Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 115 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1786)

Data ogłoszenia:2007-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 115 POZ 26

L 115/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.5.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1786)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2007/273/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (3), w następstwie zmiany decyzji 90/424/EWG decyzją 2006/53/WE, nie obejmuje już ptasiej grypy. Niezbędne jest zatem wyraźne zaznaczenie w niniejszej decyzji, że przyznanie wkładu finansowego Niemcom jest uzależnione od przestrzegania przepisów zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 349/2005.

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 i art. 3a ust. 1,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 3a ust. 3 decyzji 90/424/EWG przewiduje, że wkład finansowy Wspólnoty stanowi 50 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez państwo członkowskie.

(1)

Decyzja 90/424/EWG ustala procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki nadzwyczajne. Decyzja 90/424/EWG zmieniona decyzją 2006/53/WE (2) przewiduje wkład finansowy Wspólnoty dla państw członkowskich na pokrycie niektórych wydatków poniesionych w ramach środków zwalczania ptasiej grypy.

(6)

Władze Niemiec całkowicie wypełniły zobowiązania techniczne i administracyjne przewidziane w art. 3 ust. 3 i art. 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG. W dniu 14 marca 2006 r. władze Niemiec przesłały Komisji informacje dotyczące wydatków poniesionych w ramach zwalczania przypadków tej choroby, a następnie przesyłały wszystkie niezbędne informacje dotyczące kosztów związanych z odszkodowaniami i wydatkami operacyjnymi.

(2)

W Niemczech wystąpiły w 2006 r. przypadki ptasiej grypy. Pojawienie się tej choroby jest poważnym zagrożeniem dla inwentarza zwierząt Wspólnoty. Niemcy podjęły środki zwalczania tej choroby, zgodnie z art. 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

Warunkiem wypłaty wkładu finansowego Wspólnoty musi być rzeczywiste przeprowadzenie zaplanowanych działań oraz dostarczenie Komisji wszelkich niezbędnych informacji przez właściwe organy w ustalonym terminie.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób

Finansowy wkład Wspólnoty 1. Wkład finansowy Wspólnoty może zostać przyznany Niemcom na pokrycie wydatków poniesionych przez to państwo członkowskie w ramach środków, o których mowa w art. 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG, podjętych w 2006 r. w celu zwalczania ptasiej grypy.

(3) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, str. 12.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37.

3.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/27

Wkład finansowy wynosi 50 % poniesionych wydatków kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę. 2. Do celów niniejszej decyzji art. 2–5, art. 7 i 8, art. 9 ust. 2–4 i art. 10 rozporządzenia (WE) nr 349/2005 stosuje się z uwzględnieniem niezbędnych zmian.

Artykuł 2 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 115 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L115 - 30 z 20073.5.2007

  Umowa między Unią Europejską a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L115 - 29 z 20073.5.2007

  Decyzja Rady 2007/274/WSiSW z dnia 23 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie bezpieczeństwa informacji niejawnych

 • Dz. U. L115 - 28 z 20073.5.2007

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów

 • Dz. U. L115 - 24 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1785)

 • Dz. U. L115 - 22 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na konferencję organizowaną przez OIE w 2007 r. pt. „Jak zwalczyć wściekliznę w Eurazji?”

 • Dz. U. L115 - 20 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania grypy ptaków w Niderlandach w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1746)

 • Dz. U. L115 - 18 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do niedokrwistości zakaźnej koni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1652) (1)

 • Dz. U. L115 - 3 z 20073.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie wdrażania programów nadzoru nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich i zmieniająca decyzję 2004/450/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1554)

 • Dz. U. L115 - 1 z 20073.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 489/2007 z dnia 2 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.