Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 114 POZ 27

Tytuł:

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania członków Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2007-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 114 POZ 27

1.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/27

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania członków Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (2007/267/WE, Euratom)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Pan John D. COOKE Pani Ena CREMONA Pan Theodora CZIPEWA Pan Alfred DITTRICH

Uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 224, Uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 140, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pan Nicholas James FORWOOD Pani Ingrīda LABUCKA Pan Enzo MOAVERO MILANESI Pani Irena PELIKÁNOVÁ Pan Miro PREK Pan Laurent TRUCHOT Pan Vilenas VADAPALAS Pan Nils WAHL

Kadencja panów Jörga PIRRUNGA, Huberta LEGALA, Johna D. COOKE'A, Rafaela GARCÍI-VALDECASASA, Nicholasa Jamesa FORWOODA, pań Eny CREMONY i Ireny PELIKÁNOVEJ, pana Vilenasa VADAPALASA, pani Ingrīdy LABUCKIEJ i panów Enzo MOAVERY MILANESIEGO, Nilsa WAHLA, Mirka PREKA i Theodora CZIPEWA, sędziów Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, upływa 31 sierpnia 2007 r. Należy dokonać częściowego odnowienia składu Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich na okres od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2013 r.; jednak, ze względu na brak propozycji, mianowanie jednego z sędziów będzie możliwe dopiero w późniejszym terminie,

(2)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2007 r. Artykuł 1 Niniejszym mianowani zostają na członków Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich na okres od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2013 r.:

W. SCHÖNFELDER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 114 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 26 z 20071.5.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L114 - 17 z 20071.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w celu uwzględnienia dodatkowych środków w zakresie zdrowia dla handlu żywymi pszczołami i zaktualizowania wzorów świadectw zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1811) (1)

 • Dz. U. L114 - 16 z 20071.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/30/WE w zakresie środków przejściowych dotyczących niektórych produktów mlecznych uzyskiwanych w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1787) (1)

 • Dz. U. L114 - 14 z 20071.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/210/WE w sprawie utworzenia komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska (1)

 • Dz. U. L114 - 13 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. dokonujące sprostowania do wersji duńskiej, fińskiej i szwedzkiej rozporządzenia (WE) nr 327/98 otwierającego niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiącego o administrowaniu nimi

 • Dz. U. L114 - 8 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 487/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L114 - 5 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2007 r.

 • Dz. U. L114 - 3 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 485/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu we Wspólnocie w 2006 r.

 • Dz. U. L114 - 1 z 20071.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.