Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

Data ogłoszenia:2007-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 45

Strona 1 z 2
9.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/45

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych (2007/320/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (4) (zwane dalej „konkluzjami Rady”) zachęca się Komisję do działań mających na celu lepszą koordynację polityki w wymienionych obszarach, w szczególności poprzez stworzenie grupy złożonej z ekspertów wyznaczonych przez państwa członkowskie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Aby osiągnąć wymienione wyżej cele Komisja musi odwołać się do wiedzy fachowej specjalistów z państw członkowskich zebranych w grupie doradczej.

(1)

Artykuł 157 Traktatu powierza Wspólnocie i państwom członkowskim zadanie zapewnienia warunków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu Wspólnoty. Artykuł 151 stanowi, że Wspólnota przyczynia się do rozkwitu kultur państw członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego.

(7)

Grupa powinna wnieść wkład w monitorowanie postępów i ocenę skutków wdrażania zalecenia Komisji i konkluzji Rady. Powinna także wspierać koordynację na szczeblu europejskim oraz wymianę informacji i sprawdzonych rozwiązań w zakresie polityki państw członkowskich w dziedzinie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych.

(2)

W komunikacie zatytułowanym „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (1) Komisja zapowiedziała wzorcową inicjatywę dotyczącą bibliotek cyfrowych.

(8)

(3)

Komunikat Komisji zatytułowany „i2010: Biblioteki cyfrowe” (2) dał początek inicjatywie dotyczącej bibliotek cyfrowych, na którą składają się działania w obszarach digitalizacji, udostępnienia w Internecie oraz ochrony zasobów cyfrowych obejmujących dorobek kulturowy i informacje naukowe.

W związku z powyższym konieczne jest ustanowienie grupy wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych oraz zdefiniowanie jej zadań i struktury.

(9)

(4)

Zalecenie Komisji 2006/585/WE z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie digitalizacji i udostępnienia w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (3) (zwane dalej „zaleceniem Komisji”) nawołuje państwa członkowskie do podjęcia działań w celu poprawy polityki w przedmiotowych obszarach.

(10)

W skład grupy powinni wejść przedstawiciele państw członkowskich posiadający kompetencje w omawianej dziedzinie. Celem zapewnienia skutecznej współpracy na szczeblu europejskim Komisja powinna mieć możliwość zapraszania obserwatorów, w szczególności reprezentujących inne państwa europejskie oraz organizacje międzynarodowe, a także ekspertów posiadających szczególne kompetencje w dziedzinie znajdującej się na porządku obrad grupy.

(5)

W konkluzjach Rady z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie

Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa, zapisanych w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (5), należy określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy.

(1) COM(2005) 229 wersja ostateczna. (2) COM(2005) 465 wersja ostateczna. (3) Dz.U. L 236 z 31.8.2006, str. 28.

(4) Dz.U. C 297 z 7.12.2006, str. 1. (5) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/548/WE, Euratom (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, str. 38).

L 119/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 49 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiająca środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie wody pitnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1865) (1)

 • Dz. U. L119 - 48 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu materiałem siewnym warzyw zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1836)

 • Dz. U. L119 - 37 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5245) (1)

 • Dz. U. L119 - 32 z 20079.5.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 31 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 30 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L119 - 29 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L119 - 27 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające po raz 76. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L119 - 24 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2007 z dnia 8 maja 2007 r. nakładające na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L119 - 22 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2007 z dnia 8 maja 2007 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L119 - 7 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L119 - 5 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2007 z dnia 8 maja 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pohořelický kapr (ChNP) – Žatecký chmel (ChNP) – Pomme du Limousin (ChNP) – Tome des Bauges (ChNP))

 • Dz. U. L119 - 3 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 1 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.