Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 31

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

Data ogłoszenia:2007-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 31

Strona 1 z 2
24.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/31

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 447/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (2) zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (3). Aby uwzględnić wspomnianą zmianę, należy zmienić niektóre przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 (4), które nadal zawierają odesłania do rozporządzenia (WE) nr 1260/2001. Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 przewiduje produkty podstawowe, do których mogą być asymilowane niektóre produkty rolne oraz produkty uzyskane w wyniku przetworzenia produktów podstawowych, w celu przyznania refundacji wywozowych zgodnie z tym rozporządzeniem. Produkty, które mają być zasymilowane do mleka pełnego w proszku (Grupa produktów 3), zostały wyliczone w art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005. Jednakże art. 3 ust. 4 akapit drugi dopuszcza dokonanie przez właściwy organ, na wniosek zainteresowanej strony, asymilacji produktów wymienionych w tym ustępie do połączenia odtłuszczonego mleka w proszku (Grupa produktów 2), w odniesieniu do ich beztłuszczowej części zawartości suchej masy produktu, lub do masła (Grupa produktów 6), w odniesieniu do części tłuszczu mlecznego w produkcie przy obliczaniu należnej refundacji.

Gwałtowny spadek stawek refundacji za mleko pełne w proszku i odtłuszczone mleko w proszku, w stosunku do stopy refundacji mającej zastosowanie do masła, nasuwa przypuszczenie, że przedsiębiorcy w coraz większym stopniu będą domagać się zastosowania przepisów art. 3 ust. 4 w celu ubiegania się o refundację w odniesieniu do tłuszczu mlecznego w produkcie, który normalnie byłby asymilowany do mleka pełnego w proszku. Perspektywa taka niesie za sobą ryzyko wyższej refundacji w odniesieniu do produktów rolnych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I niż w przypadku refundacji mającej zastosowanie do tych produktów wywożonych bez dalszego przetworzenia, co byłoby niezgodne z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. (5), w szczególności z jego art. 31 ust. 1.

(5)

(2)

(3)

Dlatego też należy skreślić art. 3 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 nie naruszając jednocześnie możliwości wprowadzania podobnego środka w przypadku, gdy wspomniane ryzyko nie będzie już zachodzić. Niemniej w sytuacji, gdy rozporządzenie Komisji (WE) nr 61/2007 z dnia 25 stycznia 2007 ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (6) zmniejszyło do zera, ze skutkiem od dnia 26 stycznia 2007 r., refundacje wywozowe dla mleka pełnego w proszku, niektóre państwa członkowskie mogły stwierdzić, że nie jest już konieczne przyjmowanie nowych wniosków przedsiębiorców chcących skorzystać z odstępstwa przewidzianego w art. 3 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1043/2005. W celu zharmonizowania odpowiedzi państw członkowskich na wnioski otrzymane od dnia 26 stycznia 2007 r. należy określić konkretną datę, po upływie której państwa członkowskie nie powinny przyjmować nowych wniosków o asymilację na podstawie wspomnianego przepisu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 67 z 200724.4.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/246/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L106 - 65 z 200724.4.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/245/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie w zakresie wprowadzenia elementu wsparcia wojskowego wspomagającego utworzenie misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)

 • Dz. U. L106 - 63 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady 2007/244/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L106 - 55 z 200724.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2007 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1663) (1)

 • Dz. U. L106 - 51 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L106 - 44 z 200724.4.2007

  Umowa o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

 • Dz. U. L106 - 43 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

 • Dz. U. L106 - 34 z 200724.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/25/WE z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dimetoatu, dimetomorfu, glufosynatu, metrybuzyny, fosmetu i propamokarbu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L106 - 30 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2273/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do badań cen niektórych sztuk bydła na reprezentatywnych rynkach wspólnotowych

 • Dz. U. L106 - 24 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L106 - 22 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do ograniczeń połowowych dla śledzia w obszarach ICES I i II

 • Dz. U. L106 - 20 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L106 - 1 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 442/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.