Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 125 POZ 9 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2007 z dnia 14 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego

Data ogłoszenia:2007-05-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 125 POZ 9 - Strona 4

Strona 4 z 4
reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007. snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007. toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007. Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007. ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007. Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007. reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.

w języku hiszpańskim: w języku czeskim: w języku duńskim: w języku niemieckim: w języku estońskim: w języku greckim:

w języku angielskim:

L 125/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.5.2007

w języku francuskim: w języku włoskim: w języku łotewskim: w języku litewskim: w języku węgierskim: w języku maltańskim: w języku niderlandzkim: w języku polskim: w języku portugalskim: w języku rumuńskim: w języku słowackim: w języku słoweńskim: w języku fińskim: w języku szwedzkim:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007. riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007. Regulā (EK) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums. bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007. a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/EK rendelet szerint. tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007. Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007. Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007. redućão da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007. reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007. Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007. znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007. Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus. nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.

15.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/15

ZAŁĄCZNIK III Tabela korelacji

Rozporządzenia (WE) nr 1251/96 Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 ust. 1 lit. a) Artykuł 4 ust. 1 lit. b) Artykuł 4 ust. 1 lit. c) Artykuł 4 ust. 1 lit. d) Artykuł 4 ust. 1 lit. e) Artykuł 5 ust. 1 akapit pierwszy Artykuł 5 ust. 1 akapit drugi Artykuł 5 ust. 2 Artykuł 5 ust. 2 akapit trzeci Artykuł 5 ust. 3 Artykuł 5 ust. 4 akapit pierwszy Artykuł 5 ust. 4 akapit drugi Artykuł 5 ust. 5 Artykuł 5 ust. 6 Artykuł 5 ust. 7 Artykuł 5 ust. 8 akapit pierwszy Artykuł 5 ust. 8 akapit drugi Artykuł 6 akapit pierwszy Artykuł 6 akapit drugi Artykuł 7 Artykuł 8 Załącznik I Załącznik II Załącznik III Załącznik IV

Artykuł 1 Artykuł 3 — Artykuł 4 ust. 1 Artykuł 4 ust. 2 Artykuł 4 ust. 3 Artykuł 4 ust. 3 Artykuł 4 ust. 3 Artykuł 5 ust. 1 — — Artykuł 5 ust. 3 Artykuł 5 ust. 2 Artykuł 5 ust. 4 — — — — Artykuł 6 ust. 2 — Artykuł 7 ust. 1 — — Artykuł 9 Załącznik I — — —

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 125 POZ 9 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 31 z 200715.5.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/319/WE z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (  Dz.U. L 119 z 9.5.2007)

 • Dz. U. L125 - 29 z 200715.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/334/WPZiB z dnia 14 maja 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L125 - 27 z 200715.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2007 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne benalaksyl-M, fluoksastrobina, spirodiklofen, spiromesifen i fluorek sulfurylu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1929) (1)

 • Dz. U. L125 - 16 z 200715.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie nałożenia zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych na niektórych trasach z Sardynii i na Sardynię na podstawie art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2408/92 w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1712)

 • Dz. U. L125 - 7 z 200715.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2007 z dnia 14 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych oraz rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych

 • Dz. U. L125 - 5 z 200715.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2007 z dnia 14 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L125 - 1 z 200715.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 530/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.