Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 44

Tytuł:

Umowa o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

Data ogłoszenia:2007-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 44

Strona 1 z 5
L 106/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2007

UMOWA o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA (zwana dalej „Wspólnotą”), i RZĄD REPUBLIKI KOREI (zwanej dalej „Koreą”), wspólnie zwane dalej „Stronami”; MAJĄC NA UWADZE, że Wspólnota i Korea prowadzą prace w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji w wielu obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i mając świadomość szybkiego rozwoju wiedzy naukowej i jej pozytywnego wkładu we wspieranie współpracy dwustronnej i międzynarodowej; PRAGNĄC poszerzyć zakres współpracy naukowej i technicznej w wielu obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania poprzez stworzenie owocnego partnerstwa służącego osiągnięciu pokojowych celów i obopólnych korzyści; ZAUWAŻAJĄC, że taka współpraca i wykorzystanie jej wyników przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego Stron; oraz PRAGNĄC określić formalne ramy dla realizacji wspólnych działań, które wzmocnią współpracę w dziedzinie nauki i techniki między Stronami; UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Cel i zasady 1. Strony wspierają, rozwijają i ułatwiają wspólne działania podejmowane na podstawie niniejszej umowy w obszarach nauki i techniki w celach pokojowych, zgodnie z niniejszą umową oraz przepisami ustawowymi i wykonawczymi obu Stron. 2. Wspólne działania na podstawie niniejszej umowy są realizowane w oparciu o następujące zasady: a) obopólne i równe nakłady i korzyści; b) obopólna możliwość udziału wizytujących naukowców każdej ze Stron w programach i projektach w zakresie badań i rozwoju technologicznego realizowanych przez drugą Stronę oraz dostępu do jej obiektów; c) wymiana informacji mogących mieć znaczenie dla wspólnych działań we właściwym czasie; d) działanie na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy w celu osiągnięcia korzyści w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego obu Stron; oraz e) ochrona praw własności intelektualnej z załącznikiem II do niniejszej umowy. zgodnie

Artykuł 2 Definicje Na użytek niniejszej umowy: 1) „bezpośrednie wspólne działania” oznaczają działania realizowane w ramach współpracy między Stronami; 2) „pośrednie wspólne działania” oznaczają działania realizowane między podmiotami prawnymi mającymi siedzibę w Korei i we Wspólnocie poprzez uczestnictwo koreańskich podmiotów prawnych we wspólnotowym programie ramowym ustanowionym na mocy art. 166 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (zwanym dalej „programem ramowym”) i wzajemne uczestnictwo podmiotów prawnych mających siedzibę we Wspólnocie w koreańskich programach lub projektach badawczych w dziedzinie nauki i techniki podobnych do działań objętych programem ramowym; 3) „wspólne działania” obejmują zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie wspólne działania; 4) „podmiot prawny” oznacza każdą osobę fizyczną lub każdą osobę prawną utworzoną na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu jej siedziby lub na mocy prawa wspólnotowego, posiadającą osobowość prawną i zdolność do czynności prawnych.

24.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/45

Artykuł 3 Wspólne działania 1. Bezpośrednie wspólne działania w ramach niniejszej umowy mogą obejmować: a) różne formy spotkań, w tym spotkania ekspertów, w celu dyskusji i wymiany informacji na ogólne i szczegółowe tematy naukowe i techniczne oraz w celu określenia projektów i programów badawczych i rozwojowych, które można realizować wspólnie; b) wymianę informacji na temat działań, strategii politycznych, zwyczajów oraz przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących badań i rozwoju; c) wizyty i wymiany naukowców, personelu technicznego i innych ekspertów dotyczące zagadnień ogólnych lub szczegółowych; d) realizację wspólnych projektów i programów, o których może decydować Wspólny Komitet określony w art. 6, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi Stron; oraz e) inne formy działalności w obszarach nauki i techniki, o których może decydować Wspólny Komitet określony w art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 67 z 200724.4.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/246/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L106 - 65 z 200724.4.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/245/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie w zakresie wprowadzenia elementu wsparcia wojskowego wspomagającego utworzenie misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)

 • Dz. U. L106 - 63 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady 2007/244/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L106 - 55 z 200724.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2007 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1663) (1)

 • Dz. U. L106 - 51 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L106 - 43 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

 • Dz. U. L106 - 34 z 200724.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/25/WE z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dimetoatu, dimetomorfu, glufosynatu, metrybuzyny, fosmetu i propamokarbu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L106 - 31 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L106 - 30 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2273/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do badań cen niektórych sztuk bydła na reprezentatywnych rynkach wspólnotowych

 • Dz. U. L106 - 24 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L106 - 22 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do ograniczeń połowowych dla śledzia w obszarach ICES I i II

 • Dz. U. L106 - 20 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L106 - 1 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 442/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.