Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 122 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie praktycznych i proceduralnych ustaleń w związku z powoływaniem przez Radę dwóch członków komisji selekcyjnej oraz komisji monitorująco-doradczej na potrzeby działania Wspólnoty „Europejska Stolica Kultury”

Data ogłoszenia:2007-05-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 122 POZ 39

11.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/39

DECYZJA RADY z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie praktycznych i proceduralnych ustaleń w związku z powoływaniem przez Radę dwóch członków komisji selekcyjnej oraz komisji monitorująco-doradczej na potrzeby działania Wspólnoty „Europejska Stolica Kultury” (2007/324/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającą działanie Wspólnoty na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w latach 2007–2019 (1), w szczególności jej art. 6 i 10, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

członkowskie, w których położone są miasta kandydujące do roli Europejskich Stolic Kultury. Załącznik do niniejszej decyzji zawiera wykaz państw członkowskich, sporządzony na podstawie kolejności uprawnienia do nominowania Europejskiej Stolicy Kultury zgodnie z załącznikiem do decyzji nr 1622/2006/WE. Ponadto, aby zapewnić jak najlepszy pod względem geograficznym rozkład państw członkowskich polecających ekspertów, te spośród nich, które poleciły ekspertów w poprzednim okresie, są wyłączane z losowania. 2. Dokonuje się wyboru dwóch pierwszych wylosowanych państw członkowskich. Każde z tych dwóch państw członkowskich wydaje zalecenie w sprawie mianowania jednego niezależnego eksperta posiadającego znaczące doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w dziedzinie kultury, rozwoju kulturalnego miast lub organizacji obchodów Europejskiej Stolicy Kultury. 3. Na podstawie zaleceń tych dwóch wybranych państw członkowskich i po właściwym sprawdzeniu poleconych kandydatów Rada mianuje dwóch ekspertów, którzy przez okres trzech lat będą członkami komisji selekcyjnej oraz członkami komisji monitorująco-doradczej. 4. W przypadku śmierci lub rezygnacji eksperta będącego członkiem komisji państwo członkowskie, które poleciło tego eksperta, wydaje zalecenie w sprawie mianowania osoby, która ma go zastąpić, na pozostały okres kadencji. Zastosowanie ma procedura, o której mowa w ust. 3. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuły 6 i 10 decyzji nr 1622/2006/WE przewidują powołanie komisji selekcyjnej oraz komisji monitorującodoradczej oraz stanowią, że komisje te powinny składać się z siedmiu członków mianowanych przez instytucje europejskie, przy czym dwóch członków powinno być mianowanych przez Radę. Rada powinna przyjąć praktyczne i proceduralne ustalenia w sprawie mianowania przez nią dwóch członków tych komisji. Ustalenia te powinny być sprawiedliwe, niedyskryminacyjne i przejrzyste,

(2)

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Rada stanowi w sprawie mianowania dwóch członków komisji selekcyjnej oraz komisji monitorująco-doradczej zgodnie z ustaleniami praktycznymi i proceduralnymi określonymi w art. 2. Artykuł 2 1. Organizuje się losowanie, w którym biorą udział wszystkie państwa członkowskie. Uczestnictwo państw członkowskich w tym losowaniu jest dobrowolne. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia konfliktu interesów wyłączane z losowania są jednak państwa członkowskie, w których położone są miasta będące Europejskimi Stolicami Kultury, które podczas danej kadencji członków komisji są monitorowane, oraz państwa

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 maja 2007 r. W imieniu Rady

H. SEEHOFER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 304 z 3.11.2006, str. 1.

L 122/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.5.2007

ZAŁĄCZNIK Przewidywane posiedzenia komisji selekcyjnej i komisji monitorująco-doradczej

Posiedzenia komisji selekcyjnej (1)

Posiedzenia komisji monitorującodoradczej (2)

KOMISJA 2007–2009

[Finlandia (2011) Estonia (2011)] (3) Francja (2013) Słowacja (2013) Portugalia (2012) Słowenia (2012) Szwecja (2014) Łotwa (2014) Belgia (2015) Republika Czeska (2015) Belgia (2015) Republika Czeska (2015) Hiszpania (2016) Polska (2016) Dania (2017) Cypr (2017) Niderlandy (2018) Malta (2018)

Niemcy (2010) Węgry (2010) Finlandia (2011) Estonia (2011) Portugalia (2012) Słowenia (2012)

KOMISJA 2010–2012

Finlandia (2011) Estonia (2011) Portugalia (2012) Słowenia (2012) Francja (2013) Słowacja (2013) Szwecja (2014) Łotwa (2014) Belgia (2015) Republika Czeska (2015) Szwecja (2014) Łotwa (2014) Belgia (2015) Republika Czeska (2015) Hiszpania (2016) Polska (2016) Dania (2017) Cypr (2017) Niderlandy (2018) Malta (2018)

KOMISJA 2013–2015

Włochy (2019) Bułgaria (2019) (4)

(1) Dwa posiedzenia komisji na państwo: selekcja wstępna odbywa się nie później niż pięć lat przed obchodami, natomiast selekcja ostateczna dziewięć miesięcy później. (2) Dwa posiedzenia monitorujące na państwo: nie później niż dwa lata przed obchodami, nie później niż osiem miesięcy przed obchodami. (3) Eksperci Rady wyznaczeni do selekcji Europejskich Stolic Kultury na 2011 r. zostali powołani przez Radę w dniu 13 listopada 2006 r. zgodnie z decyzją nr 1419/1999/WE. (4) Kolejność uprawnienia po 2019 r. nie jest ustalona.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 122 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 59 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. ustalająca środki przejściowe stanowiące odstępstwo od dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do obrotu materiałem siewnym Helianthus annuus odmian, które nie zostały uznane za odporne na Orobanche spp, w związku z przystąpieniem Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1822) (1)

 • Dz. U. L122 - 57 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi sadzeniakami ziemniaków niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/56/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1852) (1)

 • Dz. U. L122 - 51 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1901)

 • Dz. U. L122 - 47 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Węgier i Malty dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1894)

 • Dz. U. L122 - 41 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) w roku budżetowym 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1893)

 • Dz. U. L122 - 31 z 200711.5.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Paragwaju dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L122 - 30 z 200711.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 września 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Paragwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L122 - 29 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2007 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L122 - 25 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L122 - 22 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2007 z dnia 10 maja 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek do pasz (1)

 • Dz. U. L122 - 19 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L122 - 18 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 514/2007 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L122 - 17 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L122 - 15 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 512/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L122 - 13 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 511/2007 z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L122 - 11 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L122 - 7 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w zachodniej części kanału La Manche

 • Dz. U. L122 - 1 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 508/2007 z dnia 7 maja 2007 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii surowego cukru trzcinowego na dostawy do rafinerii cukru w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.