Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 67

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2007/246/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Data ogłoszenia:2007-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 67

Strona 1 z 6
24.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/67

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/246/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

Rezolucja RB ONZ 1747 (2007) rozszerza nałożone przez rezolucję RB ONZ 1737 (2006) sankcje finansowe i sankcje dotyczące podróżowania o dodatkowe osoby i podmioty zaangażowane w newralgiczne działania Iranu związane z rozprzestrzenianiem materiałów jądrowych lub w opracowywanie systemów przenoszenia broni jądrowej, a także o osoby bezpośrednio związane z takimi działaniami lub udzielające im wsparcia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

W dniu 27 lutego 2007 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (1) w sprawie środków ograniczających wobec Iranu, które wdrażało rezolucję nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („rezolucja RB ONZ 1737 (2006)”).

Rezolucja RB ONZ 1747 (2007) ponadto wzywa wszystkie państwa i międzynarodowe instytucje finansowe do nie podejmowania wobec rządu Iranu nowych zobowiązań dotyczących dotacji, pomocy finansowej i pożyczek na zasadach preferencyjnych, z wyjątkiem zobowiązań dla celów humanitarnych i związanych z rozwojem.

(7)

(2)

W dniu 24 marca 2007 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1747 (2007) („rezolucja RB ONZ 1747 (2007)”), która rozszerzyła zakres zastosowania środków ograniczających nałożonych przez rezolucję RB ONZ 1737 (2006).

Rada ustaliła również osoby i podmioty, które spełniają kryteria określone w art. 4 ust. 1 lit. b) i w art. 5 ust. 1 lit. b) wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB. Osoby i podmioty te powinny być zatem wymienione w załączniku II do tego wspólnego stanowiska.

(8)

Wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB powinno zatem zostać odpowiednio zmienione.

(9) (3)

Rezolucja RB ONZ 1747 (2007) zakazuje nabywania od Iranu broni oraz sprzętu pokrewnego.

Wykonanie niektórych Wspólnoty,

środków

wymaga

działania

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO: (4)

Rezolucja RB ONZ 1747 (2007) wzywa ponadto wszystkie państwa do zachowania czujności i powściągliwości w zakresie bezpośredniego lub pośredniego dostarczania, sprzedawania lub przekazywania Iranowi broni konwencjonalnej zdefiniowanej dla potrzeb rejestru broni konwencjonalnej ONZ, jak również w zakresie świadczenia pomocy technicznej lub szkoleń, dostarczania pomocy finansowej, dokonywania inwestycji, świadczenia usług pośrednictwa lub innych usług związanych z dostarczaniem, sprzedawaniem, przekazywaniem, wytwarzaniem lub użytkowaniem takich produktów, tak aby zapobiec destabilizującemu gromadzeniu broni. Zgodnie z tymi celami rezolucji RB ONZ 1747 (2007), jak też z polityką niesprzedawania broni Iranowi prowadzoną przez UE, Rada uważa za właściwy zakaz dostarczania, sprzedawania lub przekazywania Iranowi wszelkiego rodzaju broni oraz sprzętu pokrewnego, jak też zakaz świadczenia związanej z tym pomocy, inwestycji i usług.

Artykuł 1 We wspólnym stanowisku 2007/140/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 dodaje się akapit c) w brzmieniu:

(1) Dz.U. L 61 z 28.2.2007, str. 49.

„c) broni i wszelkiego rodzaju pokrewnych zasobów materiałowych, w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu wojskowego, sprzętu paramilitarnego i części zapasowych do wyżej wymienionych produktów. Zakazu tego nie stosuje się do pojazdów niebojowych, które zostały wyprodukowane lub wyposażone w materiały w celu zapewnienia ochrony przed pociskami balistycznymi i które przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania w Iranie dla celów obronnych przez personel UE i jej państw członkowskich.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 106 POZ 67 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 65 z 200724.4.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/245/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie w zakresie wprowadzenia elementu wsparcia wojskowego wspomagającego utworzenie misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM)

 • Dz. U. L106 - 63 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady 2007/244/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L106 - 55 z 200724.4.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2007 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1663) (1)

 • Dz. U. L106 - 51 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L106 - 44 z 200724.4.2007

  Umowa o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

 • Dz. U. L106 - 43 z 200724.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

 • Dz. U. L106 - 34 z 200724.4.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/25/WE z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dimetoatu, dimetomorfu, glufosynatu, metrybuzyny, fosmetu i propamokarbu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L106 - 31 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 447/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L106 - 30 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2273/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do badań cen niektórych sztuk bydła na reprezentatywnych rynkach wspólnotowych

 • Dz. U. L106 - 24 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L106 - 22 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do ograniczeń połowowych dla śledzia w obszarach ICES I i II

 • Dz. U. L106 - 20 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L106 - 1 z 200724.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 442/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.