Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 33

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie monitorowania poziomów akrylamidu w żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1873) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 33

Strona 1 z 4
12.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/33

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie monitorowania poziomów akrylamidu w żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1873)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/331/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wane są usilne starania w celu zmniejszenia poziomów akrylamidu w przetworzonych środkach spożywczych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego artykuł 211 tiret drugie,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 19 kwietnia 2005 r. panel naukowy ds. zanieczyszczeń w łańcuchu żywnościowym przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął oświadczenie w sprawie akrylamidu w środkach spożywczych, w którym przyjął ocenę ryzyka związanego z obecnością akrylamidu w żywności, przeprowadzoną przez Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA) w lutym 2005 r. W ocenie tej JECFA stwierdził, że marginesy narażenia konsumentów przeciętnych i konsumentów spożywających znaczne ilości żywności zanieczyszczonej tym genotoksycznym i rakotwórczym związkiem są niskie oraz że może to stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. Dlatego też należy kontynuować stosowne działania w celu zmniejszenia zawartości akrylamidu w produktach spożywczych.

Istnieje konieczność gromadzenia w ciągu co najmniej trzech lat rzetelnych wyników badań zawartości akrylamidu w środkach spożywczych dostępnych na terenie całej Wspólnoty, aby uzyskać jednoznaczną informację o zanieczyszczeniu akrylamidem tych produktów spożywczych, o których wiadomo, że zawierają wysokie poziomy tego związku, i/lub które w znaczący sposób przyczyniają się do jego pobierania z dietą przez ogół konsumentów, a zwłaszcza przez grupy szczególnie wrażliwe, takie jak niemowlęta i małe dzieci.

(4)

Ważne jest, aby te dane raz w roku zostały przekazane do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który dokona ich zestawienia i umieści w bazie danych.

(5)

(2)

Przemysł spożywczy i państwa członkowskie zbadały sposoby powstawania akrylamidu. Przemysł spożywczy opracował środki nieobowiązkowe, takie jak tzw. zespół narzędzi „TOOLBOX” (1) zawierający wskazówki dla producentów i przetwórców dotyczące sposobów zmniejszenia zawartości akrylamidu w wytwarzanych przez nich produktach. Począwszy od 2002 r., podejmo-

Wyniki analityczne zostaną ocenione w celu oszacowania skuteczności działań nieobowiązkowych. Program monitorowania przewidziany w niniejszym zaleceniu może zostać w dowolnym czasie zmodyfikowany, jeśli w świetle nabytego doświadczenia okaże się to właściwe,

NINIEJSZYM ZALECA, CO NASTĘPUJE:

(1) Zespół narzędzi „TOOLBOX” zawiera 13 różnych parametrów („narzędzi”) pogrupowanych w czterech głównych kategoriach („przedziałach”), które producenci żywności mogą wykorzystywać wybiórczo, zgodnie ze swoimi potrzebami, w celu obniżenia zawartości akrylamidu w swoich produktach. Cztery przedziały odnoszą się do czynników agronomicznych, receptury, procesu przetwórczego i ostatecznego przygotowania.

1. Co roku w latach 2007, 2008 i 2009 zgodnie z załącznikiem I państwa członkowskie wykonują badania monitoringowe zawartości akrylamidu w środkach spożywczych, wymienionych w tym załączniku.

L 123/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2007

2. Do dnia 1 czerwca każdego roku państwa członkowskie przekazują do EFSA dane zgromadzone w trakcie badań monitoringowych w roku poprzednim wraz z informacjami i w formacie, o których mowa w załączniku II, w celu ich zamieszczenia w jednej bazie danych. 3. W celu realizacji programu badań monitoringowych państwa członkowskie przestrzegają procedur pobierania próbek określonych w części B załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie metod pobierania próbek i metod analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo(a)pirenu w środkach spożywczych (1), w celu zapewnienia reprezentatywności próbek w stosunku do partii, z której są pobierane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 30 z 200712.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. znosząca zakaz przemieszczania niektórych produktów zwierzęcych na wyspie Cypr zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 866/2004 i ustanawiająca warunki przemieszczania tych produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1911) (1)

 • Dz. U. L123 - 26 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2007 z dnia 11 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.)

 • Dz. U. L123 - 24 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii na obszarze ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L123 - 22 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L123 - 21 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2007 z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L123 - 20 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 63. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L123 - 19 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2007 z dnia 11 maja 2007 r. dotyczące 31. rundy przetargu przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział III

 • Dz. U. L123 - 18 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2007 z dnia 11 maja 2007 r. dotyczące 31. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L123 - 16 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 31. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L123 - 14 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L123 - 3 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające środki techniczne dotyczące ochrony niektórych zasobów gatunków masowo migrujących oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 973/2001

 • Dz. U. L123 - 1 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 519/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.