Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 118 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. dotycząca środków podjętych przez Słowenię w związku z pojawieniem się ognisk klasycznego pomoru świń w Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1830) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 118 POZ 19

Strona 1 z 3
8.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2007 r. dotycząca środków podjętych przez Słowenię w związku z pojawieniem się ognisk klasycznego pomoru świń w Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1830)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/314/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), w szczególności jej art. 4 ust. 1 akapit drugi oraz art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dodatkowo dnia 12 marca 2007 r. Słowenia podjęła podobne środki na obszarach znajdujących się w gminach Razkrizje, Ljutomer, Ormoz i Črenšovci oraz w odległości 10 km od kolejnego ogniska choroby w Chorwacji.

(3)

Słowenia niezwłocznie poinformowała Komisję i państwa członkowskie o podjętych środkach. Środki te obejmują zakaz wysyłki świń oraz mięsa wieprzowego z obszarów objętych ograniczeniami do innych rejonów Słowenii oraz do innych państw członkowskich.

(4)

Środki zwalczania i zapobiegawcze podjęte przez Słowenię okazały się skuteczne, gdyż jak do tej pory nie wykryto na jej terytorium ognisk klasycznego pomoru świń.

(5)

Jednakże, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się klasycznego pomoru świń we Wspólnocie, właściwe jest ustanowienie na mocy niniejszej decyzji zakazu wysyłki świń z gospodarstw znajdujących się na ustalonych przez Słowenię obszarach objętych ograniczeniami.

Od dnia 3 marca 2007 r. w Chorwacji przy granicy ze Słowenią wystąpiło kilka przypadków klasycznego pomoru świń. Dnia 8 marca 2007 r., na podstawie informacji dostarczonych przez Chorwację, Słowenia podjęła środki zwalczania i zapobiegawcze w stosunku do gospodarstw, w których hoduje się świnie oraz w stosunku do przemieszczania świń na obszarach objętych ograniczeniami, znajdujących się w gminie Brežice oraz w odległości 3 i 10 km od ognisk choroby w Chorwacji. Na obszarach objętych ograniczeniami (obszar 3 km i 10 km) obowiązują różne środki, stworzone w oparciu o wymagania określone w dyrektywie Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (4).

(6)

Jednakże z powodu przedłużonego okresu obowiązywania ograniczeń, w gospodarstwach, w których hodowane są świnie, mogą wystąpić problemy związane z dobrostanem zwierząt, powodujące konieczność dokonania odstępstw od ograniczeń w przemieszczaniu.

(7)

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (3) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11. (4) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

Z tego względu należy zezwolić na wysyłkę świń z obszarów objętych ograniczeniami do wyznaczonych ubojni w Słowenii w celu natychmiastowego uboju oraz do gospodarstw w Słowenii znajdujących się poza obszarami objętymi ograniczeniami, pod warunkiem że badanie świń wykazało wynik negatywny zgodnie z decyzją Komisji 2002/106/WE z dnia 1 lutego 2002 r. zatwierdzającą Podręcznik diagnostyczny ustanawiający procedury diagnostyczne, metody pobierania próbek oraz kryteria oceny wyników badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia klasycznego pomoru świń (5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 118 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 23 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustanawiająca szczególne środki, które powinny być stosowane przez Cypr w odniesieniu do trzęsawki owiec (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1877)

 • Dz. U. L118 - 18 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku Republiki Włoskiej dotyczącego stosowania obniżonej stawki podatku od wartości dodanej w odniesieniu do dostaw energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji urządzeń wykorzystywanych do nawadniania oraz do przepompowywania i odprowadzania wody (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1823)

 • Dz. U. L118 - 16 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy we Francji w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1821)

 • Dz. U. L118 - 8 z 20078.5.2007

  Protokół do układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L118 - 7 z 20078.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L118 - 5 z 20078.5.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/26/WE z dnia 7 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2004/6/WE w celu przedłużenia okresu jej stosowania (1)

 • Dz. U. L118 - 3 z 20078.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 500/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1463/2004 w odniesieniu do wprowadzenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla dodatku do pasz „Sacox 120 microGranulate” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L118 - 1 z 20078.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.