Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 442/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2007-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 1

Strona 1 z 17
24.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 442/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

żonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 132/2001 przywóz produktu objętego postępowaniem, wytwarzanego przez przedsiębiorstwa, których zobowiązania zostałyby przyjęte przez Komisję. Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1001/2004 (4) zobowiązania zostały przyjęte na okres do dnia 20 maja 2005 r. Celem tych zobowiązań było uwzględnienie niektórych konsekwencji wynikających z rozszerzenia Unii Europejskiej do 25 państw członkowskich.

(3)

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzeniem (WE) nr 945/2005 w następstwie przeglądu okresowego, którego zakres ograniczony był do definicji produktu objętego postępowaniem, Rada zdecydowała, że należy doprecyzować definicję produktu objętego postępowaniem oraz, że obowiązujące środki powinny mieć zastosowanie do produktu objętego postępowaniem zawartego w innych nawozach, w zależności od zawartości azotanu amonu oraz innych substancji śladowych lub składników odżywczych.

A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki

(4) (1)

2. Wniosek o dokonanie przeglądu Dnia 25 października 2005 r., w następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu środków w dniu 5 maja 2005 r. (5), złożono wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów (EFMA) („wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentujących znaczącą część, w tym przypadku powyżej 50 %, ogólnej produkcji wspólnotowej azotanu amonu.

W dniu 22 stycznia 2001 r. rozporządzeniem (WE) nr 132/2001 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe („istniejące środki”) w wysokości 33,25 EUR za tonę na przywóz azotanu amonu („AA”) objętego kodami CN 3102 30 90 i 3102 40 90 pochodzącego między innymi z Ukrainy. Dochodzenie, które doprowadziło do wprowadzenia wspomnianych środków, będzie odtąd zwane „dochodzeniem pierwotnym”.

(2)

W dniu 17 maja 2004 r. w następstwie częściowego przeglądu okresowego Rada rozporządzeniem (WE) nr 993/2004 (3) zwolniła z cła antydumpingowego nało-

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). 2) Dz.U. L 23 z 25.1.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 945/2005 (Dz.U. L 160 z 23.6.2005, str. 1). (3) Dz.U. L 182 z 19.5.2004, str. 28.

Wnioskodawca stwierdził i dostarczył dowody prima facie na to, że istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji i ponownego wystąpienia dumpingu oraz szkody dla przemysłu wspólnotowego w związku z przywozem azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy („kraj, którego dotyczy postępowanie”).

(4) Dz.U. L 183 z 20.5.2004, str. 13. (5) Dz.U. C 110 z 5.5.2005, str. 15.

L 106/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2007

(6)

Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu wygaśnięcia, Komisja ogłosiła w dniu 25 stycznia 2006 r., na mocy zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (1), wszczęcie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 67 z 200724.4.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/246/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L106 - 65 z 200724.4.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/245/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie w zakresie wprowadzenia elementu wsparcia wojskowego wspomagającego utworzenie misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)

 • Dz. U. L106 - 63 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady 2007/244/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L106 - 55 z 200724.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2007 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1663) (1)

 • Dz. U. L106 - 51 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L106 - 44 z 200724.4.2007

  Umowa o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

 • Dz. U. L106 - 43 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

 • Dz. U. L106 - 34 z 200724.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/25/WE z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dimetoatu, dimetomorfu, glufosynatu, metrybuzyny, fosmetu i propamokarbu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L106 - 31 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L106 - 30 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2273/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do badań cen niektórych sztuk bydła na reprezentatywnych rynkach wspólnotowych

 • Dz. U. L106 - 24 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L106 - 22 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do ograniczeń połowowych dla śledzia w obszarach ICES I i II

 • Dz. U. L106 - 20 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.