Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 122 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Węgier i Malty dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1894)

Data ogłoszenia:2007-05-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 122 POZ 47

Strona 1 z 2
11.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/47

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Węgier i Malty dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1894)

(Jedynie teksty w językach angielskim i węgierskim są autentyczne)

(2007/326/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3, po konsultacji z Komitetem Funduszu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Niniejszym rozlicza się rachunki węgierskiej agencji płatniczej „ARDA” i maltańskiej agencji płatniczej „MRAE” dotyczące wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) w odniesieniu do roku budżetowego 2005. Kwoty do pobrania od państw członkowskich, których to dotyczy, lub do wypłacenia im z tytułu niniejszej decyzji określone są w załączniku I. Kwoty do pobrania od państw członkowskich, których to dotyczy, lub do wypłacenia im z tytułu niniejszej decyzji w obszarze środków rozwoju obszarów wiejskich mających zastosowanie na Węgrzech i Malcie określone są w załączniku II i załączniku III. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Węgierskiej i Republiki Malty.

Decyzją Komisji 2006/322/WE (2) rozliczono za rok budżetowy 2005 rachunki wszystkich agencji płatniczych z wyjątkiem niemieckiej agencji płatniczej „BayernUmwelt”, włoskiej agencji płatniczej „AGEA”, luksemburskiej agencji płatniczej „Ministère de l'Agriculture”, węgierskiej agencji płatniczej „ARDA”, portugalskiej agencji płatniczej „IFADAP” oraz maltańskiej agencji płatniczej „MRAE”. Po przekazaniu nowych informacji przez Węgry i Maltę i po przeprowadzeniu dodatkowych kontroli Komisja może teraz podjąć decyzję co do kompletności, dokładności i prawdziwości ksiąg rachunkowych przedstawionych przez węgierską agencję płatniczą „ARDA” i maltańską agencję płatniczą „MRAE”. Zgodnie z art. 7 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 niniejsza decyzja nie ma wpływu na podjęcie przez Komisję późniejszych decyzji wykluczających z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami Wspólnoty,

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103. (2) Dz.U. L 118 z 3.5.2006, str. 20.

L 122/48

ZAŁĄCZNIK I ROZLICZENIE RACHUNKÓW AGENCJI PŁATNICZYCH Rok budżetowy 2005 Kwoty podlegające zwrotowi od lub płatne na rzecz państwa członkowskiego

PL

2005 – Wydatki na rzecz agencji płatniczych, których rachunki są Suma kolumn a i b Redukcje i odroczenia w całym roku budżetowym Suma z uwzględnieniem redukcji i odroczeń Zaliczki wypłacone państwom członkowskim w roku budżetowym

PC

rozliczone

wyłączone z rozliczenia

= wydatki zadeklarowane w deklaracji rocznej b c=a+b d e=c+d f

= suma wydatków w miesięcznych deklaracjach

Kwota podlegająca zwrotowi od (–) lub płatna na rzecz (+) państwa łonkowskiego (*)

a

g=e–f

HU MT

HUF MTL

127 456 066 798,00 372 669,93

0,00 0,00

127 456 066 798,00 372 669,93

– 10 699 420,33 0,00 127 445 367 377,67 372 669,93

127 427 318 113,67 372 670,01

18 049 264,00 – 0,08

(*) Zastosowany kurs wymiany: art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2006. 1) Dla ustalenia kwoty podlegającej zwrotowi od lub płatnej na rzecz państwa członkowskiego bierze się pod uwagę kwotę wydatków rozliczonej rocznej deklaracji (kolumna a). 2) Redukcje i odroczenia oznaczają redukcje i odroczenia uwzględnione w systemie zaliczek, do których są dodane w szczególności korekty związane z przekroczeniem terminów płatności w sierpniu, wrześniu i październiku 2005 r. 05070108 (ex-1b) i j=h+i Ogółem (=g)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 122 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 59 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. ustalająca środki przejściowe stanowiące odstępstwo od dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do obrotu materiałem siewnym Helianthus annuus odmian, które nie zostały uznane za odporne na Orobanche spp, w związku z przystąpieniem Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1822) (1)

 • Dz. U. L122 - 57 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi sadzeniakami ziemniaków niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/56/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1852) (1)

 • Dz. U. L122 - 51 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1901)

 • Dz. U. L122 - 41 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) w roku budżetowym 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1893)

 • Dz. U. L122 - 39 z 200711.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie praktycznych i proceduralnych ustaleń w związku z powoływaniem przez Radę dwóch członków komisji selekcyjnej oraz komisji monitorująco-doradczej na potrzeby działania Wspólnoty „Europejska Stolica Kultury”

 • Dz. U. L122 - 31 z 200711.5.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Paragwaju dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L122 - 30 z 200711.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 września 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Paragwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L122 - 29 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2007 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L122 - 25 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L122 - 22 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2007 z dnia 10 maja 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek do pasz (1)

 • Dz. U. L122 - 19 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L122 - 18 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 514/2007 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L122 - 17 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L122 - 15 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 512/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L122 - 13 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 511/2007 z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L122 - 11 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L122 - 7 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w zachodniej części kanału La Manche

 • Dz. U. L122 - 1 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 508/2007 z dnia 7 maja 2007 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii surowego cukru trzcinowego na dostawy do rafinerii cukru w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.