Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 117 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu produktów uzyskanych z kukurydzy GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1810)

Data ogłoszenia:2007-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 117 POZ 25

5.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu produktów uzyskanych z kukurydzy GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1810)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(2007/308/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 8 ust. 6 i art. 20 ust. 6,

Środki zapewniające skuteczne wycofanie z obrotu nasion kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 nie są konieczne, ponieważ nasiona te nigdy nie mogły być legalnie wprowadzone na rynek Wspólnoty. Ponieważ zgłaszający wstrzymał sprzedaż nasion kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 na całym świecie po sezonie sadzenia w 2005 r., zapasy produktów uzyskanych z kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 zostały zużyte i również nie oczekuje się, aby były obecne na rynku po dacie 18 kwietnia 2007 r. Jednak śladowe ilości kukurydzy MON-ØØØ21-9xMONØØ81Ø-6 nadal mogą występować w żywności i produktach paszowych przez pewien okres czasu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Produkty uzyskane z kukurydzy GA21xMON810 (MONØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) zostały zgłoszone jako istniejące produkty przez Monsanto Europe S.A. (dalej zwany „zgłaszającym”) w ramach art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 20 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (dalej zwanego „rozporządzeniem”) i wprowadzone do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Zgłoszenie to obejmowało dodatki do żywności, materiały paszowe i dodatki do pasz wyprodukowane z kukurydzy MONØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6.

Do celów pewności prawnej jest zatem konieczne wprowadzenie okresu przejściowego, w którym żywność i produkty paszowe mogą zawierać wspomniany materiał, a jego obecność nie jest uważana za naruszenie art. 4 ust. 2 lub art. 16 ust. 2 rozporządzenia, tam gdzie jest ona przypadkowa lub nieunikniona technicznie.

(6)

(2)

We Wspólnocie nie zostało udzielone żadne zezwolenie na wprowadzenie do obrotu nasion uzyskanych z kukurydzy MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6. Zgłaszający kukurydzę MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 w piśmie z dnia 1 marca 2007 r. skierowanym do Komisji poinformował, że rok 2005 był ostatnim rokiem, w którym odbywała się zatwierdzona sprzedaż handlowa nasion kukurydzy MON-ØØØ21-9xMONØØ81Ø-6 w skali światowej.

Tolerowany poziom i okres czasu powinny zostać ustalone z uwzględnieniem czasu niezbędnego do uzyskania wyników w całym łańcuchu żywnościowym i paszowym spowodowanych brakiem dostępności nasion. We wszystkich przypadkach tolerowany poziom powinien pozostać poniżej wartości progowej etykietowania i identyfikowalności nie większej niż 0,9 % przewidzianej w rozporządzeniu dla przypadkowego lub nieuniknionego technicznie występowania genetycznie zmodyfikowanego materiału w żywności i paszy.

(7)

(3)

Zgłaszający następnie poinformował Komisję, że nie zamierza składać wniosku o odnowienie zezwolenia na produkty uzyskane z kukurydzy MON-ØØØ21-9xMONØØ81Ø-6, na podstawie rozporządzenia zgodnie odpowiednio z art. 8 ust. 4 akapit drugi, art. 11, art. 20 ust. 4 akapit drugi i art. 23. W związku z tym produktów uzyskanych z kukurydzy MON-ØØØ21-9xMONØØ81Ø-6 nie można wprowadzać do obrotu we Wspólnocie po dacie 18 kwietnia 2007 r.

Wpisy do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy dotyczące kukurydzy MONØØØ21-9xMON-ØØ81ØØ-6, przewidziane w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, należy zmienić w celu uwzględnienia przepisów niniejszej decyzji.

(8)

Przeprowadzono konsultacje ze zgłaszającym w sprawie środków przewidzianych w niniejszej decyzji.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1981/2006 (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, str. 99).

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

L 117/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2007

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ØØ81Ø-6, przewidziane w art. 28 rozporządzenia, zostają zmienione w celu uwzględnienia przepisów niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do przedsiębiorstwa Monsanto Europe S.A., Scheldelaan 460, Haven 627, 2040 Antwerp, Belgia, reprezentującego spółkę Monsanto Company, Stany Zjednoczone Ameryki.

Artykuł 1 Obecność materiału wyprodukowanego z kukurydzy MONØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 w żywności i produktach paszowych zgłoszonych w ramach art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 20 ust. 1 lit. b) rozporządzenia jest tolerowana przez okres pięciu lat, począwszy od daty notyfikacji niniejszej decyzji: a) pod warunkiem że jego występowanie jest przypadkowe lub nieuniknione technicznie; oraz Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2007 r. b) w proporcji nie większej niż 0,9 %. Artykuł 2 Wpisy do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy dotyczące kukurydzy MON-ØØØ21-9xMONW imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 117 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 31 z 20075.5.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2006/930/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 355 z 15.12.2006)

 • Dz. U. L117 - 29 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Danii w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1820)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania grypy ptaków na Węgrzech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1818)

 • Dz. U. L117 - 23 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu rzepaku Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1809)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu mieszańca rzepaku Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1806)

 • Dz. U. L117 - 17 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu mieszańca rzepaku Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1805)

 • Dz. U. L117 - 14 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu kukurydzy Bt176 (SYN-EV176-9) oraz jej produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1804)

 • Dz. U. L117 - 11 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji nr (WE) 497/2007 z dnia 4 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L117 - 9 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do wprowadzenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla dodatku do pasz „Salinomax 120G” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L117 - 6 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3077/78 w sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L117 - 3 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 486/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2007 r.

 • Dz. U. L117 - 1 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2007 z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.