Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 1 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady

Data ogłoszenia:2007-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 1 POZ 9

4.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/9

DECYZJA RADY z dnia 1 stycznia 2007 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady (2007/4/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

„Artykuł 1 Do celów stosowania art. 205 ust. 4 Traktatu WE, art. 118 ust. 4 Traktatu Euratom, art. 23 ust. 2 akapit trzeci oraz art. 34 ust. 3 Traktatu UE liczba ludności każdego państwa członkowskiego na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. wynosi:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 121 ust. 3,

Stan ludności (× 1 000)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1,

Niemcy

Państwo członkowskie

82 438,0 62 886,2 60 421,9 58 751,7 43 758,3 38 157,1 21 610,2 16 334,2 11 125,2 10 569,6 10 511,4 10 251,1 10 076,6 9 047,8 8 265,9 7 718,8 5 427,5 5 389,2 5 255,6 4 209,0 3 403,3 2 294,6 2 003,4

uwzględniając art. 2 ust. 2 załącznika III do regulaminu wewnętrznego Rady (1),

Francja Zjednoczone Królestwo

a także mając na uwadze, co następuje:

Włochy Hiszpania

(1)

Artykuł 11 ust. 5 regulaminu wewnętrznego Rady (zwanego dalej „regulaminem”) stanowi, że jeżeli decyzja ma zostać przyjęta przez Radę większością kwalifikowaną, a także na wniosek członka Rady, sprawdza się, czy państwa członkowskie stanowiące większość reprezentują co najmniej 62% ogółu ludności Unii Europejskiej, obliczonej na podstawie danych liczbowych dotyczących liczby ludności podanych w art. 1 załącznika III do regulaminu.

Polska Rumunia Niderlandy Grecja Portugalia Belgia

(2)

Artykuł 2 ust. 2 załącznika III do regulaminu dotyczący warunków stosowania przepisów w sprawie ważenia głosów w Radzie stanowi, że ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku Rada dostosowuje, zgodnie z danymi, którymi dysponuje Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich w dniu 30 września poprzedniego roku, dane liczbowe określone w art. 1 tego załącznika.

Republika Czeska Węgry Szwecja Austria Bułgaria

(3)

W związku z tym regulamin powinien zostać zmieniony,

Dania Słowacja

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Finlandia

Artykuł 1 Artykuł 1 załącznika III do regulaminu otrzymuje brzmienie:

(1) Decyzja Rady 2006/683/WE, Euratom z dnia 15 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 285 z 16.10.2006, str. 47).

Irlandia Litwa Łotwa Słowenia

L 1/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2007

Państwo członkowskie

Stan ludności (× 1 000)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 stycznia 2007 r. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Estonia Cypr Luksemburg Malta Ogółem Próg (62 %)

1 344,7 766,4 459,5 404,3 492 881,2 305 586,3”

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 stycznia 2007 r. W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 1 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L1 - 19 z 20074.1.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L1 - 18 z 20074.1.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L1 - 13 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów z Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L1 - 11 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie porządku sprawowania Prezydencji w Radzie

 • Dz. U. L1 - 6 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L1 - 5 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L1 - 4 z 20074.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania członków Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L1 - 3 z 20074.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory i winogrona stołowe)

 • Dz. U. L1 - 1 z 20074.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1/2007 z dnia 3 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.