Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/453/WE w odniesieniu do Szwecji i Zjednoczonego Królestwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1259) (1)

Data ogłoszenia:2006-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 31

Strona 1 z 2
7.4.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/453/WE w odniesieniu do Szwecji i Zjednoczonego Królestwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1259)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/272/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

za wolne od IPN, określonych w załączniku I do tej decyzji. Jednakże lądowe części terytorium pozostają wolne od choroby.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 12 ust. 3 i art. 13 ust. 3,

Te dwa ogniska nie powinny spowodować zaprzestania dalszego prowadzenia przez Szwecję programu IPN na terenach przybrzeżnych oraz zaprzestania wprowadzania środków zwalczania w przypadku wykrycia IPN wśród ryb hodowlanych lub dzikich, zgodnie z programem przedstawionym Komisji przed przyjęciem decyzji 2004/453/WE.

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10,

(5)

Decyzja 2004/453/WE wymaga, aby na terenach uznanych za wolne od choroby w państwach członkowskich, których tylko część terytorium jest uznana za wolną od choroby, prowadzono ukierunkowany nadzór. Wymóg ten w chwili jego przyjęcia nie uwzględniał wyjątkowej sytuacji, gdzie Irlandię i Irlandię Północną uznano za wolne od tej samej choroby lub chorób, a części Zjednoczonego Królestwa nie zostały uznane za wolne od tych chorób.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Decyzja Komisji 2004/453/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażająca dyrektywę Rady 91/67/EWG w odniesieniu do środków zwalczania niektórych chorób zwierząt akwakultury (3) określa dodatkowe gwarancje dla niektórych chorób ryb.

(7)

Należy zezwolić Zjednoczonemu Królestwu na przerwanie prowadzenia ukierunkowanego nadzoru nad niektórymi chorobami, od których Irlandia Północna została uznana za wolną, pod warunkiem że Irlandię również uznano za wolną od tych chorób.

(2)

W oparciu o wymagania określone w załączniku I do decyzji 2004/453/WE całe terytorium Szwecji zostało uznane za wolne od zakaźnej martwicy trzustki (IPN).

(8)

Należy zatem 2004/453/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(3)

Od momentu przyjęcia decyzji 2004/453/WE Szwecja powiadomiła o ogniskach IPN na terenach przybrzeżnych. Odnotowano jedno ognisko wśród dzikich ryb. Kolejne ognisko odnotowano wśród ryb hodowlanych, a według sprawozdania epidemiologicznego najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia były ryby dzikie. W związku z powyższym tereny przybrzeżne Szwecji nie spełniają już wymagań niezbędnych dla uznania ich

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załącznikach I, II i V do decyzji 2004/453/WE wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (3) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str 5.

(1)

1) W załączniku I rozdział II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji.

L 99/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L99 - 36 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech i uchylająca decyzję 2006/254/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1556) (1)

 • Dz. U. L99 - 35 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do stref zamkniętych w związku z chorobą niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1262) (1)

 • Dz. U. L99 - 29 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1258) (1)

 • Dz. U. L99 - 27 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1248) (1)

 • Dz. U. L99 - 21 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2006 r. — Pomocy państwa C 22/2004 (ex N 648/2001) w sprawie ulg podatkowych dla zawodowych rybaków (Szwecja) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 265) (1)

 • Dz. U. L99 - 20 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L99 - 19 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L99 - 18 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L99 - 16 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L99 - 15 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 23. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L99 - 13 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L99 - 11 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 7 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L99 - 6 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2014/2005 w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2006 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L99 - 3 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L99 - 1 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.