Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

Data ogłoszenia:2007-04-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 8

Strona 8 z 12

1. Uwagi ogólne i interes przemysłu wspólnotowego

(51)

Wobec braku uwag w tym zakresie, motywy od 142 do 146 rozporządzenia tymczasowego zostają niniejszym potwierdzone.

2. Interes konsumentów

(52)

Zwrot z inwestycji Indeks: 2002 = 100 Przepływy pieniężne (EUR) Indeks: 2002 = 100

61,98 % 100

68,19 % 110

4,77 % 8

13,72 % 22

3 463 326 4 184 515 1 246 671 2 565 562

100

121

36

74

Źródło: sprawdzone odpowiedzi na kwestionariusze.

(47)

Wobec braku innych uwag dotyczących sytuacji przemysłu wspólnotowego, motywy od 94 do 107 rozporządzenia tymczasowego, zmienione w sposób opisany w motywach 44 i 46 powyżej, zostają niniejszym potwierdzone. 6. Wnioski dotyczące szkody

(48)

Powyżej opisane korekty poszczególnych czynników, mianowicie podcięcia cenowego, rentowności, zwrotu

Po przedstawieniu informacji o tymczasowych ustaleniach jeden z importerów nie zgodził się z niektórymi ocenami przytoczonymi w motywie 148 rozporządzenia tymczasowego. W szczególności importer ten zakwestionował założenie mówiące, że: i) ciężar środków antydumpingowych byłby równo rozłożony pomiędzy importerów, sprzedawców detalicznych i konsumentów; oraz ii) łączny narzut ceny detalicznej w stosunku do ceny importowej wynosi około 500 %. Argumentowano, że ciężar środków zostałby w całości przerzucony na konsumentów, ponieważ marża importerów już teraz jest niska, a sprzedawcy detaliczni nie byliby skłonni obniżyć własnej marży, chociaż jest ona znaczna. Jeśli chodzi o narzut, utrzymywano, że deska do prasowania przywożona po cenie 6,53 EUR (tyle wynosi średnia dumpingowa cena importowa na granicy Wspólnoty) najprawdopodobniej będzie sprzedawana konsumentowi po cenie niższej niż 35 EUR, która jest średnią ceną detaliczną deski do prasowania we Wspólnocie, a zatem analiza oparta na średnich cenach detalicznych i importowych jest myląca i wykazuje nierealistyczne poziomy marż. Zwrócono również uwagę, że w obliczeniu nie został uwzględniony podatek od wartości dodanej. Zdaniem tego importera łączny narzut wynosiłby raczej najwyżej 300 %.

L 109/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.4.2007

(53)

Jeśli chodzi o wpływ na konsumentów, należy zauważyć, że ani przed publikacją, ani po publikacji rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych nie otrzymano żadnych oświadczeń ze strony organizacji konsumentów. Co się tyczy uwag importera przytoczonych w motywie 52 powyżej, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Po pierwsze, importer przyznał, że jakiekolwiek skutki środków antydumpingowych dla konsumentów byłyby nieznaczne, biorąc pod uwagę okres użytkowania deski do prasowania. W istocie nawet jeśli ciężar środków zostałby w całości przeniesiony na konsumentów, oznaczałoby to dla nich konieczność zapłacenia za wyrób trwały o co najmniej pięcioletnim okresie użytkowania ceny wyższej o ok. 1,5 EUR (według szacunków opartych na udziale w rynku i cenach z 2005 r. oraz na ostatecznych stawkach cła). Po drugie, zważywszy na ożywioną konkurencję w tym sektorze rynku, jest bardzo mało prawdopodobne, aby którykolwiek z podmiotów uczestniczących w przywozie i sprzedaży produktu objętego postępowaniem zaabsorbował ewentualnie nałożone cła antydumpingowe. Dlatego też scenariusz przewidujący równomierne rozłożenie obciążenia wydaje się bardziej realistyczny. Należy również zauważyć, że żadna inna strona uczestnicząca w postępowaniu nie kwestionowała takiej oceny. W związku z powyższym można potwierdzić wniosek zawarty w motywie 149 rozporządzenia tymczasowego. W kwestii narzutów stosowanych przez podmioty gospodarcze należy przypomnieć, że w dochodzeniu nie uczestniczył żaden sprzedawca detaliczny, a zatem na tym etapie nie były dostępne żadne szczegółowe i sprawdzalne dowody w zakresie cen detalicznych i stosowanych marż.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 109 POZ 12 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 52 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiającej szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do procedur dokonywania korekt finansowych w kontekście działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (notyfikowanej jako dokument nr K(2006) 51/2 wersja ostateczna) (  Dz.U. L 162 z 14.6.2006)

 • Dz. U. L109 - 51 z 200726.4.2007

  Sprostowanie do decyzji 2006/609/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalającej orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 (  Dz.U. L 247 z 9.9.2006)

 • Dz. U. L109 - 44 z 200726.4.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 328/05/COL z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 18C: Pomoc państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

 • Dz. U. L109 - 42 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L109 - 33 z 200726.4.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 32 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006

 • Dz. U. L109 - 30 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L109 - 28 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L109 - 22 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 453/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich przez okres do dziewiętnastu miesięcy od ich przystąpienia

 • Dz. U. L109 - 8 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 451/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L109 - 3 z 200726.4.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Gabońską a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L109 - 1 z 200726.4.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 450/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. dotyczące zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.