Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 125 POZ 29

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/334/WPZiB z dnia 14 maja 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

Data ogłoszenia:2007-05-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 125 POZ 29

15.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/29

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/334/WPZiB z dnia 14 maja 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

ZPUE dla Kosowa a szefem operacji UE zarządzania kryzysem w Kosowie.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

(5)

Należy odpowiednio przedłużyć okres obowiązywania wspólnego działania 2006/304/WPZiB oraz je zmienić,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE: (1)

W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/304/WPZiB (1) dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie.

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2006/304/WPZiB wprowadza się niniejszym następujące zmiany:

(2)

W dniu 11 grudnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/918/WPZiB zmieniające i przedłużające do dnia 31 maja 2007 r. wspólne działanie 2006/304/WPZiB.

1) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

(3)

W dniu 27 marca 2007 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zalecił przedłużenie mandatu ZPUE dla Kosowa zasadniczo do dnia 1 września 2007 r., przy czym data ta zależy od prac aktualnie prowadzonych w ONZ.

(4)

W celu zapewnienia płynnego przejścia pomiędzy Tymczasową Misją Administracyjną ONZ w Kosowie (UNMIK) a operacją UE zarządzania kryzysem w Kosowie w dniu przejęcia, po przyjęciu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, wybranych zadań wykonywanych dotąd przez UNMIK przez operację UE zarządzania kryzysem, ZPUE dla Kosowa powinien posłużyć jako narzędzie wsparcia w procesie formowania operacji UE zarządzania kryzysem w Kosowie w okresie przejściowym. W tym kontekście należy zapewnić w tym okresie ścisłą koordynację działań pomiędzy szefem

„3. SG/WP udziela wytycznych szefowi ZPUE dla Kosowa. Po utworzeniu operacji UE zarządzania kryzysem w Kosowie i przed rozpoczęciem jej fazy operacyjnej SG/WP udziela wytycznych szefowi ZPUE dla Kosowa za pośrednictwem szefa operacji UE zarządzania kryzysem w Kosowie, od momentu wyznaczenia tego ostatniego.”;

b) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 112 z 26.4.2006, str. 19. Wspólne działanie zmienione wspólnym działaniem 2006/918/WPZiB (Dz.U. L 349 z 12.12.2006, str. 57).

„4. Szef ZPUE dla Kosowa kieruje zespołem i odpowiada za bieżące zarządzanie nim. Po utworzeniu operacji UE zarządzania kryzysem w Kosowie i przed rozpoczęciem jej fazy operacyjnej szef ZPUE dla Kosowa działa pod kierownictwem szefa operacji UE zarządzania kryzysem w Kosowie, od momentu wyznaczenia tego ostatniego.”;

L 125/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.5.2007

c) ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „5. Szef ZPUE dla Kosowa podlega SG/WP. Po utworzeniu operacji UE zarządzania kryzysem w Kosowie i przed rozpoczęciem jej fazy operacyjnej szef ZPUE dla Kosowa podlega SG/HR, a jego bezpośrednim zwierzchnikiem jest szef operacji UE zarządzania kryzysem w Kosowie, od momentu wyznaczenia tego ostatniego.”; d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Po osiągnięciu przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zasadniczego porozumienia w sprawie mianowania szefa operacji UE zarządzania kryzysem w Kosowie szef ZPUE dla Kosowa zapewnia odpowiednią współpracę i koordynację.”; 2) artykuł 7 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 7 Udział państw trzecich Bez uszczerbku dla autonomii UE w podejmowaniu decyzji oraz jednolitych ram instytucjonalnych UE, państwa trzecie mogą zostać zaproszone do uczestnictwa w ZPUE dla Kosowa po utworzeniu operacji UE zarządzania kryzysem w Kosowie, pod warunkiem że ponoszą one koszty oddelegowanego przez siebie personelu, w tym koszty wynagrodzeń, ubezpieczenia zdrowotnego, dodatków, ubezpieczenia od wysokiego ryzyka oraz koszty podróży na teren i z terenu misji, a także, w stosownych przypadkach, mają udział w bieżących kosztach ZPUE dla Kosowa. Niniejszym Rada upoważnia KPiB do podejmowania stosownych decyzji dotyczących akceptacji proponowanego udziału.”;

3) artykuł 14 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 14 Przegląd Rada do dnia 15 lipca 2007 r. oceni, czy ZPUE dla Kosowa powinien kontynuować swoje prace po dniu 1 września 2007 r., biorąc pod uwagę potrzebę płynnego przejścia do ewentualnej operacji UE zarządzania kryzysem w Kosowie.”; 4) artykuł 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Niniejsze wspólne działanie wygasa w dniu 1 września 2007 r.”. Artykuł 2 Finansowa kwota referencyjna przewidziana w art. 1 ust. 4 wspólnego działania 2006/918/WPZiB zostaje zwiększona o 43 955 000 EUR w celu pokrycia wydatków związanych z mandatem ZPUE dla Kosowa w okresie od dnia 1 czerwca 2007 r. do dnia 1 września 2007 r. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 2007 r. W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 125 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 31 z 200715.5.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/319/WE z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (  Dz.U. L 119 z 9.5.2007)

 • Dz. U. L125 - 27 z 200715.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2007 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne benalaksyl-M, fluoksastrobina, spirodiklofen, spiromesifen i fluorek sulfurylu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1929) (1)

 • Dz. U. L125 - 16 z 200715.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie nałożenia zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych na niektórych trasach z Sardynii i na Sardynię na podstawie art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1712)

 • Dz. U. L125 - 9 z 200715.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2007 z dnia 14 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L125 - 7 z 200715.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2007 z dnia 14 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych oraz rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych

 • Dz. U. L125 - 5 z 200715.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2007 z dnia 14 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L125 - 1 z 200715.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 530/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.