Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 117 POZ 14 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu kukurydzy Bt176 (SYN-EV176-9) oraz jej produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1804)

Data ogłoszenia:2007-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 117 POZ 14 - Strona 2

Strona 2 z 2
Ponieważ zgłaszający wstrzymał sprzedaż we Wspólnocie nasion kukurydzy SYN-EV176-9 po sezonie sadzenia w 2005 r., zapasy produktów uzyskanych z kukurydzy SYN-EV176-9 zostały zużyte i nie oczekuje się, aby były obecne na rynku po dacie 18 kwietnia 2007 r. Jednak śladowe ilości genetycznie zmodyfikowanego materiału uzyskanego z kukurydzy SYN-EV176-9 nadal mogą występować w żywności i produktach paszowych przez pewien okres czasu. Do celów pewności prawnej jest zatem konieczne wprowadzenie okresu przejściowego, w którym żywność i produkty paszowe mogą zawierać wspomniany materiał, a jego obecność nie jest uważana za naruszenie art. 4 ust. 2 lub art. 16 ust. 2 rozporządzenia, tam gdzie jest ona przypadkowa lub nieunikniona technicznie. Tolerowany poziom i okres czasu powinny zostać ustalone z uwzględnieniem czasu niezbędnego do skutecznego wycofania z obrotu nasion w odniesieniu do całego łańcucha żywnościowego i paszowego. We wszystkich przypadkach tolerowany poziom powinien pozostać poniżej wartości progowej etykietowania i identyfikowalności nie większej niż 0,9 % przewidzianej w rozporządzeniu dla przypadkowego lub nieuniknionego technicznie występowania genetycznie zmodyfikowanego materiału w żywności i paszy. Wpisy do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy dotyczące kukurydzy SYN-EV176-9, przewidziane w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, należy zmienić w celu uwzględnienia przepisów niniejszej decyzji.

(11)

Przeprowadzono konsultacje ze zgłaszającym w sprawie środków przewidzianych w niniejszej decyzji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(12)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(6)

Artykuł 1 W celu zapewnienia skutecznego wycofania z obrotu nasion linii wsobnej lub mieszańców uzyskanych z kukurydzy SYN-EV176-9 wykorzystywanych do uprawy zgłaszający przestrzega środków określonych w załączniku. W ciągu sześciu miesięcy od daty notyfikacji niniejszej decyzji zgłaszający przedłoży Komisji sprawozdanie w sprawie wykonania środków określonych w załączniku. Artykuł 2 Obecność materiału, który zawiera, składa się lub jest wyprodukowany z kukurydzy SYN-EV176-9 w żywności i produktach paszowych zgłoszonych w ramach art. 8 ust. 1 i art. 20 ust. 1 rozporządzenia, jest tolerowana przez okres pięciu lat, począwszy od daty notyfikacji niniejszej decyzji: a) pod warunkiem że jego występowanie jest przypadkowe lub nieuniknione technicznie; oraz b) w proporcji nie większej niż 0,9 %. Artykuł 3 Wpisy do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy dotyczące kukurydzy SYN-EV176-9, przewidziane w art. 28 rozporządzenia, zostają zmienione w celu uwzględnienia przepisów niniejszej decyzji. Artykuł 4 Niniejsza decyzja jest skierowana do Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, 4002 Basel, Szwajcaria.

(7)

(8)

(9)

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2007 r.

(10)

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 117/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2007

ZAŁĄCZNIK Środki, do których musi się zastosować zgłaszający, w celu zapewnienia skutecznego wycofania z obrotu nasion linii wsobnej lub mieszańców uzyskanych z kukurydzy SYN-EV176-9 wykorzystywanych do uprawy a) Informowanie podmiotów handlowych we Wspólnocie o handlowym i prawnym statusie przedmiotowego materiału siewnego. b) Wycofanie pozostających handlowych zapasów materiału siewnego będących w posiadaniu podmiotów handlowych. c) Zniszczenie pozostających handlowych zapasów materiału siewnego. d) Zawarcie umów o likwidacji produktu z osobami trzecimi z poleceniem przesłania nasion z powrotem lub sprawdzenia i potwierdzenia ich likwidacji. e) Podjęcie wszelkich niezbędnych kroków dotyczących wypisania zarejestrowanych odmian z krajowych wykazów materiału siewnego. f) Realizacja wewnątrzzakładowego planu działania w celu zapobieżenia występowaniu przedmiotowego materiału w hodowli i produkcji materiału siewnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 117 POZ 14 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 31 z 20075.5.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2006/930/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 355 z 15.12.2006)

 • Dz. U. L117 - 29 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Danii w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1820)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania grypy ptaków na Węgrzech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1818)

 • Dz. U. L117 - 25 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu produktów uzyskanych z kukurydzy GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1810)

 • Dz. U. L117 - 23 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu rzepaku Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1809)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu mieszańca rzepaku Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1806)

 • Dz. U. L117 - 17 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu mieszańca rzepaku Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1805)

 • Dz. U. L117 - 11 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji nr (WE) 497/2007 z dnia 4 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L117 - 9 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do wprowadzenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla dodatku do pasz „Salinomax 120G” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L117 - 6 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3077/78 w sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L117 - 3 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 486/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2007 r.

 • Dz. U. L117 - 1 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2007 z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.