Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 117 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 496/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do wprowadzenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla dodatku do pasz „Salinomax 120G” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych (1)

Data ogłoszenia:2007-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 117 POZ 9

5.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 117/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 496/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do wprowadzenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla dodatku do pasz „Salinomax 120G” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

o wprowadzenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (MRL) zgodnie z oceną Urzędu.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

W opinii przyjętej dnia 26 stycznia 2005 r. (4) Urząd zaproponował ustanowienie MRL w odniesieniu do wymienionej substancji czynnej. W przyszłości może zaistnieć konieczność dokonania przeglądu wymienionego MRL w świetle wyników przyszłej oceny tej substancji czynnej przez Europejską Agencję ds. Oceny Produktów Leczniczych. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 600/2005. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4) (1)

Dodatek salinomycyna – sól sodowa (Salinomax 120G) został dopuszczony pod pewnymi warunkami zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG (2). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2005 (3) zezwoliło na stosowanie tego dodatku przez dziesięć lat w odniesieniu do kurcząt przeznaczonych na tucz, łącząc zezwolenie z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie tego dodatku do obrotu. Dodatek ten został następnie wpisany do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje możliwość zmiany zezwolenia na dodatek na podstawie wniosku posiadacza zezwolenia oraz opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urzędu”). Posiadacz zezwolenia na dodatek salinomycyna – sól sodowa (Salinomax 120G) zaproponował zmianę warunków zezwolenia, przedkładając Komisji wniosek

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 600/2005 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 maja 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8). (2) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37). (3) Dz.U. L 99 z 19.4.2005, str. 5. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2028/2006 (Dz.U. L 414 z 30.12.2006, str. 26).

(4) Aktualizacja Opinii Panelu Naukowego ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt dotycząca bezpieczeństwa produktu „Bio-Cox®120G” opierającego się na salinomycynie – soli sodowej stosowanego jako dodatku do pasz zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG (art. 4g). Przyjęta dnia 26 stycznia 2005 r., Dziennik EFSA (2005) 170, str. 1–4.

L 117/10

ZAŁĄCZNIK

Zawartość minimalna Pozostałe przepisy Data ważności zezwolenia

Zawartość maksymalna Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości(MRL) w odpowiednich środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Nr rejestracyjny dodatku

Dodatek (Nazwa handlowa)

Skład, wzór chemiczny, opis

PL

Nazwa i numer rejestracyjny osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie dodatku do obrotu Gatunek lub Maksykategoria malny wiek zwierzęcia mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Kokcydiostatyki i inne substancje lecznicze — 50 70 Stosowanie zabronione przez co najmniej jeden dzień przed ubojem. W instrukcjach użytkowania należy umieścić następujące stwierdzenia: „Niebezpieczne i indyków”; dla koni 22.4.2015

E 766

Alpharma (Belgium) BVBA

Salinomycyna – sól sodowa 120 g/kg (Salinomax 120G) Kurczęta przeznaczone na tucz

Skład dodatku:

Salinomycyna – sól sodowa 120 g/kg

Lignosulfonian wapnia: 40 g/kg

5 μg salinomycyny/ kg w odniesieniu do wszystkich mokrych tkanek

Dwuwodny siarczan wapnia do 1 000 g/kg

Substancja czynna:

Salinomycyna – sól sodowa C42H69O11Na

„Niniejszy dodatek do paszy zawiera jonofor: dla stosowania jednocześnie z niektórymi substancjami leczniczymi (np. tiamuliną) mogą istnieć przeciwwskazania”

Sól sodowa polieteru kwasu węglowego wytwarzana przez fermentację przez bakterie Streptomyces albus (ATCC 21838/US 9401-06), nr CAS 55 721-31-8

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Pokrewne zanieczyszczenia:

< 42 mg elaiofilyny/kg salinomycyny – soli sodowej

< 40 g 17-epi-20-dezoksysalinomycyny/kg salinomycyny – soli sodowej

5.5.2007

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 117 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L117 - 31 z 20075.5.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2006/930/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 355 z 15.12.2006)

 • Dz. U. L117 - 29 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Danii w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1820)

 • Dz. U. L117 - 27 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na środki stosowane w stanach zagrożenia przyjęte w celu zwalczania grypy ptaków na Węgrzech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1818)

 • Dz. U. L117 - 25 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu produktów uzyskanych z kukurydzy GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1810)

 • Dz. U. L117 - 23 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu rzepaku Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1809)

 • Dz. U. L117 - 20 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu mieszańca rzepaku Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1806)

 • Dz. U. L117 - 17 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu mieszańca rzepaku Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) i jego produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1805)

 • Dz. U. L117 - 14 z 20075.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wycofania z obrotu kukurydzy Bt176 (SYN-EV176-9) oraz jej produktów pochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1804)

 • Dz. U. L117 - 11 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji nr (WE) 497/2007 z dnia 4 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 (Safizym X) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L117 - 6 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3077/78 w sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L117 - 3 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2007 z dnia 4 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 486/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 maja 2007 r.

 • Dz. U. L117 - 1 z 20075.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2007 z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.