Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 117 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu mieszańca rzepaku Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1805)

Data ogłoszenia:2007-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 117 POZ 17

Strona 1 z 3
5.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu mieszańca rzepaku Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1805)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2007/305/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

90/220/EWG oraz wszystkich informacji przedłożonych przez państwa członkowskie.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 8 ust. 6 i art. 20 ust. 6,

Przetworzony olej z rzepaku ACS-BNØØ4-7, ACSBNØØ1-4 oraz z kombinacji mieszańcowej rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 został dopuszczony do obrotu zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności (5).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W odniesieniu do nasion mieszańca rzepaku Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) udzielono zezwolenia na mocy dyrektywy Rady 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (2) decyzją Komisji 96/158/WE z dnia 6 lutego 1996 r. dotyczącą wprowadzenia do obrotu produktu składającego się z organizmu genetycznie zmodyfikowanego, mieszańca nasion rzepaku odpornego na herbicydy (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn) (3) do celów uprawy dla uzyskania materiału siewnego, lecz nie do użycia w charakterze żywności dla ludzi lub pasz dla zwierząt. Dyrektywa 90/220/EWG została przekształcona i uchylona dyrektywą 2001/18/WE.

(5)

(2)

W odniesieniu do nasion mieszańca rzepaku ACSBNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 udzielono zezwolenia na mocy dyrektywy Rady 90/220/EWG decyzją Komisji 97/392/WE z dnia 6 czerwca 1997 r. dotyczącą wprowadzenia do obrotu genetycznie zmodyfikowanego rzepaku (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1) na mocy dyrektywy Rady 90/220/EWG (4) w odniesieniu do zamierzonego wykorzystania w celu uprawy oraz stosowania w środowisku przed i podczas przetwarzania na frakcje niezdolne do życia.

Rzepak ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 i kombinacja mieszańcowa rzepaku ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 oraz ich produkty pochodne zostały następnie zgłoszone przez Bayer CropScience AG (dalej „zgłaszający”) jako istniejące produkty w ramach art. 8 ust. 1 lit. a) i art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (dalej zwanego „rozporządzeniem”) i wprowadzone do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Zgłoszenie to obejmowało żywność (przetworzony olej) wyprodukowaną z męskosterylnej linii rzepaku MS1Bn (B91-4) oraz wszystkich tradycyjnych krzyżówek, linię rzepaku o przywróconej płodności RF1Bn (B93-101) i wszystkie tradycyjne krzyżówki oraz kombinację mieszańcową MS1xRF1 (ACS-BNØØ47xACS-BNØØ1-4), a także pasze zawierające rzepak uzyskany z męskosterylnej linii rzepaku MS1 (B91–4), cultivar Drakkar, (Brassica napus L. oleifera Metzg) lub składające się z tego rzepaku; linię rzepaku (Brassica napus L. oleifera Metzg.) o przywróconej płodności RF1 (B93-101), cultivar Drakkar, oraz kombinację mieszańcową MS1xRF1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn), w odniesieniu do zamierzonego wykorzystania do uprawy i stosowania w środowisku przed i podczas przetwarzania na frakcje niezdolne do życia.

(3)

Zezwolenia wydano na podstawie informacji zawartych w dokumentacji przedłożonej w ramach dyrektywy

(6)

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1981/2006 (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 99). (2) Dz.U. L 117 z 8.5.1990, str. 15. Dyrektywa uchylona dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1). (3) Dz.U. L 37 z 15.2.1996, str. 30. (4) Dz.U. L 164 z 21.6.1997, str. 38.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 117 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 31 z 20075.5.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2006/930/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 355 z 15.12.2006)

 • Dz. U. L117 - 29 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Danii w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1820)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania grypy ptaków na Węgrzech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1818)

 • Dz. U. L117 - 25 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu produktów uzyskanych z kukurydzy GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1810)

 • Dz. U. L117 - 23 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu rzepaku Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1809)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu mieszańca rzepaku Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1806)

 • Dz. U. L117 - 14 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu kukurydzy Bt176 (SYN-EV176-9) oraz jej produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1804)

 • Dz. U. L117 - 11 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji nr (WE) 497/2007 z dnia 4 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L117 - 9 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do wprowadzenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla dodatku do pasz „Salinomax 120G” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L117 - 6 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3077/78 w sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L117 - 3 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 486/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2007 r.

 • Dz. U. L117 - 1 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2007 z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.