Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 1 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie porządku sprawowania Prezydencji w Radzie

Data ogłoszenia:2007-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 1 POZ 11

4.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/11

DECYZJA RADY z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie porządku sprawowania Prezydencji w Radzie (2007/5/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 203 akapit drugi,

Artykuł 1 1. Porządek, w jakim państwa członkowskie sprawują Prezydencję w Radzie od dnia 1 stycznia 2007 r., jest określony w załączniku. 2. Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek zainteresowanych państw członkowskich, może podjąć decyzję, że dane państwo członkowskie będzie sprawować Prezydencję w innym okresie niż wynikający z porządku określonego w załączniku. Artykuł 2

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 116 akapit drugi,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje: Decyzją 2005/902/WE, Euratom (1) Rada określiła porządek sprawowania Prezydencji w Radzie przez państwa będące członkami Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2006 r.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2007 r. Decyzja 2005/902/WE, Euratom zostaje uchylona. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1)

(2)

Dnia 1 stycznia 2007 r. Unia Europejska została rozszerzona o dwa nowe państwa członkowskie.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 stycznia 2007 r. W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

(3)

W związku z tym należy określić porządek sprawowania Prezydencji w Radzie z uwzględnieniem nowych państw członkowskich oraz przyjąć nową decyzję, która zastąpi decyzję 2005/902/WE, Euratom,

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 328 z 12.12.2005, str. 60.

L 1/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2007

ZAŁĄCZNIK

Niemcy Portugalia Słowenia Francja Republika Czeska Szwecja Hiszpania Belgia Węgry Polska Dania Cypr Irlandia Litwa Grecja Włochy Łotwa Luksemburg Niderlandy Słowacja Malta Zjednoczone Królestwo Estonia Bułgaria Austria Rumunia Finlandia

styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec lipiec–grudzień styczeń–czerwiec

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 1 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L1 - 19 z 20074.1.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L1 - 18 z 20074.1.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L1 - 13 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów z Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L1 - 9 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady

 • Dz. U. L1 - 6 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L1 - 5 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L1 - 4 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L1 - 3 z 20074.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory i winogrona stołowe)

 • Dz. U. L1 - 1 z 20074.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.