Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 114 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/30/WE w zakresie środków przejściowych dotyczących niektórych produktów mlecznych uzyskiwanych w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1787) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 114 POZ 16

L 114/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/30/WE w zakresie środków przejściowych dotyczących niektórych produktów mlecznych uzyskiwanych w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1787)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/264/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2007/30/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe na wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego uzyskiwanych w Bułgarii i Rumuni (1) przewiduje pewne środki przejściowe w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2) uzyskanych w zakładach w Bułgarii i Rumunii do dnia 31 grudnia 2006 r. Bułgaria zwróciła się z wnioskiem o możliwość żenia do krajów trzecich niektórych produktów nych uzyskanych na swoim terytorium przed 31 grudnia 2006 r., które objęte są zakresem 2007/30/WE. wywomleczdniem decyzji

W art. 2 ust. 1 decyzji 2007/30/WE dodaje się akapit w brzmieniu: „Ponadto produkty mleczne uzyskane w zakładach w Bułgarii mogą być wywożone do krajów trzecich do dnia 31 grudnia 2007 r., pod warunkiem że wywóz prowadzony jest zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (*). ___________ (*) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.”.

(2)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Wniosek ten może zostać przyjęty pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (3). Zgodnie z tymi zasadami Bułgaria przedłożyła niezbędne informacje dotyczące umowy z krajami przeznaczenia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, str. 59. (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 365 z 20.12.2006, str. 1). (3) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 114 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 27 z 20071.5.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania członków Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L114 - 26 z 20071.5.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L114 - 17 z 20071.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w celu uwzględnienia dodatkowych środków w zakresie zdrowia dla handlu żywymi pszczołami i zaktualizowania wzorów świadectw zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1811) (1)

 • Dz. U. L114 - 14 z 20071.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/210/WE w sprawie utworzenia komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska (1)

 • Dz. U. L114 - 13 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. dokonujące sprostowania do wersji duńskiej, fińskiej i szwedzkiej rozporządzenia (WE) nr 327/98 otwierającego niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiącego o administrowaniu nimi

 • Dz. U. L114 - 8 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L114 - 5 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2007 r.

 • Dz. U. L114 - 3 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 485/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu we Wspólnocie w 2006 r.

 • Dz. U. L114 - 1 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.