Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 117 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu kukurydzy Bt176 (SYN-EV176-9) oraz jej produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1804)

Data ogłoszenia:2007-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 117 POZ 14

Strona 1 z 2
L 117/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu kukurydzy Bt176 (SYN-EV176-9) oraz jej produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1804)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2007/304/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

90/220/EWG została przekształcona i uchylona dyrektywą 2001/18/WE.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 8 ust. 6 i art. 20 ust. 6,

(3)

Zezwolenie zostało udzielone na podstawie odpowiednich opinii Komitetu Naukowego ds. Żywienia Zwierząt ustanowionego decyzją Komisji 76/791/EWG (4), Komitetu Naukowego ds. Żywności ustanowionego decyzją Komisji 95/273/WE (5) oraz Komitetu Naukowego ds. Pestycydów ustanowionego decyzją Komisji 78/436/EWG (6).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W odniesieniu do kukurydzy Bt176 (SYN-EV176-9) udzielono zezwolenia na mocy dyrektywy Rady 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (2) decyzją Komisji 97/98/WE z dnia 23 stycznia 1997 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie (Zea mays L.) o połączonej modyfikacji w odniesieniu do właściwości owadobójczych przenoszonych przez gen Bt-endotoksyny oraz zwiększonej tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy zgodnie z dyrektywą Rady 90/220/EWG (3). Dyrektywa

Kukurydza SYN-EV176-9 i jej produkty pochodne zostały następnie zgłoszone przez Syngenta Crop Protection AG (dalej „zgłaszający”) jako istniejące produkty w ramach art. 8 ust. 1 i art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (dalej zwanego „rozporządzeniem”) i wprowadzone do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Zgłoszenie to obejmowało żywność składającą się z kukurydzy SYN-EV176-9 i/lub ją zawierającą lub z niej wyprodukowaną, dodatki do żywności wyprodukowane z kukurydzy SYN-EV176-9, żywność składającą się z kukurydzy SYN-EV176-9 i/lub ją zawierającą, materiały paszowe wyprodukowane z kukurydzy SYN-EV176-9 oraz dodatki do pasz wyprodukowane z kukurydzy SYNEV176-9.

(4)

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1981/2006 (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 99). 2) Dz.U. L 117 z 8.5.1990, str. 15. Dyrektywa uchylona dyrektywą ( 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1). (3) Dz.U. L 31 z 1.2.1997, str. 69.

Zgłaszający kukurydzę SYN-EV176-9 w piśmie skierowanym do Komisji z dnia 19 września 2005 r. wskazał że wstrzymał sprzedaż nasion kukurydzy SYN-EV176-9 we Wspólnocie po sezonie sadzenia w 2005 r.

(4) Dz.U. L 279 z 9.10.1976, str. 35. (5) Dz.U. L 167 z 18.7.1995, str. 22. (6) Dz.U. L 124 z 12.5.1978, str. 16.

5.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/15

(5)

Zgłaszający poinformował następnie Komisję, że nie zamierza składać wniosku o odnowienie zezwolenia na kukurydzę SYN-EV176-9 na podstawie rozporządzenia zgodnie odpowiednio z art. 8 ust. 4, art. 11, art. 20 ust. 4 i art. 23. W związku z tym ani uprawa, ani wprowadzanie do obrotu kukurydzy SYN-EV176-9, ani jej produktów pochodnych nie będą dozwolone we Wspólnocie po dniu 18 kwietnia 2007 r. Należy zatem podjąć środki zapewniające skuteczne wycofanie z obrotu nasion linii wsobnej lub mieszańców uzyskanych z kukurydzy SYN-EV176-9. W rezultacie można oczekiwać, że przy braku dostępności nasion wszelkie produkty uzyskane z kukurydzy SYN-EV176-9 znikną z łańcucha żywnościowego i paszowego w rozsądnym okresie czasu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 117 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 31 z 20075.5.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2006/930/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 355 z 15.12.2006)

 • Dz. U. L117 - 29 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Danii w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1820)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania grypy ptaków na Węgrzech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1818)

 • Dz. U. L117 - 25 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu produktów uzyskanych z kukurydzy GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1810)

 • Dz. U. L117 - 23 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu rzepaku Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1809)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu mieszańca rzepaku Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1806)

 • Dz. U. L117 - 17 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu mieszańca rzepaku Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1805)

 • Dz. U. L117 - 11 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji nr (WE) 497/2007 z dnia 4 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L117 - 9 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do wprowadzenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla dodatku do pasz „Salinomax 120G” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L117 - 6 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3077/78 w sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L117 - 3 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 486/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2007 r.

 • Dz. U. L117 - 1 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2007 z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.