Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2007 z dnia 11 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.)

Data ogłoszenia:2007-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 26

Strona 1 z 4
L 123/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 529/2007 z dnia 11 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

wania kontyngentu, w którym momencie ubiegać się o pozwolenia na przywóz, mając na uwadze swój rzeczywisty obrót handlowy. Rozporządzenie to ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych.

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

(3)

uwzględniając akt przystąpienia Bułgarii w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

i

Rumunii,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2377/80 (3) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4) powinny mieć zastosowanie w odniesieniu do pozwoleń na przywóz wydawanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem z wyjątkiem przypadków, gdzie mają zastosowanie odstępstwa.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Zgodnie z harmonogramem CXL Światowej Organizacji Handlu (WTO) Wspólnota zobowiązana jest otworzyć roczny kontyngent przywozowy wynoszący 53 000 ton mrożonej wołowiny objętej kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (numer porządkowy 09.4003). Należy ustanowić przepisy wykonawcze na rok kontyngentowy 2007/2008 rozpoczynający się dnia 1 lipca 2007 r.

Kontyngentem 2006/2007 zarządzano zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 704/2006 z dnia 8 maja 2006 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 (od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.) (5). Rozporządzenie to przewidziało metodę administrowania opartą na kryteriach oceny działalności przywozowej, zapewniających przyznanie kontyngentu profesjonalnym podmiotom gospodarczym będącym w stanie importować wołowinę bez uciekania się do niepożądanej spekulacji.

(2)

Zgodnie z art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999 przywozem towarów do Wspólnoty powinno się zarządzać przy wykorzystaniu pozwoleń na przywóz. Zarządzanie tym kontyngentem powinno się jednak odbywać dwuetapowo: najpierw przyznawane są uprawnienia do przywozu, a następnie wydaje się pozwolenia na przywóz, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 z 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającego wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2). W ten sposób podmioty gospodarcze, które uzyskały uprawnienia do przywozu, powinny mieć możliwość zadecydowania, w okresie obowiązy-

(5)

Doświadczenie zdobyte podczas stosowania tej metody wykazuje, że wyniki są pozytywne i w związku z tym właściwe jest utrzymanie tej samej metody zarządzania kontyngentem na rok kontyngentowy od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. Wskazane jest zatem wyznaczenie okresu referencyjnego dla przywozu objętego rozporządzeniem, który byłby wystarczająco długi, by dać reprezentatywne wyniki i na tyle aktualny, by odzwierciedlał ostatnie tendencje w branży.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 33 z 200712.5.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie monitorowania poziomów akrylamidu w żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1873) (1)

 • Dz. U. L123 - 30 z 200712.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. znosząca zakaz przemieszczania niektórych produktów zwierzęcych na wyspie Cypr zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 866/2004 i ustanawiająca warunki przemieszczania tych produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1911) (1)

 • Dz. U. L123 - 24 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii na obszarze ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L123 - 22 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L123 - 21 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2007 z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L123 - 20 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 63. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L123 - 19 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2007 z dnia 11 maja 2007 r. dotyczące 31. rundy przetargu przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział III

 • Dz. U. L123 - 18 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2007 z dnia 11 maja 2007 r. dotyczące 31. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L123 - 16 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 31. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L123 - 14 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L123 - 3 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające środki techniczne dotyczące ochrony niektórych zasobów gatunków masowo migrujących oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 973/2001

 • Dz. U. L123 - 1 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 519/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.