Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2014/2005 w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2006 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

Data ogłoszenia:2006-04-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 6

Strona 1 z 4
L 99/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.4.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 566/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2014/2005 w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 219/2006 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN 0803 00 19 pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W celu uzyskania informacji dotyczących całego okresu stosowania uzgodnień, ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1964/2005, skrócenie okresu przekazania dowodu wykorzystania pozwolenia musi również stosować się do pozwoleń ważnych od dnia 1 stycznia 2006 r., daty stosowania rozporządzenia (WE) nr 2014/2005.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów (1), w szczególności jego art. 2,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad przywozem bananów do Wspólnoty art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2014/2005 (2) przewiduje, że wprowadzenie do swobodnego obrotu bananów po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej ustanowionej rozporządzeniem Rady (WE) nr 1964/2005 jest uzależnione od przedstawienia pozwolenia na przywóz. Artykuł 1 ust. 5 wymienionego rozporządzenia ustala okres ważności takich pozwoleń na trzy miesiące.

Określenie pochodzenia bananów wprowadzanych do wolnego obrotu we Wspólnocie jest informacją szczególnie istotną dla możliwości monitorowania przywozów dokonanych w ramach uzgodnień ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 1964/2005. Aby te informacje udostępnić, należy przewidzieć wydawanie pozwoleń na przywóz bananów z określonego miejsca pochodzenia. W tym celu należy dokonać rozróżnienia pomiędzy bananami pochodzącymi z państw AKP i bananami pochodzącymi z innych państw trzecich.

(6)

Należy również określić informacje, które państwa członkowskie muszą przekazywać Komisji w celu zapewnienia właściwego monitorowania rynku, dotyczące cen i ilości bananów wprowadzonych do wolnego obrotu.

(7) (2)

W celu szybszego uzyskania informacji na temat ilości bananów wprowadzonych do wolnego obrotu we Wspólnocie należy skrócić okres ważności takich pozwoleń. Należy również ograniczyć okres ważności takich pozwoleń do dnia 31 grudnia, tak aby napływ informacji dotyczył jednego roku kalendarzowego.

W celu wykrycia lub zapobieżenia fałszywym roszczeniom podmiotów, państwa członkowskie powinny przekazać Komisji wykaz podmiotów działających w oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 219/2006 (4) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 2015/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie przywozu bananów pochodzących z krajów AKP w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych mających zastosowanie do bananów w styczniu i lutym 2006 r. (5).

(3)

Z tych samych powodów i poprzez odstępstwo od art. 35 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (3) należy skrócić okres, w którym podmioty winny przedłożyć właściwym organom dowód wykorzystania pozwoleń.

(8)

(1) Dz.U. L 316 z 2.12.2005, str. 1. (2) Dz.U. L 324 z 10.12.2005, str. 3. (3) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 410/2006 (Dz.U. L 71 z 10.3.2006, str. 7).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 99 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L99 - 36 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech i uchylająca decyzję 2006/254/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1556) (1)

 • Dz. U. L99 - 35 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do stref zamkniętych w związku z chorobą niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1262) (1)

 • Dz. U. L99 - 31 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/453/WE w odniesieniu do Szwecji i Zjednoczonego Królestwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1259) (1)

 • Dz. U. L99 - 29 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2002/613/WE w odniesieniu do zatwierdzonych punktów pobierania nasienia trzody chlewnej w Kanadzie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1258) (1)

 • Dz. U. L99 - 27 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1248) (1)

 • Dz. U. L99 - 21 z 20067.4.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2006 r. — Pomocy państwa C 22/2004 (ex N 648/2001) w sprawie ulg podatkowych dla zawodowych rybaków (Szwecja) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 265) (1)

 • Dz. U. L99 - 20 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L99 - 19 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L99 - 18 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L99 - 16 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L99 - 15 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 23. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L99 - 13 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L99 - 11 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 7 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L99 - 3 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. nakładające wymagania w zakresie informacji i badań na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L99 - 1 z 20067.4.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.