Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 122 POZ 47 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Węgier i Malty dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1894)

Data ogłoszenia:2007-05-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 122 POZ 47 - Strona 2

Strona 2 z 2

PC

05070106 (ex-1a)

h

HU MT

HUF MTL

18 049 264,00 – 0,08

0,00 0,00

18 049 264,00 – 0,08

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3) Nomenklatura 2007: 05070106, 05070108.

11.5.2007

11.5.2007

ZAŁĄCZNIK II ROZLICZENIE RACHUNKÓW AGENCJI PŁATNICZYCH

Rok budżetowy 2005 – Wydatki na rozwój obszarów wiejskich w nowych państwach członkowskich Kwoty podlegające zwrotowi od lub płatne na rzecz państwa członkowskiego PL

Wydatki na rzecz agencji płatniczych, których rachunki są Suma kolumn a i b Redukcje Suma Płatności okresowe zwrócone państwu członkowskiemu za rok budżetowy Kwota podlegająca zwrotowi od (–) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego (*)

PC

rozliczone

wyłączone z rozliczenia

= wydatki zadeklarowane w deklaracji rocznej b c=a+b d e=c+d f

= suma wydatków w miesięcznych deklaracjach

a

g=e–f

HU MT

EUR EUR

37 272 434,19 6 464 227,06

0,00 0,00

37 272 434,19 6 464 227,06

0,00 0,00

37 272 434,19 6 464 227,06

0,00 6 295 789,00

37 272 434,19 168 438,06

(*) HU: Kwota została już wypłacona 13.12.2005 jako część pierwszej płatności okresowej (GFO.1514). MT: Kwota została już wypłacona 25.11.2005 jako trzecia płatność okresowa (GFO.1471) i 23.10.2006 jako część czwartej płatności okresowej (GFO. 1890).

PC

Wypłacone zaliczki wymagające rozliczenie za wdrożenie programu (artykuł 32 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

HU MT

EUR EUR

96 368 000,00 4 304 000,00

L 122/49

L 122/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.5.2007

ZAŁĄCZNIK III ROZLICZONE WYDATKI W PODZIALE NA ŚRODKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZA ROK OBRACHUNKOWY 2005 Różnice między rocznymi rachunkami a deklaracjami wydatków WĘGRY

Nr Środek Wydatki 2005 Redukcje Załącznik II kolumna a Załącznik II kolumna d Kwota rozliczona w 2005 r. Załącznik II kolumna e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rolno-środowiskowe Spełnienie norm Zalesianie Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych Grupy producentów Wcześniejsze emerytury Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania Pomoc techniczna Projekt zatwierdzony rozporządzeniem (WE) nr 1268/1999 Uzupełniające krajowe płatności bezpośrednie Suma

0,00 0,00 4 343 744,56 564 667,97 354 984,16 0,00 0,00 846 976,51 0,00 31 162 060,99 37 272 434,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4 343 744,56 564 667,97 354 984,16 0,00 0,00 846 976,51 0,00 31 162 060,99 37 272 434,19

MALTA

Nr Środek Wydatki 2005 Redukcje Załącznik II kolumna a Załącznik II kolumna d Kwota rozliczona w 2005 r. Załącznik II kolumna e

1 2 3 4 5 6 7

Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania Rolno-środowiskowe Spełnienie norm Grupy producentów Pomoc techniczna Uzupełnienie – pomoc państwa Środki ad hoc Suma

1 778 458,24 523 444,29 153 708,96 0,00 4 795,27 1 620 000,00 2 383 820,30 6 464 227,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 778 458,24 523 444,29 153 708,96 0,00 4 795,27 1 620 000,00 2 383 820,30 6 464 227,06

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 122 POZ 47 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 59 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. ustalająca środki przejściowe stanowiące odstępstwo od dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do obrotu materiałem siewnym Helianthus annuus odmian, które nie zostały uznane za odporne na Orobanche spp, w związku z przystąpieniem Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1822) (1)

 • Dz. U. L122 - 57 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi sadzeniakami ziemniaków niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/56/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1852) (1)

 • Dz. U. L122 - 51 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1901)

 • Dz. U. L122 - 41 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) w roku budżetowym 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1893)

 • Dz. U. L122 - 39 z 200711.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie praktycznych i proceduralnych ustaleń w związku z powoływaniem przez Radę dwóch członków komisji selekcyjnej oraz komisji monitorująco-doradczej na potrzeby działania Wspólnoty „Europejska Stolica Kultury”

 • Dz. U. L122 - 31 z 200711.5.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Paragwaju dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L122 - 30 z 200711.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 września 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Paragwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L122 - 29 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2007 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L122 - 25 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L122 - 22 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2007 z dnia 10 maja 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek do pasz (1)

 • Dz. U. L122 - 19 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L122 - 18 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 514/2007 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L122 - 17 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L122 - 15 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 512/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L122 - 13 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 511/2007 z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L122 - 11 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L122 - 7 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w zachodniej części kanału La Manche

 • Dz. U. L122 - 1 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 508/2007 z dnia 7 maja 2007 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii surowego cukru trzcinowego na dostawy do rafinerii cukru w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.