Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 122 POZ 57

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi sadzeniakami ziemniaków niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/56/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1852) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 122 POZ 57

11.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/57

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2007 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi sadzeniakami ziemniaków niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/56/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1852)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/328/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (1), w szczególności jej art. 22 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Zezwala się na obrót we Wspólnocie sadzeniakami ziemniaków kategorii „kwalifikowane sadzeniaki” niespełniającymi wymogów ustanowionych w dyrektywie 2002/56/WE w odniesieniu do liczby roślin wykazujących objawy ostrej infekcji wirusowej w bezpośrednim potomstwie w okresie do dnia 30 czerwca 2007 r. zgodnie z warunkami określonymi w załączniku do niniejszej decyzji i z zastrzeżeniem następujących warunków:

W Szwecji dostępna ilość sadzeniaków kategorii „kwalifikowane sadzeniaki”, odpowiadających krajowym warunkom klimatycznym i spełniających wymogi dyrektywy 2002/56/WE dotyczące liczby roślin wykazujących objawy ostrej infekcji wirusowej w bezpośrednim potomstwie, jest zbyt mała i tym samym niewystarczająca, by zaspokoić potrzeby tego państwa członkowskiego. Zaspokojenie popytu na sadzeniaki ziemniaków poprzez sprowadzanie sadzeniaków, spełniających wszystkie wymogi ustanowione w dyrektywie 2002/56/WE, z innych państw członkowskich lub krajów trzecich, nie jest możliwe. W związku z tym Szwecja powinna zostać upoważniona do zezwolenia na obrót sadzeniakami na mniej surowych warunkach w okresie do dnia 30 czerwca 2007 r. Ponadto pozostałe państwa członkowskie, które mogą dostarczyć Szwecji sadzeniaki ziemniaków, niezależnie od tego, czy zostały one wyhodowane w państwie członkowskim czy w kraju trzecim, powinny zostać upoważnione do zezwolenia na wprowadzenie takich sadzeniaków do obrotu. Szwecja powinna pełnić rolę państwa koordynującego w celu dopilnowania, by całkowita ilość sadzeniaków dopuszczonych zgodnie z niniejszą decyzją nie przekroczyła maksymalnej ilości określonej w niniejszej decyzji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

a) liczba roślin wykazujących objawy ostrej infekcji wirusowej w bezpośrednim potomstwie sadzeniaków kategorii „kwalifikowane sadzeniaki” nie przekracza ilości procentowej określonej w załączniku,

(2)

b) urzędowa etykieta określa ilość procentową roślin wykazujących objawy ostrej infekcji wirusowej w bezpośrednim potomstwie sadzeniaków kategorii „kwalifikowane sadzeniaki” poświadczonej w trakcie urzędowej kontroli na podstawie art. 2 lit. c) ppkt (iv),

(3)

c) sadzeniaki zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z art. 2 niniejszej decyzji.

Artykuł 2

(4)

Każdy dostawca sadzeniaków ziemniaków, który zamierza wprowadzić do obrotu sadzeniaki, o których mowa w art. 1, składa wniosek o zezwolenie w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę lub do którego dokonuje przywozu.

(5)

Zainteresowane państwo członkowskie zezwala dostawcy na wprowadzenie sadzeniaków do obrotu, chyba że:

(6)

a) istnieją wystarczające dowody podające w wątpliwość to, czy dostawca będzie w stanie wprowadzić do obrotu takie ilości sadzeniaków ziemniaków, o jakie ubiega się we wniosku o zezwolenie; lub

(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 60. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2005/908/WE (Dz.U. L 329 z 16.12.2005, str. 37).

b) całkowita ilość objęta zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu w ramach przedmiotowego odstępstwa przekroczyłaby maksymalną ilość określoną w załączniku do niniejszej decyzji.

L 122/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.5.2007

Artykuł 3 Państwa członkowskie udzielają sobie wzajemnie pomocy administracyjnej w zastosowaniu niniejszej decyzji. Szwecja pełni rolę koordynującego państwa członkowskiego w celu dopilnowania, by całkowita ilość objęta zezwoleniami nie przekroczyła maksymalnej ilości określonej w załączniku do niniejszej decyzji. Każde państwo członkowskie, które otrzyma wniosek zgodnie z art. 2, niezwłocznie powiadamia państwo członkowskie pełniące rolę koordynatora o ilości określonej we wniosku. Państwo członkowskie pełniące rolę koordynatora niezwłocznie informuje państwo członkowskie przesyłające powiadomienie, czy w wyniku zezwolenia przekroczona zostanie ilość maksymalna.

Artykuł 4 Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję oraz inne państwa członkowskie o ilościach, w odniesieniu do których przyznały zezwolenia na wprowadzenie do obrotu na mocy niniejszej decyzji. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 30 kwietnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Gatunek

Rodzaj odmiany

Maksymalna ilość (tony)

Liczba roślin wykazujących objawy ostrej infekcji wirusowej w bezpośrednim potomstwie (%)

Ziemniak

(odmiany bardzo wczesne i wczesne) Early Puritan (odmiany skrobiowe) Seresta

100

20

400

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 122 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 59 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. ustalająca środki przejściowe stanowiące odstępstwo od dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do obrotu materiałem siewnym Helianthus annuus odmian, które nie zostały uznane za odporne na Orobanche spp, w związku z przystąpieniem Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1822) (1)

 • Dz. U. L122 - 51 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1901)

 • Dz. U. L122 - 47 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Węgier i Malty dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1894)

 • Dz. U. L122 - 41 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) w roku budżetowym 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1893)

 • Dz. U. L122 - 39 z 200711.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie praktycznych i proceduralnych ustaleń w związku z powoływaniem przez Radę dwóch członków komisji selekcyjnej oraz komisji monitorująco-doradczej na potrzeby działania Wspólnoty „Europejska Stolica Kultury”

 • Dz. U. L122 - 31 z 200711.5.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Paragwaju dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L122 - 30 z 200711.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 września 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Paragwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L122 - 29 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2007 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L122 - 25 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L122 - 22 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2007 z dnia 10 maja 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek do pasz (1)

 • Dz. U. L122 - 19 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L122 - 18 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 514/2007 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L122 - 17 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L122 - 15 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 512/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L122 - 13 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 511/2007 z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L122 - 11 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L122 - 7 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w zachodniej części kanału La Manche

 • Dz. U. L122 - 1 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 508/2007 z dnia 7 maja 2007 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii surowego cukru trzcinowego na dostawy do rafinerii cukru w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.