Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 24

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2007-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 24

Strona 1 z 4
L 106/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2991/94 z dnia 5 grudnia 1994 r. określające normy dla tłuszczów do smarowania (1), w szczególności jego art. 8, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (2), w szczególności jego art. 4 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

co do rzeczywistych właściwości przedmiotowych produktów. Dlatego, w celu zagwarantowania spójności przepisów wspólnotowych, szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń (WE) nr 2991/94 i (EWG) nr 1898/87 dotyczące używania nazwy „masło” powinny zostać określone w jednym dokumencie.

(4)

W celu wyraźnego zidentyfikowania zakresu odstępstw określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2991/94 powinien zostać przygotowany wyczerpujący wykaz nazw, których on dotyczy, wraz z opisem produktów, do których nazwy te się odnoszą.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 577/97 z dnia 1 kwietnia 1997 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania, a także stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (3) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

(6)

Pierwsze kryterium odstępstwa przewidziane w art. 2 ust. 2 akapit trzeci tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nr 2991/94 odnosi się do tradycyjnego charakteru nazwy. Tego rodzaju tradycyjny charakter można uważać za dowiedziony, w przypadku gdy dana nazwa była stosowana przynajmniej przez okres równy okresowi zwykle przypisywanemu jednemu pokoleniu człowieka, przed dniem 9 kwietnia 1997 r. Odstępstwo musi być ograniczone do produktów, w odniesieniu do których dana nazwa rzeczywiście była stosowana, dzięki czemu tego rodzaju tradycyjny charakter nie zanikł.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 2991/94 stanowi, że nazwy handlowe produktów, określonych w jego art. 1 muszą być nazwami określonymi w załączniku do tego rozporządzenia. Istnieją wyjątki od tej zasady. Zasada ta nie ma w szczególności zastosowania do nazw, w przypadku gdy właściwości produktu jasno wynikają z jego tradycyjnego zastosowania i/lub gdy nazwa jest wyraźnie użyta w celu określenia charakterystycznej cechy produktu. Powinny zostać ustanowione pewne szczegółowe zasady dotyczące zastosowania wymienionego przepisu. Artykuł 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2991/94, który stanowi, że rozporządzenie to ma być stosowane w szczególności bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia (EWG) nr 1898/87, musi być przestrzegany. Cel obydwóch rozporządzeń jest zasadniczo taki sam, mianowicie unikanie wprowadzenia w błąd konsumenta

Drugie kryterium tego odstępstwa odnosi się do stosowania nazw wymienionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2991/94 w celu określenia charakterystycznych cech produktów wprowadzanych do obrotu. W takim przypadku wyjątek odnosi się w sposób logiczny do produktów, które nie są wymienione jako takie w tym załączniku.

(7)

(3)

Wymienione odstępstwo powinno być ograniczone do produktów wprowadzonych do obrotu dnia 9 kwietnia 1997. Państwa członkowskie przekazały Komisji przed tą datą wykaz produktów, które w opinii tych państw spełniają na ich terytorium kryteria wymienionego odstępstwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 67 z 200724.4.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/246/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L106 - 65 z 200724.4.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/245/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie w zakresie wprowadzenia elementu wsparcia wojskowego wspomagającego utworzenie misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)

 • Dz. U. L106 - 63 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady 2007/244/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L106 - 55 z 200724.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2007 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1663) (1)

 • Dz. U. L106 - 51 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L106 - 44 z 200724.4.2007

  Umowa o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

 • Dz. U. L106 - 43 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

 • Dz. U. L106 - 34 z 200724.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/25/WE z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dimetoatu, dimetomorfu, glufosynatu, metrybuzyny, fosmetu i propamokarbu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L106 - 31 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L106 - 30 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2273/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do badań cen niektórych sztuk bydła na reprezentatywnych rynkach wspólnotowych

 • Dz. U. L106 - 22 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do ograniczeń połowowych dla śledzia w obszarach ICES I i II

 • Dz. U. L106 - 20 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L106 - 1 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 442/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.