Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 114 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/210/WE w sprawie utworzenia komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska (1)

Data ogłoszenia:2007-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 114 POZ 14

L 114/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/210/WE w sprawie utworzenia komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/263/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 152 i 153,

(4)

wdrażającej rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (2), będzie wymagać ponownego zdefiniowania zadań SCHER.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2004/210/WE (1) ustanawia Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich („SCCP”), Komitet Naukowy ds. Zagrożenia dla Zdrowia i Środowiska („SCHER”) i Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia („SCENIHR”). W skład komitetów naukowych wchodzą członkowie mianowani przez Komisję.

(5)

W celu uzyskania lepszego oglądu przyszłych zadań komitetów naukowych oraz przygotowania struktury świadczącej doradztwo naukowe i jej składu lepiej dostosowanego do przyszłych potrzeb, przy jednoczesnym zapewnieniu świadczenia koniecznego doradztwa naukowego do czasu powołania ECHA, należy zezwolić na przedłużenie okresu sprawowania funkcji przez członków komitetów naukowych w wyjątkowych okolicznościach o okres nieprzekraczający 18 miesięcy.

(2)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 wymienionej decyzji okres sprawowania funkcji przez członków komitetów naukowych jest ograniczony do trzech lat; kadencja obecnych członków wygasa w dniu 24 lipca 2007 r.

(6)

Ponadto należy przewidzieć możliwość powoływania nowych członków komitetów naukowych w drodze publikacji zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, o ile żaden spośród członków wymienionych na liście rezerwowej nie posiada koniecznej wiedzy fachowej.

(3)

W ciągu najbliższych dwóch lat spodziewane są nowe okoliczności, które będą mieć istotny wpływ na potrzeby Komisji w zakresie doradztwa naukowego dotyczącego oceny ryzyka oraz na strukturę i zakres kompetencji komitetów naukowych. W szczególności powołanie w 2008 r. Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA),

W świetle obecnego doświadczenia operacyjnego, dla zaspokojenia najpilniejszych potrzeb, konieczne jest szybkie zwiększenie liczby członków SCENIHR.

(7)

Należy zatem 2004/210/WE,

odpowiednio

zmienić

decyzję

(1) Dz.U. L 66 z 4.3.2004, str. 45.

(2) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str. 1.

1.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/15

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Członkowie pełnią swoje funkcje do czasu, aż zostaną zastąpieni lub ponownie mianowani. Artykuł Członkowie, których trzecia kadencja z rzędu w komitecie naukowym dobiegła właśnie końca, mogą zostać wybrani na członków innego komitetu naukowego. 2. W przypadku stwierdzenia, że dany członek nie uczestniczy w pracach komitetu naukowego lub pragnie zrezygnować, Komisja może zakończyć jego członkostwo i wyznaczyć następcę z listy rezerwowej przewidzianej w art. 4, bądź też, w uzasadnionych przypadkach, wyznaczyć następcę w drodze zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.”.

W decyzji 2004/210/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „W skład grupy wchodzi maksymalnie 17 członków.”; 2) artykuł 7 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 7 Okres sprawowania funkcji 1. Członkowie komitetów naukowych są mianowani na okres trzech lat i nie mogą pełnić swoich funkcji dłużej niż przez trzy kolejne kadencje. W celu zagwarantowania ciągłości dostępnej wiedzy fachowej, w wyjątkowych przypadkach, Komisja może przedłużyć okres sprawowania funkcji członków komitetu naukowego maksymalnie o 18 miesięcy.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 114 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 27 z 20071.5.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania członków Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L114 - 26 z 20071.5.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L114 - 17 z 20071.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w celu uwzględnienia dodatkowych środków w zakresie zdrowia dla handlu żywymi pszczołami i zaktualizowania wzorów świadectw zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1811) (1)

 • Dz. U. L114 - 16 z 20071.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/30/WE w zakresie środków przejściowych dotyczących niektórych produktów mlecznych uzyskiwanych w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1787) (1)

 • Dz. U. L114 - 13 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. dokonujące sprostowania do wersji duńskiej, fińskiej i szwedzkiej rozporządzenia (WE) nr 327/98 otwierającego niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiącego o administrowaniu nimi

 • Dz. U. L114 - 8 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L114 - 5 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2007 r.

 • Dz. U. L114 - 3 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 485/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu we Wspólnocie w 2006 r.

 • Dz. U. L114 - 1 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.