Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 115 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania grypy ptaków w Niderlandach w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1746)

Data ogłoszenia:2007-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 115 POZ 20

L 115/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.5.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania grypy ptaków w Niderlandach w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1746)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2007/270/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

przez decyzję 2006/53/WE nie obejmuje już grypy ptaków. Dlatego też należy wyraźnie przewidzieć w niniejszej decyzji, że przyznanie Niderlandom wkładu finansowego jest uwarunkowane spełnieniem niektórych zasad określonych w rozporządzeniu (WE) nr 349/2005.

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 3a ust. 1,

(5)

Artykuł 3a ust. 3 decyzji 90/424/EWG stanowi, że wkład finansowy Wspólnoty ma wynosić 50 % poniesionych przez państwo członkowskie kosztów kwalifikowanych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Decyzja 90/424/EWG ustala procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na szczególne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. Decyzja 90/424/EWG zmieniona decyzją 2006/53/WE (2) przewiduje wkład finansowy Wspólnoty dla państw członkowskich na pokrycie niektórych kosztów poniesionych w ramach działań mających na celu zwalczanie grypy ptaków.

(7)

Niderlandy w pełni spełniają techniczne i administracyjne obowiązki określone w art. 3 ust. 3 oraz 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG. W dniu 30 sierpnia 2006 r. Niderlandy przedstawiły Komisji informacje na temat kosztów poniesionych w ramach zwalczania wspomnianych ognisk choroby; później również przekazywały wszystkie niezbędne informacje o kosztach odszkodowawczych i wydatkach operacyjnych.

(2)

W Niderlandach w 2006 r. wystąpiły przypadki grypy ptaków. Pojawienie się tej choroby jest poważnym zagrożeniem dla wspólnotowego inwentarza zwierząt. Na podstawie art. 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG Niderlandy przyjęły środki mające na celu zwalczenie ognisk tej choroby.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

Warunkiem wypłaty wkładu finansowego Wspólnoty musi być rzeczywiste przyjęcie zaplanowanych środków i dostarczenie Komisji przez właściwe organy wszelkich niezbędnych informacji w określonym terminie.

Finansowy wkład Wspólnoty 1. Można przyznać Niderlandom wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie kosztów poniesionych przez to państwo członkowskie w 2006 r. w związku z przyjęciem środków, o których mowa w art. 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG, mających na celu zwalczenie grypy ptaków.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (3), po zmianie decyzji 90/424/EWG

Finansowy wkład wynosi 50 % poniesionych kosztów, które kwalifikują się do finansowania przez Wspólnotę.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37. (3) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, str. 12.

2. Dla celów niniejszej decyzji art. 2–5, art. 7–8, art. 9 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 10 rozporządzenia (WE) nr 349/2005 stosuje się mutatis mutandis.

3.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/21

Artykuł 2 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 115 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 30 z 20073.5.2007

  Umowa między Unią Europejską a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L115 - 29 z 20073.5.2007

  Decyzja Rady 2007/274/WSiSW z dnia 23 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L115 - 28 z 20073.5.2007

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów

 • Dz. U. L115 - 26 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1786)

 • Dz. U. L115 - 24 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1785)

 • Dz. U. L115 - 22 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na konferencję organizowaną przez OIE w 2007 r. pt. „Jak zwalczyć wściekliznę w Eurazji?”

 • Dz. U. L115 - 18 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1652) (1)

 • Dz. U. L115 - 3 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie wdrażania programów nadzoru nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich i zmieniająca decyzję 2004/450/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1554)

 • Dz. U. L115 - 1 z 20073.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2007 z dnia 2 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.