chironomidae z wykorzystaniem zanieczyszczonego osadu (OECD 218) Badanie toksyczności w układzie osad denny-woda na Lumbriculus z wykorzystaniem zanieczyszczonego osadu Badanie toksyczności w układzie osad denny-woda na Hyallella z wykorzystaniem zanieczyszczonego osadu

3 miesiące

3

237-159-2

13674-87-8

UK/IRL

3 miesiące

6 miesiący

6 miesiący

6 miesiący

4

253-760-2

38051-10-4

Bis[bis(2-chloroetylo)fosforan] 2,2-bis(chlorometylo)trimetylenu) (2) Nikiel (3) Siarczan (VI) niklu (II) (3) Węglan niklu (II) (2) Dichlorek niklu (2) Diazotan (V) niklu (2)

UK/IRL

Dane dotyczące uwalniania i sposobu wykorzystania na poszczególnych etapach cyklu życia substancji Informacje o ekotoksyczności i biodostępności niklu uzyskane w badaniach laboratoryjnych Informacje o ekotoksyczności, losie substancji i biodostępności uzyskane w badaniach polowych Informacje o toksyczności niklu w różnych rodzajach gleb Opracowanie i zwalidowanie modelu przewlekłego działania ligandu metal-substancja biotyczna dla pstrąga tęczowego Opracowanie i zwalidowanie modelu przewlekłego działania ligandu metal-substancja biotyczna dla alg i bezkręgowców Informacje o narażeniu pozwalające ustalić wartości PEClokalnie i PECregionalnie Dane z monitoringu wód powierzchniowych w Europie

3 miesiące

5

231-111-4 232-104-9 222-068-2 231-743-0 236-068-5

7440-02-0 7786-81-4 3333-67-3 7718-54-9 13138-45-9

DK

3 miesiące

6 miesiący

6 miesiący 3 miesiące

3 miesiące

6 miesiące 6 miesiący 30 miesiący

232-104-9

7786-81-4

Siarczan VI niklu II (3)

Dwuletnie badanie działanie rakotwórczego po narażeniu drogą pokarmową siarczanu niklu na szczurach (OECD 451 – B32) Dwuletnie badanie działania rakotwórczego po narażeniu drogą inhalacyjną proszku niklu pierwiastkowego na szczurach (OECD 451 – B32)

231-111-4

7440-02-0

Nickel (3)

30 miesiący

7.4.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L99 - 36 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech i uchylająca decyzję 2006/254/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1556) (1)

 • Dz. U. L99 - 35 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do stref zamkniętych w związku z chorobą niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1262) (1)

 • Dz. U. L99 - 31 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/453/WE w odniesieniu do Szwecji i Zjednoczonego Królestwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1259) (1)

 • Dz. U. L99 - 29 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1258) (1)

 • Dz. U. L99 - 27 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1248) (1)

 • Dz. U. L99 - 21 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2006 r. — Pomocy państwa C 22/2004 (ex N 648/2001) w sprawie ulg podatkowych dla zawodowych rybaków (Szwecja) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 265) (1)

 • Dz. U. L99 - 20 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L99 - 19 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L99 - 18 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L99 - 16 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L99 - 15 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 23. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L99 - 13 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L99 - 11 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 7 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L99 - 6 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2014/2005 w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2006 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L99 - 1 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.