Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 125 POZ 9 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2007 z dnia 14 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego

Data ogłoszenia:2007-05-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 125 POZ 9 - Strona 3

Strona 3 z 4

15.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/11

3. W drodze odstępstwa od przepisów art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach objętych niewykorzystanymi lub wykorzystanymi częściowo pozwoleniami na przywóz, po raz pierwszy przy składaniu wniosku dla ostatniego podokresu, a następnie ponownie przed końcem czwartego miesiąca następującego po każdym okresie rocznym. Artykuł 7 1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, pozwolenia na przywóz są ważne przez okres 150 dni od pierwszego dnia podokresu, w odniesieniu do którego zostały wydane. 2. Nie naruszając przepisów art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, przeniesienie uprawnień wynikających z pozwoleń ogranicza się do nabywców spełniających warunki

kwalifikowalności określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 i art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. Artykuł 8 Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1251/96. Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są tak jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytywane są zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku III. Artykuł 9 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 125/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.5.2007

ZAŁĄCZNIK I

Numer grupy

Numer porządkowy

Kod CN

Obowiązująca stawka celna (w EUR/tonę)

Ilości roczne (w tonach)

P 1

09.4067

0207 11 10 0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90 0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 40 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 40 0207 14 60 0207 14 10 0207 24 10 0207 24 90 0207 25 10 0207 25 90 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 40 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70

131 149 162 149 162 512 179 134 93 301 231 504 179 134 93 231 795 170 186 170 186 425 205 134 93 339 127 230 415 134 93 339 127 230

6 249

P 2

09.4068

8 070

P 3 P 4

09.4069 09.4070

2 305 1 201

15.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/13

ZAŁĄCZNIK II A. Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit pierwszy lit. b): w języku bułgarskim: w języku hiszpańskim: w języku czeskim: w języku duńskim: w języku niemieckim: w języku estońskim: w języku greckim: w języku angielskim: w języku francuskim: w języku włoskim: w języku łotewskim: w języku litewskim: w języku węgierskim: w języku maltańskim: w języku niderlandzkim: w języku polskim: w języku portugalskim: w języku rumuńskim: w języku słowackim: w języku słoweńskim: w języku fińskim: w języku szwedzkim: Регламент (ЕО) № 533/2007. Reglamento (CE) no 533/2007. Nařízení (ES) č. 533/2007. Forordning (EF) nr. 533/2007. Verordnung (EG) Nr. 533/2007. Määrus (EÜ) nr 533/2007. Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007. Regulation (EC) No 533/2007. Règlement (CE) no 533/2007. Regolamento (CE) n. 533/2007. Regula (EK) Nr. 533/2007. Reglamentas (EB) Nr. 533/2007. 533/2007/EK rendelet. Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007. Verordening (EG) nr. 533/2007. Rozporządzenie (WE) nr 533/2007. Regulamento (CE) n.o 533/2007. Regulamentul (CE) nr. 533/2007. Nariadenie (ES) č. 533/2007. Uredba (ES) št. 533/2007. Asetus (EY) N:o 533/2007. Förordning (EG) nr 533/2007.

B. Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 3 akapit drugi: w języku bułgarskim: намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 125 POZ 9 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 31 z 200715.5.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/319/WE z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (  Dz.U. L 119 z 9.5.2007)

 • Dz. U. L125 - 29 z 200715.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/334/WPZiB z dnia 14 maja 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L125 - 27 z 200715.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2007 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne benalaksyl-M, fluoksastrobina, spirodiklofen, spiromesifen i fluorek sulfurylu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1929) (1)

 • Dz. U. L125 - 16 z 200715.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie nałożenia zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych na niektórych trasach z Sardynii i na Sardynię na podstawie art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1712)

 • Dz. U. L125 - 7 z 200715.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2007 z dnia 14 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych oraz rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych

 • Dz. U. L125 - 5 z 200715.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2007 z dnia 14 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L125 - 1 z 200715.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 530/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.