Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 117 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania grypy ptaków na Węgrzech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1818)

Data ogłoszenia:2007-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 117 POZ 27

5.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania grypy ptaków na Węgrzech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1818)

(Jedynie tekst w języku węgierskim jest autentyczny)

(2007/309/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Artykuł 3a ust. 3 decyzji 90/424/EWG stanowi, że wkład finansowy Wspólnoty ma wynosić 50 % poniesionych przez państwo członkowskie kosztów kwalifikowanych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 3a ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(6)

Węgry w pełni spełniają techniczne i administracyjne obowiązki określone w art. 3 ust. 3 oraz art. 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG. W dniu 27 października 2006 r. Węgry przedstawiły Komisji informacje na temat kosztów poniesionych w ramach zwalczania wspomnianych ognisk choroby.

Decyzja 90/424/EWG ustala procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na szczególne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. Decyzja 90/424/EWG zmieniona decyzją 2006/53/WE (2) przewiduje wkład finansowy Wspólnoty dla państw członkowskich na pokrycie niektórych kosztów poniesionych w ramach środków przyjętych w celu zwalczanie grypy ptaków. Na Węgrzech w 2006 r. wystąpiły przypadki grypy ptaków. Pojawienie się tej choroby jest poważnym zagrożeniem dla wspólnotowego inwentarza zwierząt. Na podstawie art. 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG Węgry przyjęły środki mające na celu zwalczenie ognisk tej choroby. Warunkiem wypłaty wkładu finansowego Wspólnoty musi być rzeczywiste przyjęcie zaplanowanych środków i dostarczenie Komisji przez właściwe organy wszelkich niezbędnych informacji w określonym terminie. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (3), po zmianie decyzji 90/424/EWG przez decyzję 2006/53/WE nie obejmuje już grypy ptaków. Dlatego też należy wyraźnie przewidzieć w niniejszej decyzji, że przyznanie Węgrom wkładu finansowego jest uwarunkowane spełnieniem niektórych zasad określonych w rozporządzeniu (WE) nr 349/2005.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Finansowy wkład Wspólnoty 1. Można przyznać Węgrom wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie kosztów poniesionych przez to państwo członkowskie w 2006 r. w związku z przyjęciem środków, o których mowa w art. 3a ust. 2 decyzji 90/424/EWG, mających na celu zwalczenie grypy ptaków.

(3)

(4)

Finansowy wkład wynosi 50 % poniesionych kosztów, które kwalifikują się do finansowania przez Wspólnotę.

2. Dla celów niniejszej decyzji art. 2–5, art. 7 i 8, art. 9 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 10 rozporządzenia (WE) nr 349/2005 stosuje się mutatis mutandis.

Artykuł 2 Zasady wypłaty wkładu finansowego Wypłaca się pierwszą transzę w wysokości 1 000 000 EUR jako część finansowego wkładu Wspólnoty, o którym mowa w art. 1.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37. (3) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, str. 12.

L 117/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2007

Artykuł 3 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Węgierskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 117 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 31 z 20075.5.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2006/930/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 355 z 15.12.2006)

 • Dz. U. L117 - 29 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Danii w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1820)

 • Dz. U. L117 - 25 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu produktów uzyskanych z kukurydzy GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1810)

 • Dz. U. L117 - 23 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu rzepaku Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1809)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu mieszańca rzepaku Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1806)

 • Dz. U. L117 - 17 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu mieszańca rzepaku Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1805)

 • Dz. U. L117 - 14 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu kukurydzy Bt176 (SYN-EV176-9) oraz jej produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1804)

 • Dz. U. L117 - 11 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji nr (WE) 497/2007 z dnia 4 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L117 - 9 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do wprowadzenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla dodatku do pasz „Salinomax 120G” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L117 - 6 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3077/78 w sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L117 - 3 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 486/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2007 r.

 • Dz. U. L117 - 1 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2007 z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.