Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2007-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 7

Strona 1 z 9
9.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 504/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Powinno być ustanowione, że państwa członkowskie będą przekazywać ceny na różnych etapach wprowadzania do obrotu w regularnych odstępach czasu, aby umożliwić Komisji ustalanie cen reprezentatywnych oraz odpowiednich dodatkowych opłat celnych.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 28 ust. 4,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1598/95 z dnia 30 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 podporządkowuje przywóz jednego lub więcej produktów objętych wspomnianym rozporządzeniem opłaceniu dodatkowej opłaty celnej, gdy spełnione są niektóre warunki wynikające z Porozumienia Rolnego (4) zawartego w związku z rundą urugwajską wielostronnych rokowań handlowych, chyba że zakłócenia na rynku Wspólnoty są mało prawdopodobne w wyniku przywozu lub gdy efekty będą niewspółmierne w stosunku do zamierzonego celu. Takie dodatkowe należności przywozowe mogą być nakładane w szczególności wtedy, gdy ceny są niższe od cen progowych.

Importer ma możliwość wyboru kalkulacji dodatkowych opłat celnych na podstawie innej niż cena reprezentatywna. Jednakże w takim wypadku powinny być wprowadzone przepisy o zdeponowaniu zabezpieczenia równego dodatkowym opłatom celnym, które byłyby zapłacone, gdyby kalkulacja opierała się na cenach reprezentatywnych. Zabezpieczenie zostanie zwolnione, gdy w określonym terminie dostarczony zostanie dowód spełnienia warunków dla dysponowania daną przesyłką. W związku z kontrolą a posteriori należy określić, iż należne cła podlegają zwrotowi zgodnie z art. 220 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (5). Słuszne jest ustalenie, że w związku ze wszystkimi kontrolami należne cła podlegają oprocentowaniu. Z regularnego monitorowania danych, na których opiera się kontrola cen przywozowych mleka i przetworów mlecznych, wynika, że przywóz pewnych produktów powinien podlegać dodatkowym opłatom celnym przy uwzględnieniu zmiany cen zgodnie z pochodzeniem. Dlatego też ceny powinny być publikowane.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

(3)

Szczegółowe zasady stosowania tego systemu powinny być ustanowione dla sektora mleka i przetworów mlecznych, a ceny progowe powinny zostać opublikowane.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(4)

Ceny importowe, które mają być brane pod uwagę przy pobieraniu dodatkowej należności przywozowej, powinny być sprawdzane na podstawie reprezentatywnych cen danego produktu na rynku światowym albo na rynku przywozowym Wspólnoty tego produktu.

1. Dodatkowe należności przywozowe, określone w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, zwane dalej „cłami dodatkowymi”, stosuje się do produktów wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 151 z 1.7.1995, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2325/96 (Dz.U. L 316 z 5.12.1996, str. 11). (3) Patrz: załącznik II. (4) Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 22.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 49 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiająca środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie wody pitnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1865) (1)

 • Dz. U. L119 - 48 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu materiałem siewnym warzyw zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1836)

 • Dz. U. L119 - 45 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

 • Dz. U. L119 - 37 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5245) (1)

 • Dz. U. L119 - 32 z 20079.5.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 31 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 30 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L119 - 29 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L119 - 27 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające po raz 76. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L119 - 24 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2007 z dnia 8 maja 2007 r. nakładające na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L119 - 22 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2007 z dnia 8 maja 2007 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L119 - 5 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2007 z dnia 8 maja 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pohořelický kapr (ChNP) – Žatecký chmel (ChNP) – Pomme du Limousin (ChNP) – Tome des Bauges (ChNP))

 • Dz. U. L119 - 3 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 1 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.