Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

Data ogłoszenia:2007-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 51

Strona 1 z 3
24.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/51

DECYZJA RADY z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu (2007/242/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Osoby, podmioty i organy wymienione w załączniku do niniejszej decyzji zostają włączone do wykazu w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 423/2007. Artykuł 2

W dniu 19 kwietnia 2007 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu. Art. 15 ust. 2 tego rozporządzenia przewiduje, że Rada ustanawia, weryfikuje i zmienia wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia. Rada ustaliła, że niektóre osoby, podmioty i organy spełniają warunki określone w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 oraz że w związku z tym powinny być one wymienione w wykazie zamieszczonym w załączniku V do tego rozporządzenia z poszczególnych i konkretnych powodów określonych w tym rozporządzeniu,

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 kwietnia 2007 r. W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 103 z 20.4.2007, str. 1.

L 106/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2007

ZAŁĄCZNIK „A. Osoby prawne, podmioty i organy

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO prowadzi nadzór nad wytwarzaniem pocisków w Iranie, w tym nadzoruje grupę przemysłową Shahid Hemmat, grupę przemysłową Shahid Bagheri oraz grupę przemysłową Fajr; grupy te zostały wymienione w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). Szef AIO oraz dwaj inni wyżsi urzędnicy zostali również wymienieni w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). Oddział DIO (Organizacji Przemysłu Obronnego – Defence Industries Organisation). Odpowiedzialne za badania naukowe i rozwój. Oddział DIO. DTSRC przeprowadza znaczną część transakcji kupna na rzecz DIO.

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

3.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – znane również pod nazwą Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.) Jaber Ibn Hayan

4.

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Teheran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teheran

Jaber Ibn Hayan to laboratorium AEOI (Organizacji Energii Jądrowej w Iranie) zaangażowane w działania dotyczące cyklu paliwowego. Mieści się ono w Centrum Badań Jądrowych w Teheranie (TNRC); nie zostało zgłoszone przez Iran przed 2003 r. w ramach umowy dotyczącej gwarancji, mimo że prowadzono w nim działania związane z konwersją. Oddział DIO.

5.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran AEOI-NFPD P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran

6.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC (przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem i pozyskiwaniem paliwa jądrowego)

Oddział AEOI odpowiedzialny za wytwarzanie paliwa jądrowego (NFPD); zajmuje się badaniami i rozwojem w dziedzinie jądrowego cyklu paliwowego, w tym badaniami uranu, jego wydobyciem, obróbką rudy, konwersją oraz gospodarką odpadami jądrowymi. NFPC jest następcą NFPD, oddziału AEOI, który zajmuje się badaniami i rozwojem w dziedzinie jądrowego cyklu paliwowego, w tym konwersją i wzbogacaniem. Oddział DIO.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 67 z 200724.4.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/246/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L106 - 65 z 200724.4.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/245/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie w zakresie wprowadzenia elementu wsparcia wojskowego wspomagającego utworzenie misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)

 • Dz. U. L106 - 63 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady 2007/244/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L106 - 55 z 200724.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2007 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1663) (1)

 • Dz. U. L106 - 44 z 200724.4.2007

  Umowa o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

 • Dz. U. L106 - 43 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

 • Dz. U. L106 - 34 z 200724.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/25/WE z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dimetoatu, dimetomorfu, glufosynatu, metrybuzyny, fosmetu i propamokarbu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L106 - 31 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L106 - 30 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2273/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do badań cen niektórych sztuk bydła na reprezentatywnych rynkach wspólnotowych

 • Dz. U. L106 - 24 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L106 - 22 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do ograniczeń połowowych dla śledzia w obszarach ICES I i II

 • Dz. U. L106 - 20 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L106 - 1 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 442/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.