Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

Data ogłoszenia:2007-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 2

Strona 2 z 12

Wysuwano również argument, że wspomniane modele są często sprzedawane konsumentom w pakietach łącznie z żelazkami parowymi; średnia cena detaliczna takiego zestawu wynosi około 500 EUR. W odniesieniu do ceny należy pamiętać, że ceny same w sobie, a w szczególności ceny detaliczne, nie są czynnikiem branym pod uwagę przy ocenianiu, czy dane typy (modele) produktów powinny być uważane w kontekście postępowania antydumpingowego za jeden produkt. Istotne są w tym kontekście podstawowe cechy fizyczne i zastosowania; w tym rozumieniu takie typy produktów są uznawane za podobne do modeli z blatem niewyposażonym w odsysanie pary lub ogrzewanie. Co się tyczy detalicznej sprzedaży desek do prasowania wraz z żelazkami lub żelazkami parowymi, w toku dochodzenia ustalono, że taka metoda sprzedaży detalicznej bywa stosowana w odniesieniu do wszystkich typów desek do prasowania, a w każdym razie różnica cen różnych kombinacji nie może być podstawą wyłączenia któregokolwiek typu desek do prasowania z zakresu produktów objętych niniejszym postępowaniem.

26.4.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/13

(8)

Ta sama strona twierdziła ponadto, że podstawowe części desek do prasowania nie powinny być objęte zakresem środków, ponieważ rzekomo we Wspólnocie nie istnieje rynek na te części, a w Chińskiej Republice Ludowej („ChRL”) ani na Ukrainie nie ma podmiotów produkujących je. Argument ten, który sam w sobie nie jest decydujący w kontekście definicji produktu, w żadnym razie nie został potwierdzony w toku dochodzenia. Stwierdzono w istocie, że istnieje rynek podstawowych części desek do prasowania, a także, że co najmniej dwóch znanych chińskich producentów desek do prasowania prowadzi wywóz ich podstawowych części do Wspólnoty. W świetle powyższego stwierdza się, że wszystkie rodzaje desek do prasowania oraz ich podstawowe części, o których mowa w motywie 6 powyżej, mają te same podstawowe cechy fizyczne i techniczne i tych samych użytkowników końcowych oraz że konkurują one między sobą na rynku wspólnotowym. Na tej podstawie motywy 12 i 13 rozporządzenia tymczasowego zostają niniejszym potwierdzone. 2. Produkt podobny

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości („MSR”), mianowicie MSR nr 1, i nie mogą być uznane za nieistotne. Nie przedłożono żadnych dowodów, które mogłyby wpłynąć na zmianę ustaleń wskazanych w motywie 25 rozporządzenia tymczasowego.

(14)

Wobec braku innych istotnych i uzasadnionych uwag, motywy od 15 do 28 rozporządzenia tymczasowego zostają niniejszym potwierdzone. 2. Traktowanie indywidualne

(15) (9)

Wobec braku jakichkolwiek uwag, motywy od 29 do 34 rozporządzenia tymczasowego dotyczące traktowania indywidualnego zostają niniejszym potwierdzone. 3. Wartość normalna 3.1. Kraj analogiczny

(16)

Wobec braku uwag dotyczących wyboru Turcji jako kraju analogicznego, motywy od 35 do 40 rozporządzenia tymczasowego zostają niniejszym potwierdzone. 3.2. Określenie wartości normalnej dla producentów eksportujących, którym przyznano MET

(10)

Wobec braku uwag, motyw 14 rozporządzenia tymczasowego zostaje niniejszym potwierdzony. W świetle powyższego stwierdza się ostatecznie, że, zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, produkt objęty dochodzeniem oraz deski do prasowania, wolno stojące lub nie, z blatem wyposażonym w odsysanie pary lub ogrzewanie lub nadmuch lub bez tych funkcji, w tym również rękawniki, a także podstawowe części tych desek, produkowane i sprzedawane w kraju analogicznym – Turcji, a także te, które są produkowane przez przemysł wspólnotowy i sprzedawane na rynku wspólnotowym, są produktami podobnymi.

C. DUMPING (17)

(11)

Należy przypomnieć, że ustalenie wartości normalnej dla jednego chińskiego i jedynego ukraińskiego producenta eksportującego, którym przyznano MET, opierało się na przedłożonych przez te przedsiębiorstwa danych dotyczących sprzedaży krajowej i kosztów produkcji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 52 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiającej szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do procedur dokonywania korekt finansowych w kontekście działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (notyfikowanej jako dokument nr K(2006) 51/2 wersja ostateczna) (  Dz.U. L 162 z 14.6.2006)

 • Dz. U. L109 - 51 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji 2006/609/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalającej orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 (  Dz.U. L 247 z 9.9.2006)

 • Dz. U. L109 - 44 z 200726.4.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 328/05/COL z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 18C: Pomoc państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

 • Dz. U. L109 - 42 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L109 - 33 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 32 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L109 - 30 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L109 - 28 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L109 - 22 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 453/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich przez okres do dziewiętnastu miesięcy od ich przystąpienia

 • Dz. U. L109 - 8 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 451/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L109 - 3 z 200726.4.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Gabońską a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 1 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 450/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. dotyczące zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.