Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5245) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37

Strona 1 z 10
9.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/37

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5245)

(Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/319/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Protokół nr 2 o restrukturyzacji czeskiego przemysłu stalowniczego do Traktatu o przystąpieniu z 2003 r., po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1), a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA

(1) (5)

W uchwale stwierdza się także, że obydwie transakcje mogą wejść w życie dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji (ÚOHS) wydanej po konsultacji z Komisją Europejską.

(4)

W piśmie z dnia 26 listopada 2003 r. Komisja zwróciła się o przekazanie informacji dotyczących wysokości wspomnianych transakcji.

W dniu 12 listopada 2003 r. Komisja została poinformowana, iż czeski rząd przyjął uchwałę dotyczącą zakończenia restrukturyzacji czeskiego przemysłu stalowniczego – propozycja rozwiązania dla spółki Třinecké železárny, a.s. (dalej zwanej „TŽ”). W uchwale tej stwierdzono, że rząd planuje udzielić TŽ pomocy państwa w wysokości około 1,9 mld CZK (około 67 mln EUR) (2). We wspomnianej uchwale czeski rząd wyraził zgodę na następujące transakcje: — czeski rząd nabędzie od TŽ za pośrednictwem Czeskiej Agencji Konsolidacyjnej (ČKA) udziały w spółce ISPAT Nová Huť (INH) w wysokości 10,54 %, które obecnie należą do TŽ. Cenę tych akcji określi Ministerstwo Finansów po porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu, — ČKA przeniesie prawo własności 10 000 sztuk dłużnych papierów wartościowych o całkowitej nominalnej wartości 1 mld CZK (35 mln EUR), wyemitowanych przez spółkę TŽ, a obecnie należących do ČKA, na ich emitenta, spółkę TŽ, za całkowitą cenę kupna równą 100 milionów CZK (3,5 milionów EUR), tj. zaledwie 10 % ich wartości nominalnej.

W dniu 10 grudnia 2003 r. i 7 stycznia 2004 r. odbyły się spotkania czeskiego premiera i ministra przemysłu i handlu z komisarzem ds. konkurencji. Uzgodniono, że ostatnie postanowienie powyższej uchwały będzie respektowane (patrz: pkt 3).

(6)

(2)

Dnia 20 lutego 2004 r. Komisja otrzymała opis wszystkich projektów, na realizację których czeski rząd zamierza udzielić spółce TŽ pomocy państwa. W dniu 17 marca 2004 r. odbyły się w Brukseli specjalistyczne konsultacje między wydziałami Komisji a przedstawicielami czeskich organów i wspomnianej spółki.

(7)

W dniu 29 marca i 29 kwietnia 2004 r. Komisja przesłała czeskim władzom uwagi, w których podała, że na podstawie udzielonych informacji nie można wykluczyć, że planowana cena zakupu akcji spółki INH należących do spółki TŽ przez czeski rząd mogłaby przekroczyć cenę rynkową, w wyniku czego doszłoby do udzielenia pomocy państwa wspomnianej spółce TŽ, a także podała, że pomoc państwa, dzięki której sfinansowano, by różne projekty spółki TŽ, jest prawdopodobnie niezgodna z obowiązującymi przepisami Wspólnoty dotyczącymi pomocy państwa.

(1) Dz.U. C 22 z 27.1.2005, str. 2. (2) Przelicznik walutowy używany w niniejszym rozporządzeniu wynosi 1 EUR = 28,43 CZK (na dzień 20 września 2006 r.) i jest podawany wyłącznie w celach informacyjnych.

(8)

W dniu 22 i 30 kwietnia 2004 r. Urząd Ochrony Konkurencji zatwierdził pomoc państwa dla spółki TŽ.

L 119/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.5.2007

(9)

Pismem z dnia 14 grudnia 2004 r. Komisja poinformowała Republikę Czeską, że podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie powyższych środków zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE, i zwróciła się o przekazanie określonych informacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 49 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiająca środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie wody pitnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1865) (1)

 • Dz. U. L119 - 48 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu materiałem siewnym warzyw zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1836)

 • Dz. U. L119 - 45 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

 • Dz. U. L119 - 32 z 20079.5.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 31 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 30 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L119 - 29 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L119 - 27 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające po raz 76. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L119 - 24 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2007 z dnia 8 maja 2007 r. nakładające na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L119 - 22 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2007 z dnia 8 maja 2007 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L119 - 7 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L119 - 5 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2007 z dnia 8 maja 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pohořelický kapr (ChNP) – Žatecký chmel (ChNP) – Pomme du Limousin (ChNP) – Tome des Bauges (ChNP))

 • Dz. U. L119 - 3 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 1 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.