Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 65

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/245/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie w zakresie wprowadzenia elementu wsparcia wojskowego wspomagającego utworzenie misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)

Data ogłoszenia:2007-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 65

24.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/65

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/245/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie w zakresie wprowadzenia elementu wsparcia wojskowego wspomagającego utworzenie misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

aby personel UE pracujący na rzecz AMISOM był objęty przepisami Konwencji ogólnej o przywilejach i immunitetach OJA.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

(7)

Wspólne działanie 2005/557/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE: (1)

W dniu 18 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie (1).

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2005/557/WPZiB niniejszym wprowadza się następujące zmiany:

(2)

W dniu 19 stycznia 2007 r. Rada ds. Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej przedstawiła zamiar utworzenia na okres sześciu miesięcy misji w Somalii (AMISOM), której podstawowym celem będzie przyczynianie się w początkowym okresie do stabilizacji w Somalii.

1) tytuł otrzymuje brzmienie: „Wspólne działanie Rady w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misje Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie oraz w Somalii”;

(3)

W dniu 20 lutego 2007 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1744 (2007) upoważniającą państwa członkowskie Unii Afrykańskiej do utworzenia, na okres sześciu miesięcy, misji w Somalii i wzywającą państwa członkowskie ONZ do przekazania, w miarę potrzeb, personelu, wyposażenia i usług w celu doprowadzenia do udanego utworzenia AMISOM.

2) artykuł 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Unia Europejska ustanawia niniejszym cywilno-wojskowe działanie wspierające UE na rzecz AMIS II, wraz z dodatkowym elementem wsparcia wojskowego dla AMISOM, nazwane niniejszym »działaniem wspierającym UE na rzecz AMIS/AMISOM«.

(4)

W dniu 7 marca 2007 r. Unia Afrykańska przedłożyła Unii Europejskiej prośbę o zapewnienie wiedzy fachowej na czas określony w celu wspomożenia komórki planowania wojskowego znajdującej się w siedzibie UA w Addis Abebie.

(5)

W dniu 20 marca 2007 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPB) uzgodnił udzielenie pozytywnej odpowiedzi na prośbę Unii Afrykańskiej i przeprowadzenie operacji wsparcia AMISOM w ramach działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie (AMIS).

Głównym celem działania wspierającego ze strony UE jest zapewnienie skutecznej i terminowej pomocy UE dla AMIS II oraz wsparcia dla tworzenia AMISOM. UE respektuje i popiera zasadę afrykańskiej odpowiedzialności, a celem działania wspierającego UE jest udzielanie wsparcia UA i jej wysiłkom politycznym, wojskowym i policyjnym zmierzającym do rozwiązania kryzysu w regionie Darfur w Sudanie oraz w Somalii.

Działanie wspierające i wojskowy.”;

(6)

UE

obejmuje

element

cywilny

Pismem z dnia 29 marca 2007 r. SG/WP poinformował UA, że UE będzie gotowa do udostępnienia – na czas określony – ekspertów ds. planowania i złożył wniosek,

(1) Dz.U. L 188 z 20.7.2005, str. 46.

3) w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 2, art. 10 oraz art. 11 ust. 1 lit. a) wyraz „AMIS II” zostaje zastąpiony wyrażeniem „AMIS II i AMISOM”;

L 106/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2007

4) artykuł 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. SG/WP podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić koordynację działań UE na rzecz wsparcia wzmocnienia AMIS II i AMISOM oraz koordynację pomiędzy Sekretariatem Generalnym Rady (SGR) a Komórką Koordynacyjną UE w Addis Abebie (KKA). SGR zapewnia doradztwo i wspiera KKA w jej obowiązkach związanych z zarządzaniem bieżącą koordynacją w celu zagwarantowania spójnego i terminowego wsparcia UE na rzecz AMIS II we wszystkich jej politycznych, wojskowych, policyjnych i innych cywilnych działaniach wspomagających, jak również utworzenia AMISOM. SGR dostarcza właściwym organom Rady sprawozdania o sytuacji, aktualizacje oraz oceny zarówno wsparcia UE na rzecz AMIS II, jak i wzmocnienia AMIS II i AMISOM, a także zapewnia koordynację na szczeblu strategicznym z pozostałymi zainteresowanymi stronami, w szczególności ONZ i NATO.”;

„1a. Element wsparcia wojskowego planowania AMISOM polega głównie na wspomaganiu komórki planowania strategicznego w planowaniu misji UA, w tym także sporządzenia planu utworzenia AMISOM.”. Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 kwietnia 2007 r. W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

5) w art. 9 dodaje się ustęp w brzmieniu:

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 67 z 200724.4.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/246/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L106 - 63 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady 2007/244/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L106 - 55 z 200724.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2007 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1663) (1)

 • Dz. U. L106 - 51 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L106 - 44 z 200724.4.2007

  Umowa o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

 • Dz. U. L106 - 43 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

 • Dz. U. L106 - 34 z 200724.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/25/WE z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dimetoatu, dimetomorfu, glufosynatu, metrybuzyny, fosmetu i propamokarbu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L106 - 31 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L106 - 30 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2273/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do badań cen niektórych sztuk bydła na reprezentatywnych rynkach wspólnotowych

 • Dz. U. L106 - 24 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L106 - 22 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do ograniczeń połowowych dla śledzia w obszarach ICES I i II

 • Dz. U. L106 - 20 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L106 - 1 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 442/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.