Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 118 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 500/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1463/2004 w odniesieniu do wprowadzenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla dodatku do pasz „Sacox 120 microGranulate” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych (1)

Data ogłoszenia:2007-05-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 118 POZ 3

8.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 500/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1463/2004 w odniesieniu do wprowadzenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości dla dodatku do pasz „Sacox 120 microGranulate” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych substancji leczniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

sodowa („Sacox 120 microGranulate”) zaproponował zmianę warunków zezwolenia, przedkładając Komisji wniosek o wprowadzenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (MRL) zgodnie z oceną Urzędu. W opinii przyjętej dnia 30 czerwca 2004 r. (4) Urząd zaproponował ustanowienie MRL wynoszącego 5 μg/kg w odniesieniu do wymienionej substancji czynnej. Może zaistnieć konieczność dokonania przeglądu MRL w świetle wyników przyszłej oceny tej substancji czynnej przez Europejską Agencję ds. Oceny Produktów Leczniczych. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1463/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Dodatek salinomycyna – sól sodowa („Sacox 120 microGranulate”) został dopuszczony pod pewnymi warunkami zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG (2). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1463/2004 (3) zezwoliło na stosowanie tego dodatku przez dziesięć lat w odniesieniu do kurcząt przeznaczonych na tucz, łącząc zezwolenie z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie tego dodatku do obrotu. Dodatek ten został zgłoszony jako istniejący produkt na mocy art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Ponieważ dostarczono wszystkich informacji wymaganych zgodnie z tym przepisem, dodatek został wprowadzony do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje możliwość zmiany zezwolenia na dodatek na podstawie wniosku posiadacza zezwolenia oraz opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urzędu”). Posiadacz zezwolenia na dodatek salinomycyna – sól

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1463/2004 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 maja 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8). (2) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37). (3) Dz.U. L 270 z 18.8.2004, str. 5. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 249/2006 (Dz.U. L 42 z 14.2.2006, str. 22).

(4) Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on a request from the Commission on the re-evaluation of coccidiostat Sacox® 120microGranulate in accordance with article 9G of Council Directive 70/524/EEC. Adopted on 30 June 2004 The EFSA Journal (2004) 76, p. 1-49.

L 118/4

ZAŁĄCZNIK

Zawartość minimalna Pozostałe postanowienia Data ważności zezwolenia

Zawartość maksymalna Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MRL) w danym środku spożywczym pochodzenia zwierzęcego

Nr rejestracyjny dodatku

Dodatek (Znak towarowy)

Skład, wzór chemiczny, opis

PL

Nazwa i numer rejestracyjny osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie dodatku do obrotu Gatunek lub Maksykategoria malny wiek zwierzęcia mg substancji czynnej na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Kokcydiostatyki i inne substancje lecznicze — 60 70 Stosowanie zabronione przez co najmniej jeden dzień przed ubojem. W instrukcjach użytkowania należy umieścić następujące stwierdzenia: „Niebezpieczne dla koni i indyków”; „Niniejszy dodatek zawiera jonofor: do paszy 21.8.2014

E 766

Huvepharma NV Belgia

Salinomycyna – sól sodowa 120 g/kg Kurczęta przeznaczone na tucz

Skład dodatku:

(Sacox 120 microGranulate)

Salinomycyna – sól sodowa ≥ 120 g/kg

Ditlenek krzemu 10–100 g/kg

5 μg salinomycyny/ kg w odniesieniu do wszystkich mokrych tkanek

Węglan wapnia 350–700 g/kg

Substancja czynna:

Salinomycyna – sól sodowa

C42H69O11Na,

Numer CAS: 55 721-31-8,

Sól sodowa polieteru kwasu węglowego wytwarzana przez fermentację przez bakterie Streptomyces albus (DSM 12217)

dla stosowania jednocześnie z niektórymi substancjami leczniczymi (np. tiamuliną) mogą istnieć przeciwwskazania”

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Pokrewne zanieczyszczenia:

< 42 mg elaiofilyny na 1 kg salinomycyny – soli sodowej.

< 40 g 17-epi-20-dezoksysalinomycyny na kg salinomycyny – soli sodowej

8.5.2007

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 118 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 23 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. ustanawiająca szczególne środki, które powinny być stosowane przez Cypr w odniesieniu do trzęsawki owiec (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1877)

 • Dz. U. L118 - 19 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. dotycząca środków podjętych przez Słowenię w związku z pojawieniem się ognisk klasycznego pomoru świń w Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1830) (1)

 • Dz. U. L118 - 18 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku Republiki Włoskiej dotyczącego stosowania obniżonej stawki podatku od wartości dodanej w odniesieniu do dostaw energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji urządzeń wykorzystywanych do nawadniania oraz do przepompowywania i odprowadzania wody (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1823)

 • Dz. U. L118 - 16 z 20078.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy we Francji w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1821)

 • Dz. U. L118 - 8 z 20078.5.2007

  Protokół do układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L118 - 7 z 20078.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L118 - 5 z 20078.5.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/26/WE z dnia 7 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2004/6/WE w celu przedłużenia okresu jej stosowania (1)

 • Dz. U. L118 - 1 z 20078.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 499/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.