Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 114 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w celu uwzględnienia dodatkowych środków w zakresie zdrowia dla handlu żywymi pszczołami i zaktualizowania wzorów świadectw zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1811) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 114 POZ 17

1.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w celu uwzględnienia dodatkowych środków w zakresie zdrowia dla handlu żywymi pszczołami i zaktualizowania wzorów świadectw zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1811)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/265/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i trzmielami w celu wprowadzenia wymogów dotyczących zdrowia zwierząt w odniesieniu do występowania małego chrząszcza ulowego i roztocza Tropilaelaps.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt 1 do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 22,

(5)

Wymagania te powinny mieć na celu ograniczenie przemieszczania żywych pszczół (Apis mellifera) i trzmieli (Bombus spp.) ze skażonych obszarów. Biorąc pod uwagę zdolność małego chrząszcza ulowego i roztocza Tropilaelaps do szybkiego rozprzestrzeniania, obszar do uwzględnienia przy nakładaniu ograniczeń w przypadku wybuchu tej choroby powinien obejmować co najmniej 100 km wokół skażonych obiektów.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wzór świadectwa dla handlu wewnątrzwspólnotowego żywymi pszczołami (Apis mellifera) określony jest w części 2 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG. Świadectwo to nie zawiera wymogów dotyczących zdrowia zwierząt w odniesieniu do pasożytów atakujących pszczoły (Aethina tumida) lub trzmiele (Tropilaelaps spp.), jako że te pasożyty nie zostały do tej pory odnotowane we Wspólnocie.

Ponadto ustanowiono ekspercki system kontroli handlu (Traces), zintegrowany komputerowy system weterynaryjny, zgodnie z decyzją Komisji 2003/623/WE (3). Aby zapewnić jak najskuteczniejsze działanie systemu Traces, wzory świadectw stosowanych w handlu wewnątrzwspólnotowym powinny być zgodne z systemem elektronicznym.

(6)

Zatem należy zmienić świadectwa zdrowia zawarte w załączniku E do dyrektywy 92/65/EWG w celu usprawnienia działania Traces oraz wprowadzić zmiany do świadectwa zdrowia w części 2 załącznika E, by uwzględnić dodatkowe środki w zakresie zdrowia dla handlu żywymi pszczołami i trzmielami. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnine z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Jednakże by odpowiedzieć na potencjalne zagrożenie tymi szkodnikami, ich występowanie podlega obecnie obowiązkowemu zgłaszaniu w ramach środków ochrony i powiadamiania OIE (Międzynarodowego Biura Epizootycznego) dotyczących przywozu żywych pszczół z krajów trzecich ustanowionych w decyzji Komisji 2003/881/WE (2).

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Mimo tych środków, w przypadku gdyby pasożyty te zostały sprowadzone do Wspólnoty, należy ustanowić dodatkowe środki ostrożności, by ograniczyć rozprzestrzenianie się tych chorób we Wspólnocie. Należy zatem dokonać przeglądu świadectw stosowanych w wewnątrzwspólnotowym handlu żywymi pszczołami

Artykuł 1 Załącznik E do dyrektywy 92/65/EWG zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2007 r.

(3) Dz.U. L 216 z 28.8.2003, str. 58.

Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/68/WE (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 321). (2) Dz.U. L 328 z 17.12.2003, str. 26. Decyzja zmieniona decyzją 2005/60/WE (Dz.U. L 25 z 28.1.2005, str. 64).

(1)

L 114/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2007

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

1.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/19

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK E Część 1 – Świadectwo zdrowia dla handlu zwierzętami z gospodarstw

L 114/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2007

1.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/21

L 114/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2007

Część 2 – Świadectwo zdrowia dla handlu koloniami pszczół/pszczołami królowymi i trzmielami

1.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/23

L 114/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2007

Część 3 – Świadectwo zdrowia dla handlu zwierzętami, nasieniem, zarodkami i komórkami jajowymi pochodzącymi z zatwierdzonych jednostek, instytutów lub ośrodków

1.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/25

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 114 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 27 z 20071.5.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania członków Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L114 - 26 z 20071.5.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L114 - 16 z 20071.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/30/WE w zakresie środków przejściowych dotyczących niektórych produktów mlecznych uzyskiwanych w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1787) (1)

 • Dz. U. L114 - 14 z 20071.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/210/WE w sprawie utworzenia komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska (1)

 • Dz. U. L114 - 13 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. dokonujące sprostowania do wersji duńskiej, fińskiej i szwedzkiej rozporządzenia (WE) nr 327/98 otwierającego niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiącego o administrowaniu nimi

 • Dz. U. L114 - 8 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L114 - 5 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2007 r.

 • Dz. U. L114 - 3 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 485/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu we Wspólnocie w 2006 r.

 • Dz. U. L114 - 1 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.